Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.735 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Regest353 1372 juni 9
Feria quarta post octavas Sacramenti.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Mercelius, z.v.w. heer Godefridus van Os ridder, als man en voogd van Margareta d.v.w. Arnoldus Heyme ten behoeve van Henricus Snavel afstand heeft gedaan van een achtererf van wijlen meester Chevardus op het Hinthamereind aldaar over het water, met de opstallen.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.9. Met de zegels van Arnoldus van Waderle en Arnoldus Stamelaert de Penu. In dorso: (letter) L.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest352 1372 juni 9
Feria quarta post octavas Sacramenti.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Arnoldus Heyme verkocht heeft aan Henricus Snavel een achtererf van wijlen meester Ghevardus op het Hinthamereind aldaar met opstallen, over het water, en zijn recht op de toegangsweg, beide nader gesitueerd, welk erf Arnoldus verworven had van Hilla v.v.w. Henricus Wert, alsook ½ van een cijns van 6 pond uit het erf van Ghevardus aan weerszijde van het water.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.8. Met de zegels van Arnoldus van Waderle en Arnoldus Stamelaert de Penu (van de Kelder). In dorso: (letter) J.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest345 1370 april 12
1369, feria sexta post dominicam Palmarum.
Schepenen van Buscoducis oorkonden, dat Arnoldus z.v.w. Egidius van Ghele en Ywanus van Vauderic, man en voogd van Oda d.v.w. Egidius, hebben verkocht aan Arnoldus Heyme ½ van een cijns van 6 pond uit het erf van meester Ghevardus op het Hinthamereind aldaar aan weerszijde van het water, welke cijns Johannes Luweken z.v.w. Albertus Loze destijds had verkocht aan Johannes van Hees z.v.w. Mathias van Hees en aan Egidius van Ghele.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.6. Met de zegels van Symon de Myrabello en Johannes van Erpe. In dorso: (letter) H.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest337 1369 november 19
Des manendaechs na Sinte-Lebuijsdach in den wijntere.
Schepenen van Woudrichem oorkonden, dat Melijs die Vos, richter te Andel, Wouter Aerntszn, Wouter Jacobszn, Jan Tedeman en Staesken Ricoutszn, heemraden aldaar, voor hen hebben verklaard, dat Didderic Neudenzn van Andel heeft opgedragen aan de abt van Berne tot pitantie van het convent een huis en gezaai te Andel, met boomgaarden, gelegen binnen en buiten de grachten en nader gesitueerd, alsook 5 morgen in het gericht van Andel in de Byvanc tussen de 2 weteringen, nader gesitueerd; waarna de abt deze goederen weer aan Didderic had gegeven tegen een cijns van 22 pond.
NB:
a. Oorspr. III. C. 33a. De zegels van Jan Aernt Wissaertszn van Hontswijc, Severijn Willemszn en Liebrecht Godevaertszn zijn afgevallen. In dorso: Theodericuszn Neu-den solvit. Litera de Andel, scilicet de 22 libris cum cedula. Neuden in Andel 22 libre.
b. Geinsereerd in de akte[n] van 25 nov. 1369 (reg. nr.339) [en 17 mrt 1416 (reg.nr. 579].
c. Auth. afschrift op papier van notaris Jan Hogardus Kelders van 1 aug. 1595. III. C. 33c. In dorso: Eene erffchijns tot Andel van 22 pont jaerlijcks ende verschijnt Martini. Toecomende den abt tot Bern; den proost.
d. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.232, als insertie van b.
e. Gedrukte tekst in Korteweg, Rechtsbronnen, blz.120 (geinsereerd); reg. nr.140.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest317 1365 december 30
Feria tercia post festum beati Thome apostoli.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Henricus en Oda, kinderen van wijlen Johannes van Hees, hebben verkocht aan Willelmus van Amersfoirt een erf, 24 voet breed in de Hinthamerstraat aldaar tussen het erf van heer Henricus de Best, priester, en het erf van Henricus en Oda, nader en uitvoerig gesitueerd, met behoud van doorgang voor Arnoldus Heyme.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.5. Met de zegels van Godescalcus van Bladel en Arnoldus Berwout. In dorso: Huys inder (of: mitter) poirten. (Letter:) G.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota. Het charter is zeer verbleekt en kan alleen met de blacklightlamp worden gelezen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest287 1359 mei 19
Te Brucsele.
Wensulamus van Behem (Wenceslaus van Bohemen), hertog van Brabant, oorkondt, dat hij aan alle ingezetenen van Rixtel, Aerle en Beke toestaat, de gemeint te bezitten in dezer [dier] voege; dat deze onbeheind blijft, behalve het uitgegeven deel ervan; dat zij vrij zijn te malen op welke molen ook; dat zij hout mogen hakken, vissen, vogelen en wildbraad vangen behalve konijnen, patrijzen ("welhonre": veldhoenderen) en fazanten ("lamongen"), die de hoge heerlijkheid toekomen; dat zij niet vrij zijn van heervaart of bede; dat hun schepenen en gezworenen gemene gronden mogen uitgeven, dan te belasten met een cijns van 1 penning-oud voor de heer; dit alles onder sancties bij overtredingen en met kwijtschelding van vroegere overtredingen bij het hout halen, vissen en vogelen: met de opdracht aan de schout van Den Bossche en van Pelant, om deze kaart te handhaven.
NB:
a. Eenv. afschrift (midden 15e eeuw), op papier, samen met andere afschriften (zie akte van 4 dec. 1300, reg. nr.109); gedateerd met het klaarblijkelijk verkeerde jaartal 1379. IX s.v. Aarle-Rixtel. a. 4e tekst.
b. Eenv. afschrift (ca.1800). IX s.v. Aarle-Rixtel. c., maar met de foutieve datum 12 mei 1359, en in een vrije transcriptie.
c. Eenv. afschrift (ca.1850). IX s.v. Aarle-Rixtel. d., naar een schepenvidimus van Mierlo van 30 juni 1662, dat vidimeert naar een tekst in een "seekeren boek off register in folio, berustende op den casteele van Mierlo".
d. Extract (le helft 19e eeuw). IX s.v. Aarle-Rixtel. b., naar een schepenvidimus van Mierlo van 30 juni 1662, dat vidimeert naar een tekst in "een oud register off prothocol op den casteele van Mierlo".
e. Gedrukte tekst in: A.F.O. Sasse van Ysselt, Oorkonden betreffende Rixtel ('s-Hertogenbosch 1920), blz.27-30; naar een tekst in het "Register Mierlo", Rijksarchief Den Bosch.
Nota. Voor de herkomst van de 3 afschriften en het extract, zie de aantekening bij het regest van 4 dec. 1300 (nr.109).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest283 1358 oktober 14
In castro nostro Clevensi; dominica post festum beati Victoris martiris.
Johannes, graaf van Cleve, oorkondt, dat hij aan abt en convent van Berna, die tot heil van hemzelf en tot zieleheil van zijn ouders en erven voortaan tweemaal per jaar kerkdiensten zullen houden, heeft toegestaan, dat zij 8 voeren ("carrucas") wijn in zijn gebied, over water en over land, zonder tolgeld mogen' vervoeren.
NB:
a. Oorspr. III. C. 14a. Met het aanhangend en doorgestoken, beschadigd zegel van Kleef. In dorso: Litere comitis Clevensis de octo carris vini, 1358.
b. Gevidimeerd in de akte van 16 jan. 1416 (reg. nr.499, voorl. nr.).
Nota. De tekst van deze akte is letterlijk dezelfde als die van de akte van 8 dec. 1345 (reg. nr.231); alleen verschillen datum, oorkonder en één woord, nl. "plaustra" (1345) en "carrucas" (1358).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest279 1358 februari 8
1357, feria quinta post festum Purificationis beate Marie virginis.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Johannes z.v. Hilla, weduwe van Henricus Weert, ten behoeve van Arnoldus Heyme en diens moeder Katerina afstand heeft gedaan van het achtererf van meester Ghevardus aldaar op het Hynthamereind met opstallen, dat zijn moeder voorheen had verkocht aan Arnoldus Heyme bij Bossche schepenbrief (van 26 mrt 1355, reg. nr.262), alsook van de weg aldaar tussen de straat naar dit erf.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.4. Met de zegels van Bertholdus van Hoesden en Johannes Cnode. In dorso: (de letter) F.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest262 1355 maart 26
1354, feria quinta post dominicam qua cantatur Judica.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Hilla, weduwe van Henricus Wert, verkocht heeft aan Arnoldus Heyme ten behoeve van hem en zijn moeder Katerina het achtererf van meester Ghevardus aldaar op het Hynthamereind, over het water, met opstallen, dat Henricus Wert gekocht had van heer Henricus Bijndop, priester, bij Bossche schepenakte van 24 mrt 1338 (reg. nr.209), alsook de weg vanaf de poort op het voorerf tot het achtererf aan het water; met de toezegging van Hilla en haar zoon Stephanus, dat zij ervoor instaan, dat hun nu nog onvolwassen zoon en broer Johannes mettertijd deze koop zal bekrachtigen (zie akte van 8 febr. 1358, reg. nr.279).
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.3. Het zegel van Hermannus van Eyndoven is afgevallen; dat van Henricus Steenwech is gaaf. In dorso: (de letter) E.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest253 1352 juli 2
Opten anderen dach in julio.
Jan van Benthem, heer van Heeswijc, oorkondt, dat aan abt en convent van Berne 2 stukken land toebehoren: het ene op Bernhees, buiten het hek aan de kant van Dynteren binnen de oude gracht, strekkende van de Audrix-akker tot op het Rolleken, nu genaamd het Hofstedeken; het andere bij de Donck richting [aan de kant van] Loesbroec, zich halverwege in de Rijt uitstrekkende; waarbij hij ter wederzijdse zekerheid alle bezit bevestigt, dat het klooster van zijn vader en van zijn grootvader verworven heeft, en alle bezit op Bernhees, verkregen van heer Aelbrecht van Dynter en heer Almerijc van Heeswijc.
NB:
a. Oorspr. III. C. 3a. Met het aanhangend en doorgestoken zegel van de heer van Heeswijk.
b. Gevidimeerd in de akte van 1 mrt 1423 (reg. nr.500, voorl. nr.).
c. Eenv. afschrift (ca.1400) op papier; 2e afd. A. 11, map 9 nr.l.
d. Eenv. afschrift (ca.1400) op papier; 2e afd. A. 11, map 10 nr.lc.
e. Afschrift in Bullarium Roovers (ca.1630), blz.101 [108].
f. Auth. afschrift van notaris Gijsbert Bosch, 1635; 2e afd. A. 11, map 8 nr.2.
g. Auth. afschrift van notaris J. van Huppel (17e eeuw); 2e afd. A. 11, map 8 nr.1.
h. Afschrift in G. van den Elsen, Ms. Heeswijk en Dinther, blz.76; het slot ontbreekt hier.
i. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.175.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS