Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
818.291 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Uw zoekopdracht heeft meer dan 2500 pagina's met zoekresultaten opgeleverd.
Pas uw zoekargument(en) aan of gebruik een filter om het resultaat te verfijnen.
Pagina: 2501
 
 
thumbnail
Schepenakte342 Schutblad
Fol. 288
Onder deser voerwaerden, puncten ende articulen hier nae by gescreven verclaert staende wil Bernaert Eymbrecht Romboutss die Greve vercoepen die helft van alle roggscaren, garst scaren ende boeckwyt scaren staende opten erffenissen wylen toebehoirende Eybrechten voirscreven als hy leeffden, genoemt den Hage, soe Jan Heymans die Alde ende Jan Ariaen heer Loenis die die besayt heeft, te ontfangen van den coeper als die gethiendt is aen den gast in desen toecomende oext van den jaire LXen (1540), ende dan nyet meer.
Iten Bernaert vercoeperssche voirgenoemt wil dese scaren vercoepen mit gulden elck stuck gereckent tot XX stuyvers off mit andere penningen die daer goet voer syn, soe in tyde van betalingen binnen der stadt van Den Bosch gemeynlyck ter bursen curs hebben sullen, te betalen d'een helft als die kersse van den hoechsel vuyt is, ende die ander helft op Bamissen dach nu naistcoemende, ende voer dese leste helft dal die coeper mit twee sufficante borgen geloeven onverscheyden ende een voer al voer porteren van Den Bosch die leste helft totten termynen voirscreven te betalen.
Is voerwaert dat opten gulden opten boerde beleet off int mynen van den principaelen coepe sal staen te wyncoep drie oertstuyvers te weynen ende keeren soe der vercoepers gelieven sal ende nyemanden anders.
Is voerwaert als den coep den slach van desen coepe gegeven is, sal hy sonder vertreck verbonden wesen te slaen vier slagen doende elcken slach thien stuyvers, halff dienende voer der vercoepers ende d'ander helft voer
.. aff doen en daer
fol. 387
kerssen ..
Is voerwaert als 't hoechsel vuyt is dal die ..
vuytgegaen is donder vertreck, die helft van der principale ..
betalen mit wyncoep ende slachgelt tsamen mit vier stuyvers voer den clerck die dese voerwaerden gemaict ende dair inne gedient heeft.
Vervolg:
Item is voerwaert off yemant op dese scharen lede die mynden off daer op hoechden insufficient nde der vercoepers nyet gelievende dat sy dyen sonder qualyck nemen van den boerde leeren mach ende houdens hair in dyen aen den yersten mynder ende slecger, tweeden, dorden ende vierden sleger ende ontsleger, off aen den gheenen die vegemynt off dair op geslagen hebben oft sy mach den coep van den scaren aen hair selven gouwen sonder den gerefutteerde eenige vordel van slachgelt te dorven geven.
Is oeck voerwaert indyen yemans dese scaren gecocht hadde ende hy dese voirscreven voerwaerden overal nyet voldaen en hadde, soo sal dese vercoepers dese scaren eenen anderen megen vercoepen sonder te doen veylen ende wat se dan min gelden dan sy te voeren dedenn, dat min sal die yerste coeper sculdich wesen op te leggen ende te betalen ende wat se meer geldt van dat meer ende sal die yerst coep nyet hebben.
Is voerwaert dat die leste coep mitten palmslach van den lesten coeper geloeft voer scepenen van Vechel ondergescreven dese voerwaerde te voldoen in alle haire punten voirscreven.
Datering:
1540
Pagina:
288+387
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte341 Schutblad
'Op huyden den XXVIIen dach .. heeft Bernaert vercoeperssche de coep van dese erf.. Lonissen soone Loenis Delissen nae voerwaerden daer .. vercleert staende voer 24 stuivers ..'
Getuigen: Herbert Hanricx van Best, Loenis die Muller, Gielen Roelofs en anderen
Dieselve heeft geslagen twee slagen in den voerwaerden begrepen.
Datum en getuigen als voor
Ten dage voirscreven heeft Bernaert vercoeperssche den coep van den scharen voirscreven mit vuytganck ter bernende kerssen gebleven aen Loenissen Loenis Delis
Getuigen: Jan van Tillair en Jan Hanricx Janssen, scepenen
Item Bernaert vercoeperssche heeft geloeft den coeperen die scharen voirscreven ende loss te leveren.
Getuigen: als voor
Datering:
Datum onbekend [1561]
Pagina:
287
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte340 Dit blad is deels omgevouwen en beschadigd.
'..en den vierd(en) XVC s .. heeft Jan Jan Alarts, vorstere, ten v(ersoeke) .. Jacop van Lamberden Hanricx Hermanss van Best .. Vrancx teert Hanricken Jo-x Hanricxs ende Ariaen...en broeders .. voer die penningen die sy ont(fangen) hebben ter cause van de erffeniss .. th..s toebehoirende Jo-x hens vaders.
Getuigen: Roeff Thonissen, Hanricx Roeffen Hanricx, Willem Hanricx van Tillair, scepenen, ende Danelt Thyssen in den name van Ariaens den mondigen
Datering:
Datum onbekend [1561]
Pagina:
286
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte339 De lijst met namen van schepenen heeft betrekking op het protocol lopende van Pasen 1560 tot Pasen 1561.
'Die scepenen van desen prothocolle'
Dirck Hanricx Sleuwen
Jan Hanricxs van Tillair
Thonis Hanricx Roefs
Jan Hanricx Janss
Jaspar Surmonts
Hanricx Peter Willens
Ariaen Aert Goerts'
Datering:
Geen datum [1561]
Pagina:
283
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 2501
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS