Archieven

 518 Raad van Beroep ongevallen/sociale verzekering, 1903 - 1939
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
De raden van beroep voor de ongevallenwet, sinds december 1935 raden van beroep voor de sociale verzekering geheten, werden in het leven geroepen in 1902, krachtens de wet van 8 december 1902, Staatsblad nr. 208, de zogenaamde Beroepswet.
Ze behandelden geschillen tussen premieplichtigen en de uitvoeringsorganen, bijvoorbeeld de Rijksverzekeringsbank, en geschillen tussen de uitvoeringsorganen en pensioen- of uitkeringsgerechtigden. Van de uitspraken van de raden van beroep kon men in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
De raden bestonden uit een voorzitter, eventueel een of meer plaatsvervangend(e) voorzitter(s), leden-werkgevers en leden-werknemers, bijgestaan door een griffier, eventueel een of meer plaatsvervangend(e) griffier(s) en ander personeel. De voorzitter, de plaatsvervangend(e) voorzitter(s), de griffier en de plaatsvervangend(e) griffier(s) werden door de Kroon benoemd. Ze moesten jurist zijn. De leden-werkgevers en de leden-werknemers werden benoemd door Gedeputeerde Staten van de provincie waar de raad gevestigd was.
De uitspraken werden gedaan door vijf (later drie) leden, te weten twee (later één) vertegenwoordiger(s) van de werkgevers en twee (later één) vertegenwoordiger(s) van de werknemers. Er waren in Noord-Brabant twee raden van beroep, namelijk te Breda en 's-Hertogenbosch.
Bij de totstandkoming van andere sociale verzekeringswetten werd telkens beroep tegen besluiten van de uitvoeringsorganen opengesteld bij de door de beroepswet ingestelde raden van beroep. Zo werden de bevoegdheden van de raden langzaam uitgebreid van alleen de ongevallenwet tot het geheel van de sociale verzekering.
De raden van beroep functioneren heden ten dage nog steeds.
De stukken zijn overgedragen aan het Rijksarchief in Noord-Brabant als behorend bij het archief van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Dit blijkt uit een proces-verbaal uit 1989.

De archieven zijn zeer onvolledig bewaard gebleven. Zo ontbreken de stukken van de Bredase raad van beroep totaal.
Van de Bossche raad zijn slechts bewaard gebleven de processen-verbaal van de zittingen over 1917-1922 en 1931-1939. De perioden 1902-1916 en 1923-1930 ontbreken. Ook de serie minuten van uitspraken is niet volledig. Ze bevat de stukken over de periode 1917-1923. De perioden 1902-1916 en 1924-1939 ontbreken. Verder werden er geen processtukken of staten van behandelde zaken aangetroffen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1994
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS