skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1213 Raad van Arbeid 's-Hertogenbosch, 1919 - 1988
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
1213 Raad van Arbeid 's-Hertogenbosch, 1919 - 1988
Inleiding
Historisch overzicht
De Raden van Arbeid werden in het leven geroepen bij Wet van 5 juni 1913, Staatsblad (Stbl.) 203, de zogenaamde Radenwet. Hun taak was medewerking bij de uitvoering van wetten of Algemene Maatregelen van Bestuur op het gebied van de arbeiders- c.q. sociale verzekeringen. In de allereerste tijd voerden de Raden van Arbeid (mede) de Ziektewet van 5 juni 1913, Stbl. 204, en de Invaliditeitswet van 5 juni 1913, Stbl. 205, uit.
Er werden in diverse grotere plaatsen Raden van Arbeid in het leven geroepen. Ook in 's-Hertogenbosch werd een Raad van Arbeid opgericht.
De Raden van Arbeid bestonden uit een voorzitter (voor zes jaar door de Kroon benoemd), een plaatsvervangend voorzitter, een gelijk aantal werknemersleden en werkgeversleden met plaatsvervangers (gekozen door respectievelijk werknemers en werkgevers), alsmede een secretaris die door de voltallige Raad werd aangewezen. Het aantal leden moest minstens acht bedragen. Er was een bestuur bestaande uit de voorzitter met plaatvervanger, één wernemerslid en één werkgeverslid met plaatsvervangers en de secretaris.
De Radenwet werd bij Wet van 17 november 1933, Stbl. 598, opgeheven en vervangen door een nieuwe regeling. De Raden van Arbeid zouden voortaan bestaan uit een door de Kroon benoemde voorzitter, twee werknemers- en twee werkgeversleden met plaatsvervangers, die benoemd werden door de Minister van Sociale Zaken op voordracht van de werknemers- en werkgeversorganisaties.
Regelingen op het gebied van de sociale verzekering die mede door de Raden van Arbeid werden uitgevoerd, waren:
- de ongevallenverzekering (Ongevallenwet 1922 en Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922);
- de zieketeverzekering (Ziektewet van 5 juni 1913);
- de verplichte invaliditeits- en ouderdomsverzekering en de verzekering van een wezenrente (Invaliditeitswet van 5 juni 1913);
- de vrijwillige ouderdomsverzekering (Ouderdomswet van 4 november 1919).
Deze twee laatste regelingen werden later vervangen door de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.) en de Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.).
De wet uit 1933 die de Raden van Arbeid regelde, werd gewijzigd bij wet van 20 juli 1967, Stbl. 396, (wettekst gepubliceerd in Stbl. 1968 nr. 158).
De samenstelling van de Raden bleef ongewijzigd, behalve dat er nu drie werknemers-/geversleden kwamen met ook drie plaatsvervangers.
De regelingen op het gebied van de sociale verzekering die mede door de Raden van Arbeid werden uitgevoerd waren toen:
- de Algemene Kinderbijslagwet;
- de Kinderbijslagwet loontrekkenden;
- de Kinderbijslagwet van kleine zelfstandigen;
- de A.O.W.;
- de A.W.W.;
- de Ouderdomswet van 4 november 1919 (voorzover nog van toepassing);
- de Invaliditeitswet van 5 juni 1913 (voorzover nog van toepassing).
De ziekteverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering werden aan de bemoeienis van de Raden van Arbeid onttrokken. De nieuwe Wet op de Arbeidsongeschiktheid (W.A.O.) en de gewijzigde Ziektewet (bij Wet van 18 februari 1966, Stbl. 85) droegen de uitvoering op aan de bedrijfsverenigingen c.q. het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (G.A.K.).
Deze situatie is zo gebleven tot 1987. Toen werden bij Wet van 26 november 1987, Stbl. 533, de Raden van Arbeid samengevoegd met de Sociale Verzekeringsbank. De Wet trad op 1 april 1988 in werking. De reden om deze Wet tot stand te brengen was het teruglopen van de werkzaamheden van de Raden van Arbeid door automatisering en verkleining van het werkterrein. Als gevolg hiervan werd de Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch opgeheven en nam een districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank de taken over.
De notulen van de Raad zijn niet openbaar voorzover zij jonger zijn dan 75 jaar. Raadpleging is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris in Noord-Brabant.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1998
AANVULLING

Ingevolge de werknemersverzekeringen die voornamelijk door bedrijfsverenigingen werden uitgevoerd, kregen de Raden een kleine uitvoerende taak ten aanzien van de werknemers waarvan de werkgever niet bij een bedrijfsvereniging was aangesloten. Voor de uitvoering van de Kinderbijslagwet 1939 kon de werkgever destijds kiezen: aansluiting bij een bedrijfsvereniging (ook uitvoering Ziektewet) of bij het Rijkskinderbijslagfonds (Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid).

Na de invoering van de Organisatiewet Sociale verzekeringen (OSV) in 1952 bleven de Ongevallen- en Invaliditeitswetten in uitvoering bij de Raden en de Rijksverzekeringsbank.
In 1956 onderging de Rijksverzekeringsbank een grote verandering op bestuurlijk niveau. Tevens werd de naam gewijzigd in Sociale Verzekeringsbank (SVB).
In de daaropvolgende jaren werden de uitvoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de kinderbijslagwetten toegevoegd aan de taken van de Raden. Ook werd de toekenning, intrekking en herziening van de uitkeringen door de Raden uitgevoerd, behalve de AOW- en AWW-uitkeringen van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden. Het toezicht op de Raden werd uitgeoefend door de SVB.
Per 1 april 1988 werden de Bank en de Raden van Arbeid samengevoegd tot één organisatie. De kantoren van de Raden van Arbeid, waaronder Raad van Arbeid ‘s-Hertogenbosch, werden omgevormd tot districtskantoren van de SVB.

Een Raad van Arbeid werd geleid door een bestuur dat bestond uit een door de Kroon benoemde voorzitter, drie werkgeversvertegenwoordigers en drie werknemersvertegenwoordigers. Deze werden voorgedragen door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en benoemd door de minister van Sociale Zaken.
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1919-1988
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2064 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS