Archieven

 234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Arnold Meijer, 1905-1965
Alfred A. Haighton, 1896-1943
Zwart Front
234 Zwart en Nationaal Front, 1934 - 1941 N.B. Stukken van 1896 - 1965
Inleiding
Historisch overzicht
Zwart Front
Nadat Arnold Meijer vanaf 1933 lid en propagandist was geworden van de Algemeene Nederlandsche Fascisten-Bond wist hij al snel de ANFB te ondergraven. *  In mei 1934 richtte hij de volksbeweging Zwart Front op. Deze beweging was aanvankelijk bedoeld voor de fascisten in het zuiden van Nederland, terwijl de gematigde fascistische beweging "De Vuurslag", onder leiding van jhr. Robert Groeninx van Zoelen - later Louis Felten - gericht was op het fascisme in de noordelijke helft van het land. In naam was de Algemeene Nederlandsche Fascisten-Bond het overkoepelend orgaan van de fascistische bewegingen "Zwart Front" en "De Vuurslag". In korte tijd echter wist Arnold Meijer zowel de ANFB als De Vuurslag monddood te maken en bleef Zwart Front als enige fascistische beweging over. *  Op bladzijde X en XI *  zijn in een schematisch overzicht een aantal rechtse, rechts-radikale, fascistische en nationaal-socialistische partijen en bewegingen vermeld die tijdens het interbellum bestonden. Tevens zijn hier voorzover mogelijk de afsplitsingen en samensmeltingen aangeduid. In het schema wordt duidelijk van welke partijen Zwart Front de erfgenaam was.
Zwart Front wilde een duidelijk autoritaire politiek voeren, gebaseerd op de fascistische bewegingen in Italië, Frankrijk, Spanje en Portugal. *  Het nationaal-socialisme van Duitsland wees het af. Evenzo dus ook de Nationaal-Socialistische Beweging van ir. A.A. Mussert in Nederland. Meijer en Zwart Front zijn altijd - soms om opportunistische redenen - felle bestrijders geweest van Musserts NSB. * 
Kenmerk van het nationaal-socialisme was dat volk, de bloedgemeenschap, het volk het ras, het hoogste principe was. Het uitgangspunt van het fascisme was de totale staat als hoogste beginsel. Het fascisme moest getuigen van een "doe-mentaliteit", de leer kwam achteraf. * 
Het vreemde bij Zwart Front was dat het zich fascistisch noemde maar toch wel een aantal nationaal-socialistische trekken had. Zwart Front was een rassenpartij. Zwart Front was anti-Semitisch. Geen enkele Joodse Nederlander is ooit lid geweest van Zwart Front, terwijl de NSB tot aan de meidagen van 1940 ook Joodse Nederlanders in haar gelederen had. Ook de Groot-Nederlandse gedachte tierde welig bij Zwart Front, dus Vlaanderen en Nederland één natie, een stam, een volk, een land. * 
thumbnail
In het kort vermelden wij hier het beginselprogramma van Zwart Front:
- "Zwartfronter zijn" is doen.
- Er moet een sterk staatsgezag zijn.
In de totale staat van Zwart Front is geen (bepalende) plaats voor internationalisten, vreemdelingen, Joden, vrijmetselaars, kapitalisten, politieke partijen, vakbonden of standsorganisaties.
- Zwart Front is voor het autoritaire leidersbeginsel.
- Zwart Front is tegen staatsabsolutisme.
- Het gezin is de kern van de natie.
- In de totale staat van Zwart Front is er een volledige scheiding tussen Staatsgezag en Kerkelijk Gezag.
- De staat van Zwart Front is christelijk.
- De staat van Zwart Front is voor bijzonder onderwijs.
Het onderwijs mag niet gericht zijn tegen de totale staat.
- De pers moet opvoedend werken in dienst van het volk.
Misleidende leugens van vrijheid en gelijkheid, van klassenstrijd en marxisme hebben in de totale staat van Zwart Front afgedaan.
- De totale staat van Zwart Front is een korporatieve staat of korporatieve maatschappij.
Er zijn korporaties, slechts één van ieder voor elk vak, specialiteit of beroepsgroep. In deze korporaties - door Zwart Front ook dikwijls gilden genoemd - worden de kollektieve kontrakten gesloten.
- Zwart Front streeft naar ekonomische onafhankelijkheid.
- Alle soorten van korporaties komen onder oppertoezicht van een Nationale Raad van Corporaties en van de Staat. Bij geschillen beslist de arbeidsrechtbank of een andere gespecialiseerde rechtsinstelling.
- Het gemeenschapsbelang gaat voor persoonlijk belang.
- Zwart Front is een nationaal ideaal en een volkse beweging. Onder nationaal ideaal wordt Groot-Nederland verstaan. Volgens het beginsel van Zwart Front moeten natie en staat zoveel mogelijk samenvallen. Vlaanderen en Nederland moeten dus één worden.
- Zwart Front is Nederlands en houdt vast aan de wettige hoogheid van het Oranje-huis.
- Voor zowel hier tijdelijk verblijvende vreemdelingen als voor in Nederland wonende Joden geldt het gastrecht, dat wil zeggen de gastvrijheid van de heer des huizes. * 
thumbnail
Ondanks alle goede wil van de leider van Zwart Front bleef zijn beweging een kleine fascistische groepering die slechts door haar agressief optreden tegen het demokratisch bestel en haar anti-semitisme af en toe in het nieuws kwam. *  De leden van Zwart Front waren over het algemeen werklozen en arbeiders met aan de bovenlaag enige dromerige intellektuelen en ontevreden kunstenaars. *  Zwart Front deed een keer aan landelijke verkiezingen mee. Het wist alleen in de omgeving van Tilburg enige stemmen te verwerven. * 
Zwart Front had zijn hoofdkwartier in het Brabantse Oisterwijk. Er waren enkele afdelingen van Zwart Front. De leiders van deze afdelingen waren volledige verantwoording schuldig aan de algemeen leider. *  Van enig goedgerichte partijorganisatie was geen sprake. Onderling gekrakeel en ruzie maakten dat een goede organisatie slechts op papier bestond. De neerslag van een absoluut rommelige administratie was duidelijk merkbaar in het archief van Zwart Front. * 

In diverse boeken en brochures is de geschiedenis van Zwart Front beschreven, zodat het overbodig is in deze inleiding dit uitvoerig te doen. * 
In april 1940 werd Zwart Front zogenaamd opgeheven maar ging over in Nationaal Front, dat breder van opzet was. * 
Nationaal Front
Verantwoording
Summary
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2041 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS