Archieven

 234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Arnold Meijer, 1905-1965
234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
Inleiding
Historisch overzicht
Arnold Meijer, 1905-1965
Arnoldus Josephus Meijer werd op 5 mei 1905 te Haarlemmermeer geboren. Hij was de jongste in een gezin met acht kinderen; zijn ouders hadden een groot landbouwbedrijf in de Haarlemmermeer, en waren welgesteld. *  Arnold Meijer besloot op jeugdige leeftijd priester te worden en hij volgde deze roeping tot en met de wijding van het subdiakonaat. * 
Op advies en aandringen van zijn geestelijke superieuren van het bisdom Haarlem werd hij in 1932 in de lekenstand teruggeplaatst. Als reden tot het terugbrengen van Meijer tot de lekenstand werd door het bisdom Haarlem diens slechte gezondheidstoestand aangevoerd. Het voornaamste motief was echter Meijers grote belangstelling voor de politiek. In deze periode stond Meijer sterk onder de invloed van de Noordbrabantse rooms-katholieke priester Wouter Lutkie, die in zijn kultureel blad "Aristo" zijn genegenheid voor de persoon en het fascime van Benito Mussolini tot uiting bracht. * 
thumbnail
De sympathie van Meijer voor de autoritaire anti-demokratische bewegingen was vooral gericht op het Spanje van Franco en het Italië van Mussolini. Het Duitse nationaal-socialisme wees hij af. * 
Nadat Meijer in 1933 enige tijd als propagandist van de Algemene Nederlandse Fascisten Bond in Noord-Brabant aktief was geweest, scheidde hij zich op 5 mei 1934 af van de ANFB en leidde van toen af aan het Zwart Front, dat eerst de naam "Nederlandsch Volksfascisme Zwart Front", droeg. *  In Oisterwijk in Noord-Brabant richtte hij zijn hoofdkwartier in. Het fascisme zoals dat door Meijer en zijn volgelingen beleden werd was veel agressiever dan het fascisme van de ANFB en Corporatieve Concentratie. *  Wegens deze harde opstelling kwam Meijer van tijd tot tijd in aanraking met politie en justitie. * 
Omstreeks 1938 wilde Meijer toch afstand nemen van het Italiaans fascisme en werkte hij naar een Heel-Nederlandse beweging toe. Dit mede tengevolge van de verandering in politieke koers van Joris van Severen en diens Verdinaso. * 
In april 1940 werd dit plan gekonkretiseerd. Meijer ontbond Zwart Front en richtte het Nationaal Front op. *  Nationaal Front onthield zich, in tegenstelling tot Zwart Front, van scherpe aanvallen op de regering en het demokratisch bestel, voornamelijk wegens de zorgelijke politieke situatie waarin Nederland toen verkeerde. * 
Na de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940, liet Meijer zijn Nationaal Front voortbestaan. Hij staakte de infame aanvallen op de Joden, alhoewel hij met scherpe bewoordingen de februaristaking van 1941 veroordeelde en de schuld hiervan legde bij de Joden en de kommunisten. *  Meijer bleef ook gedurende de oorlogsdagen een fel bestrijder van Mussert en diens NSB, terwijl hij in zijn politieke relatie tot de Duitse bezettingsautoriteiten erg labiel was. * 
Na de oorlogsverklaring van Duitsland aan de Sowjet-Unie lanceerde Meijer het idee om een Nederlands Legioen op te richten dat samen met de Duitsers en andere volken tegen het kommunisme moest gaan strijden. * 
Meijer kwam met dit plan - naar zijn zeggen - om de ideeën van de Duitsers en de NSB voor een Nederlandse Waffen-SS te doorkruisen. * 
Hij stelde echter zoveel voorwaarden en eisen waaraan de Duitsers niet tegemoet wilde komen, dat hij zich toen het op uitvoering van het plan aankwam, moest terugtrekken. *  Van Duitse zijde werd voorgesteld om Meijer te berispen en Nationaal Front eventueel te verbieden. *  Van zijn kant verbood Meijer aan ieder lid van zijn partij om dienst te nemen bij het legioen, en wie dat toch deed werd geroyeerd. * 
Als leider van een partij in de oorlogsjaren kreeg Meijer ook te maken met pro- en anti-Duitse groeperingen binnen Nationaal Front. *  Na de affaire Doek zuiverde Meijer de partij van de meeste pro-Duitse elementen. Doek, was de Gouwleider van Gelderland, die zonder dat Meijer daarvan op de hoogte was, besprekingen hield met de Duitsers en leden van de NSB met het doel Nationaal Front te doen opgaan in de NSB. * 
Op 13 december 1941 - daags nadat de leider van de NSB de eed van trouw aan Hitler had afgelegd - werd Nationaal Front door de Duitsers verboden. * 
Meijer moest zich van de Duitsers terugtrekken uit de politiek. In het Brabantse Oisterwijk begon hij zich te wijden aan het in kultuur brengen van zijn grond. Hij onthield zich van iedere openbare aktiviteit, hoewel hij veel met oud-kameraden korrespondeerde. * 
Na de bevrijding van het zuiden van Nederland werd Meijer op 27 oktober 1944, op een onduidelijk arrestatiebevel, in hechtenis genomen en geïnterneerd in het Kamp Vught. *  Op 7 mei 1945 "ontsnapte" Meijer uit dit kamp en dook onder. *  Via zijn advokaat, mr. J.J.A. van der Putt uit Eindhoven, onderhandelde hij met de justitie. Meijer stond erop een voorkeursbehandeling te krijgen met een snelle gerechtelijke procedure. Hij vond het ondraaglijk gevangen gehouden te worden in een kamp, waar ook leden van de NSB geïnterneerd waren, die hij al die jaren zo fel bestreden had. *  Tijdens zijn onderduikperiode publiceerde hij zijn boek "Alles voor het Vaderland", waarin hij zijn houding en zijn handelingen tijdens de oorlog verdedigde. Op 24 april meldde hij zich vrijwillig, op verzoek van de luitenant B.J.W. Arts, kommandant van het BNV Eindhoven, bij de prokureurfiskaal te 's-Hertogenbosch. * 
Op 26 juni 1946 werd Meijer door het Bijzonder Gerechtshof te 's-Hertogenbosch veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf en ontzetting uit de kiesrechten. * 
Uit sententie blijkt, dat Meijer niet zozeer is veroordeeld omdat hij Leider was van de beweging Nationaal Front, maar wegens zijn puplikaties in Het Nederlandsch Dagblad en het weekblad De Weg, en met name zijn stellingname daarin ten aanzien van de februaristaking in 1941 en zijn pogingen tot oprichting van een legioen dat samen met de Duitsers zou moeten strijden tegen het kommunisme. * 
Zowel Meijer als de prokureur-fiskaal tekenden beroep aan tegen het vonnis van het Bossche Bijzonder Gerechtshof. *  Deze kassatiezaak diende voor het eerst op 16 oktober 1946. In zijn interlocutoir arrest van 13 november d.a.v. schorste de Bijzondere Raad van Kassatie het onderzoek voor onbepaalde tijd, omdat alsnog moest worden nagegaan of Meijer indirekt of direkt kennis droeg van het feit dat Nationaal Front gelden ontvangen had van Duitse zijde. Het bleek dat Nationaal Front bijna f 13.000,- ontvangen had van de Duitse bezetters ter financiering van het insolvabele Nederlandsch Dagblad. * 
Dat Meijer van deze geldschenking kennis droeg werd door de Bijzondere Raad van Kassatie als niet bewezen verklaard. In zijn eindarrest van 25 juni 1947 vernietigde de Bijzondere Raad van Kassatie de sententie van het Bijzonder Gerechtshof voor wat betreft de opgelegde straf van vijf jaren en bracht die terug tot vier jaren gevangenisstraf met aftrek. * 
Als journalist moest Meijer zich ook nog verantwoorden op 14 april 1948 voor de Kommissie van de Perszuivering van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. *  Deze kommissie ontzette Meijer uit het recht om een journalistieke funktie te bekleden voor een termijn die eindigde op de dag van haar uitspraak, n.l. 13 mei 1948. *  Dat zij tot zo'n lichte straf kwam lag ook wel aan het feit dat Meijer als hoofdredakteur van Het Nederlandsch Dagblad in 1941 de moed had gehad te protesteren tegen de schorsing van Joodse hoogleraren door de Duitse bezetters. * 
Meijer zelf zag in het vonnis van de kommissie een desavouering van de sententie van het Bijzonder Gerechtshof en van het arrest van de Bijzondere Raad van Kassatie. * 
In de verschillende gevangenissen en kampen waar Meijer zijn straf moest uitzitten had hij vele kontakten met mede-gedetineerden. Soms kon hij die met raad en daad bijstaan. Van deze gedetineerden ontving Meijer vele papieren meestal aangaande hun eigen proceszaak en de bijzondere rechtspleging in het algemeen. Deze stukken zijn geplaats in het archief van Arnold Meijer. * 
Na zijn ontslag uit de gevangenis in juni 1948 vestigde Meijer zich weer in het Brabantse Oisterwijk, waar hij een champignonkwekerij begon. Enige tijd later stichtte hij het hotel-, café-, restaurant- en bungalowbedrijf "De Rosep" dat hij met sukses eksploiteerde. * 
Hij maakte in die periode talrijke reizen naar het buitenland en hield in België enige lezingen over zijn politiek verleden en over zijn inzichten met betrekkingen tot een Verenigd Europa. *  Meijer stierf in 1965 op 60-jarige leeftijd.
Alfred A. Haighton, 1896-1943
Zwart Front
Nationaal Front
Verantwoording
Summary
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2041 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS