skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 7752 Tafel van de Heilige Geest Erp, 1342 - 1814
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inventaris
Bijlage I: regestenlijst
7752 Tafel van de Heilige Geest Erp, 1342 - 1814
Inventaris
Bijlage I: regestenlijst
Datering:
1300-1789.
29 1449 juli 26.
Testament van Gerardus Claessoen van Grotel, waarbij hij bepaalt, dat zijn onrechtmatig verkregen goed gerestitueerd moet worden, en waarbij hij nalaat: -aan de kerk van Sint Lambertus in Luik wegens onrechtmatig verkregen goed, eenmalig een oude groot gegeven zal worden; -aan de kerk van Sint Servatius in Erp zes Arnoldus Guldens eenmalig; -aan ieder van de bedelorden eenmalig een vat rogge; voor zijn jaargetijde met vigilies en missen, mede voor Mechteldis zijn vrouw, Nicholaus zijn broeder en Reyntwige zijn kleindochter en (andere) nazaten; waarvan de rector van de kerk dertien solidus krijgt, de kerk vijf solidos voor het licht en de koster twee solidi voor het luiden en zingen; tevens opname van de namen in het zondagse memorieboek; -aan zijn zoon Nicholaus het erfgoed genaamd dat nuwe erve, van de gemeint van Erp, deels liggend op een plaats genaamd Luytshout naast het erfgoed van het huis van Margareta van Macharen, en deels naast het erfgoed van Guedeldis Vrancken, welk stuk land een waarde heeft van drie en dertig peters (gulden) welk land Nicholaus verkregen heeft van zijn broer op Eerlikem, en gekocht van Fyerkinus, waarvan erflater na zijn dood moet betalen en waarvoor aan Guedeldis nog acht gouden peters moet gelost worden; -aan Nicholaus nog de helft van zijn rechten daarop betrekking hebbend; -voor het schilderij van de heilige maagd Maria een halve gulden eenmalig; -aan Heilwigis zijn zoon.; -aan de koster van de genoemde kerk eenmalig een braspenning; -aan de kerk van Sint Servatius in Erp met toestemming van Gerard zijn zoon: -drie pond was jaarlijks voor kaarsen op de feestdagen tijdens de mis te branden op de beelden van de engelen staande voor het hoogaltaar; -voor een mis ieder jaar een erfpacht van een half mud rogge, die zijn broer Gerardus moet betalen uit een wei gelegen op een plaats genaamd Luytshout; -een half mud rogge, die de kinderen Lambertus Wautgherssoen moeten betalen uit een huis en erfgoederen gelegen op een plaats genaamd Die W
39 1481 september 1.
Testament, waarbij Mechteldis, wettige echtgenote van Johannes van Loo, zoon van wijlen Johannes, inhoudende, met volle instemming van haar echtgenoot nalaat: -aan de kerk van Sint Lambertus te Luik, een stuiver eenmalig; -aan de pastoor van Erp eenmalig een stuiver; -aan de tafel van de heilige Geest van Erp, als werk van barmhartigheid ten behoeve van de armen: een streep land, groot een lopense, gelegen in Erp op een plaats genaamd op eerlikem, op een akker genaamd de pyerecker, welke streep land zij geërfd heeft van haar broer wijlen Gerardus, priester, onder voorwaarde, dat de heilige Geest-meesters hieruit jaarlijks aan de pastoor van Erp drie en een halve schelling geld zullen betalen; -aan de pastoor van Erp een vat rogge voor jaargetijden, met vigilies van negen lessen en een mis voor de overledenen, voor haar en haar ouders te zingen en te celebreren; -aan de kerkfabriek voor diensten en licht, en aan de kosterij twee en een halve vat rogge, gelijkelijk te verdelen; te ontvangen uit een erfpacht van zeven en een halve vat rogge, die Arnoldus Lemmenssoen van Loo betaalde uit een stuk land gelegen tussen het huis van Johannes Meeuws soen bij den Speelhoevel en andere goederen. Haar naam moet gememoreerd worden vanaf de kansel op de zondagen, dat er gebeden wordt voor de zielen van de overledenen; -aan de pastoor van Erp, na haar dood, op de dag van haar jaargetijde, drie en een halve schelling gelds uit het voornoemde stuk land toebehorend aan de tafel van de heilige Geest. Opgemaakt door Johannes Carnificis, notaris, priester van het bisdom Luik, onder getuigen van Gerardus van der Hallen, koster van Erp, Johannes van Dyeperbeke, zoon van wijlen Johannes, Johannes, zoon van dezelfde wijlen Johannes, Nicolaas Veldhamers, zoon van Johannes, ten huize van Arnoldus van Loo en de erflaatster, wonende aen die Waschaa. Opgemaakt: millesimo guadringentesimo octuagesimo primo, indictione declma guarta, mensis septembris die prima. Latijn; niet gezegeld; notaristeken
44 1501 september 27.
Lambertus Bogart en Arnoldus Paeuweter, schepenen in 's-Herto-genbosch, getuigen, dat Ida, dochter van wijlen Gerardus zoon van wijlen Johannes Ghenenssoen aan meester Henricus Pelgrom ten behoeve van de tafel van de Heilige Geest in Erp de helft van een jaarlijkse erfpacht heeft overgedragen van een mud rogge, te leveren op Purificationis beate Marie virginis (2 februari) van en uit een stuk akkerland genaamd die loebrake, 21/2 1. gelegen in de parochie van Erp op een plaats genaamd die muesberch, tussen het erfgoed van Gerardus zoon van wijlen Johannes Geritssoen aan de ene zijde en dat van Theodericus zoon van wijlen Nicolaus Dircssoen aan de andere zijde; een hofstad groot een sester, in Erp gelegen op een plaats genaamd Op Nuwevelt, tussen het erfgoed van de kinderen van wijlen Beatrix van Ernst aan de ene zijde, en de gemeint van Erp aan de andere zijde; een derde deel van een weiland, groot 1 bunder, in Erp gelegen op een plaats genaamd Int Goer, tussen het erfgoed van Johannes van den Calue aan de ene zijde en dat van Andreas zoon van wijlen Johannes Maessoen aan de andere zijde; en uit een weide genaamd Die Boeterhorst, gelegen in Erp op een plaats genaamd Int Goer, tussen het erfgoed van Gerardus zoon van wijlen Johannes Hillenssoen aan de ene zijde en dat van Henricus Hornken aan de andere zijde; welke pacht Gerardus, vader van Yda, heeft gekocht van Wautgerus, zoon van wijlen Ancelinus Lambertssoen, die beloofd heeft deze helft van de pacht aan de tafel van de Heilige Geest te zullen betalen. Datum: vicesima septima die mensis septembris, anno Domini millesimo quingentesimo primo. Latijn; zegels verloren. Inv.nr. 1077
45 1501 december 19.
Testament, waarbij Johannes, zoon van wijlen Nicolaas, nalaat: aan de kerkfabriek van Sint Lambertus in Luik eenmalig een stuiver; -aan de vicaris van de Sint Servatiuskerk in Erp eenmalig een stuiver; en aan de kosterij eenmalig een halve stuiver; -aan de tafel van de heilige Geest in Erp als zuivere aalmoes na zijn dood een erfpacht van een mud rogge, plaatselijke maat, van en uit een hofstad, tuin en erf, gelegen in Erp op een plaats genaamd aent Audevelt, die erflater placht te ontvangen op Purificationis beate Marie virginis ( = 2 februari), mits daaruit zullen worden bekostigd: -aan de kerkfabriek tie stuivers voor een schilderij voor het hoogaltaar; -veertig goudguldens ter aflossing van een schuld door de kerkfabriek aangegaan aan Geerlacus van der Donck. -aan de kerkfabriek voornoemd een pond gangbaar geld, die erflater jaarlijks op Purificationis beate Marie Virginis (= 2 februari) ontving uit een huis, tuin en erf met aanhorigheden, van Amelius, zoon van Nicolaas, welk bedrag genoemde erflater gekocht heeft van Henricus Seloetmeker, schepen te Erp. Opgemaakt door Andreas Persoens, notaris, priester, onder getuigenis van Arnoldus van der Santvoert, Johannes, zijn zoon. Petrus zoon van wijlen Egidius, en Johannes die Goywert, ten huize van de erflater, millesimo quingentesimo primo, indictione quarta, mensis decembris die decima nona. In dorso: 1 mud rogge van Hendrick van Boer(donck) Merijcken ende Lijsken dochters van Henrick van Boerdonck ( ) stennent is gestelt in den grotte register XLVIII n ro 2 1501 Dec 19. Latijn; niet gezegeld; notaristeken. Inv.nr. 1077
48 1508 mei 10.
Testament van Johannes, zoon van wijlen Arnoldus Hillesens, en van Cristina, dochter van wijlen Johannes van Uden, zijn vrouw, waarbij zij nalaten: -aan de kerk van Sint Lambertus in Luik, vier stuivers eenmalig na hun dood; -aan de kerk van Sint Servatius in Erp, tien Rijnsgulden eenmalig na hun dood; twee trifenaria door de rector voor de bedienend kapelaan; voor de bedienend priester twee stuivers, en voor de koster een stuiver, eenmalig te betalen; -aan de vier bedelorden ieder een vat rogge plaatselijke maat gedurige pacht uit een weiland gelegen in de parochie van Erp op een plaats genaamd de Heesbuenre, achter Hoeve, jaarlijks te ontvangen met Purificationis beate Marie virginis (2 februari); -eveneens uit hetzelfde weiland aan de rector vicarius in Erp eenzelfde pond voor negen missen en vigilie en een mis voor de overledenen, te vieren en plechtig te zingen op de woensdag na het octaaf van Driekoningen, waarvan de koster van Erp en de kerkfabriek gelijkelijk twee stuivers moeten verdelen voor hun diensten en kaarsen; -Marcelius van Uden en zijn vrouw Hillegondis, hun kinderen, behouden het vruchtgebruik; Cristina laat met toestemming van haar man een mantel na aan haar dienster Aleidis, dochter van Johannes Arnoldi van Uden; beiden laten na aan de tafel van de heilige Geest te Erp: -een pacht van twee mud rogge, plaatselijke maat, -een mud uit huis en hofstad en land met aanhorig-heden, -het andere uit een jaarlijkse erfpacht van vier en een halve mud rogge uit een huis in Keildonck gelegen, hieruit moeten de provisoren van de tafel op hun jaargetijde elk jaar wittebrood uitdelen aan de armen, in de kerk van Erp; voor hun werkzaamheden krijgen de provisoren ieder een halve stuiver, en de rector eveneens een halve stuiver. Het onderste gedeelte van het charter is er afgescheurd. Latijn. In dorso: Item een mud rogge van desen testament gielt nu die erffgenamen nu Gerit Kresken vuyt huys cum suis attinentiis. Item het andere mudde rogge vuyt desen testament gi
50 1513 juli 19.
Testament ten overstaan van Andreas Persoens, priester, notaris, en de getuigen Johannes Egidii, en Jacobus, zoon van Arnoldus, schepenen in Erp, waarbij Johannes, zoon van Amelius van Binderen, inwoner van Erp en Elisabeth, zijn vrouw, nalaten: -aan de kerk van Sint Lambertus in Luik, twee stuivers eenmalig na zijn dood; -aan de kerkfabriek van Sint Servatius in Erp, eenmalig twaalf gouden peters ter waarde van negentien stuivers, na zijn dood te betalen, die Henricus zoon van Petrus Meeussoen uit zijn erfgoederen behoudt; -aan de tafel van de heilige Geest in Erp, met instemming van zijn vrouw: een huis, hofstad, schuur met aanhorigheden en landerijen, gelegen in Erp, op een plaats genaamd de Hoelstraat, waar Denius en Arnoldus wonen, mits de tafel op het jaargetijde van erflater aan de vicaris van Erp een pond gangbaar geld zal geven; -aan Antonia, de wettige vrouw van Jordanus, zoon van wijlen Matheus, een mud rogge jaarlijks op Purificationis beate Marie virginis (2 februari) en wel zo, dat de genoemde Jordanus het door hem bewoonde huis kan lossen zoals overeengekomen tussen erflater en schepenen; -aan de tafel van de heilige Geest in Erp een jaarlijkse erfpacht van een mud rogge te leveren door Jacobus zoon van Wilhelmus Jacobssoen en een jaarlijkse erfpacht van vijf en vijftig stuivers, door Bartho-lomeus Neronis te voldoen, welke de provisoren daags voor het feest van St. Jan de Doper aan de armen zullen uitdelen. Akte gepasseerd in het woonhuis van de erflater, millesimo quinquagesimo tercio, indictione prima, mensis julii die decima nona. In dorso: nu Diersken Dierck Nes(ken) soen dient bij testament het huys met sijn toebehoerten gelegateert is van sijnder sustere genoempt Aelles Dierck Nesken. LUI 1513 juli 19 geregistreert. Latijn; niet gezegeld; notaristeken. Inv.nr. 1077
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS