skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 1793 Gemeentebestuur Boxtel, (1910) 1933-1979 (1990)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
1793 Gemeentebestuur Boxtel, (1910) 1933-1979 (1990)
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
Periode

De inventarisatie kan gezien worden als een noodzakelijke inhaalslag in verband met de in de Archiefwet 1995 vastgelegde verkorting van de overbrengingstermijn en de daarmee verband houdende openbaarheid. Deze termijn werd in de nieuwe Archiefwet namelijk verkort van 50 naar 20 jaar.

Over het beginjaar is hierboven al een en ander vermeld (zie paragraaf B 1). Wel moet hier nog aan toegevoegd worden, dat er enkele bestanddelen zijn die verder teruggaan in de tijd, maar die gezien hun aard, niet gesplitst konden worden: zo vormen bijvoorbeeld de Woning-kaarten 1910-1970 een niet te splitsen geheel. Wat betreft het eindjaar van deze inventaris (1979): ook deze termijn wordt overschreden in dossiers als Districtsgezondheidsdienst: opheffing en financiële afwikkeling, 1968-1987 (inventarisnummer 855) en Taxiverordening 1978-1990 (inventarisnummer 484).

Vernietiging

Zowel in het verleden, door het toenmalige bureau registratuur (thans DIV), als tijdens de beide inventarisatierondes heeft er vernietiging plaatsgevonden, en wel op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven daterende van na 1850, in 1983 door het Ministerie van W.V.C. gepubliceerd.

Inventarisschema en beschrijvingen

In grote lijnen volgt het inventarisschema de basisarchiefcode van de VNG. In het belang van een snelle raadpleging echter is ook de splitsing “Stukken van algemene aard – Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen” aangehouden.
Op die manier heeft de onderzoeker snel toegang tot de series notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, de gemeentelijke jaarverslagen en de correspondentieregisters. In hoofdstuk 2, de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen, is dan vervolgens de onderverdeling Organisatie – Taakuitvoering aangebracht, een indeling die goed aansluit bij de basisarchiefcode van de VNG. Verder zijn de beschrijvingen binnen de diverse rubrieken in principe chronologisch geordend. In een aantal gevallen echter zou consequente hantering van dit principe leiden tot een onlogische, voor de onderzoekers hinderlijke verspreiding van met elkaar verwante beschrijvingen. In die gevallen is er de voorkeur aan gegeven, deze beschrijvingen bij elkaar te houden. De personeelsdossiers en de dossiers betreffende aan- en verkopen van grond zijn alfabetisch geordend.
Verder is het van belang, te weten dat bij iedere beschrijving van een archiefbestanddeel, in de meest rechtse kolom het inventarisnummer te vinden is, in vet gedrukte cijfers, terwijl het classificatienummer (volgens de basisarchiefcode VNG) in cursief gedrukte cijfers vermeld wordt.

Series

De kadastrale leggers zijn geplaatst in de volgorde van de daarin voorkomende artikelnummers. Deze artikelnummers zijn te vinden via de Registers 71. Hierin vindt u verwijzingen van kadastraal nummer naar artikelnummer. De serie Hinderwetvergunningen is chronologisch geordend en opgenomen als bijlage, achter in deze inventaris.
De Bouwvergunningen vormen een aparte serie, die niet in deze inventaris is opgenomen. De reden hiervan is dat dit bestand nog niet is afgesloten. Via computerprogramma File Trak zijn deze bouwdossiers goed toegankelijk (alfabetisch op straatnaam geordend), en ook openbaar voor wat betreft de periode 1933 (en eerder) tot 1979.
Diensten en bedrijven

Een overzicht van de gemeentelijke diensten en bedrijven uit deze periode vindt u in paragraaf A 3 van deze inleiding.
De in dit archief bewaarde dossiers betreffende deze diensten en bedrijven zijn te vinden in hoofdstuk 2.1.5 (classificatienummer -2.07.55).
Het archief van de Gemeentepolitie is apart opgeborgen.

Personeelsdossiers

Dossiers van voormalige personeelsleden van de gemeente zijn bewaard voor zover het personen betreft die een markante functie hebben bekleed of een markante rol binnen de organisatie hebben gespeeld. Tevens zijn dossiers bewaard die van belang zijn om inzicht te kunnen krijgen in historische ontwikkelingen.

Beperking van de openbaarheid

Aan de dossiers 281-286, 997, 1182, 1298, 2099-2100, 2539, 2541, 2544, 2548, 2552, 2556-2557, 2561-2563, 2565, 2568, 2570, 2573-2576, 2578, 2580, 2709, 2734 en 2846-2848 zijn beperkende bepalingen gesteld ten aanzien van de openbaarheid, evenals aan de stukken betreffende de vergaderingen van B en W (inventarisnummers 1155 en 2334-2527). Deze beperkingen zijn gebaseerd op artikel 15, lid 1 van de Archiefwet 1995. De wetgever geeft daarbij aan de zorgdrager van het archief de mogelijkheid om de openbaarheid te beperken, en wel ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, ter voorkoming van onevenredige bevoor- of benadeling van betrokkenen, en ter bescherming van de Staat of zijn bondgenoten. De dispensatiebevoegdheid berust bij de gemeentesecretaris.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: bestuurders
Kenmerken
Datering:
(1910) 1933 - 1979 (1990)
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2052 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS