Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
814.166 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte201 Wijlen Johan Hornkens heeft op 13-01-1685 voor de schepenen van ’s-Hertogenbosch een kapitaal van 2414 gulden 16 stuivers en vier penningen geleend van wijlen de welgeboren heer Jacob Ferdinant Sweerts de Landas, vrijheer van Oijen met als onderpand zijn huis en landerijen gelegen in het Land van Ravenstein, ter plaatse genaamd de Drij Huijsen. Nu bevestigt Sophia van Hemert, weduwe Johan Hornkens, geassisteerd door Michiel Withnij, secretaris en procureur van het Hoogh Officie der stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch, als haar gekozen momber in deze, deze schuld voor de schepenen van Oijen, Derrick van Remmen en Ruth van Dijck. Ze is dat bedrag schuldig aan de welgeboren vrouwe Elisabet van Els, vrouwe douariere Sweerdts de Landas, vrijvrouwe van Oijen.
Datering:
15-08-1695
Pagina:
167-168
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Oijen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
123
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte200 Wij ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Willem Niulant de somme van twee hondert gulden ende dat van het versterff van mijn vader sahliger Gerrit de Boom, hetwelck wij broeders ende suster soo veraccordeert hebbe in presentie van twee schepenen als getuijgen, bedanckende den voornoembde Nulant van sijnne goede betalinge. Actum Buere (Buren) den 18 december ’t jhaar mancquerende. was ondertekent Matijs de Boom, Flora Stoveroock. pro vera copia ex vero originali. J.H.Baum landtschrijver.
Datering:
18-12-0000
Pagina:
165-166
Soort akte:
Kwitantie
Plaats:
Huisseling
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
123
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte199 Jan van Stippent en zijn vrouw Metgel (ze tekent als Metgen) Lenarts bekennen 90 gulden schuldig te zijn aan de heer Verhoeven, borger te ’s-Hertogenbosch en zijn vrouw Bartelijn. Onderpand is huis en hof en anderhalve morgen bouwland met de bomen en de gewassen, gelegen te Reek, zoals het wordt bezeten en gebruikt door Jan van Stippent, gelegen aan het Reekse kerkhof.
Datering:
23-01-1691
Pagina:
164-165
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
123
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte198 Wij Gerhart van den Acker ende Jan Thomas schepenen van Herpen ende Maeslant in den lande van Ravenstein doen condt en attesteren ende certificeren mits desen, dat voor ons gecompareert ende erschenen sijn, den heer Gerhart van Dueren, licentiaet in den regten, ende heer Laurens van Dueren sijnen broeder, mitsgaders den eersamen Wiggert van Dueren, als mede erfgenamen van den sahliger hr. Wilhelm van Dueren, in sijn leven geweesen pastoor tot Uden, soo dat sij comparanten in qualiteijt als mede erfgenaemen vande vorschr. heer Wilhelm van Dueren, hebben moeten sustineren seeker process geventileert voor de edele gerichte tot Ravenstein op ende tegen meester Johan Pitten, als aenlegger waerinne soo verre geprocedeert was dat sij als mede erfgenaemen daerinne hebben gesuccumbeert, van welcken processe immedialick naer pronunciatie des vonnisse, sij comparanten voorschr. hadden geappelleert voir den commissariaten Raet van Ravenstein tot Dusseldorp, waervan de fatalia voor langh sijn verloopen, verklaerende dat sij comparanten deswegen niet en gedencken, in einegerleij manieren het voornoemde appel ofte proces te achtervolgen renuncieerende dienthalven vant voornoemde appel, ofte processe, mitsgaeders op de cautie, ofte borghtocht, de restituendo, wegens jouffr. Louisa met haren broeder monsigneur Lubert de Quaij, voor schepen van den Reeck ten behoeve van Johan Pitten gepasseert, ontslaande oversulx de panden van vorschr. juffr. Louisa, ende Lubert de Quaij tot Reeck gelegen, ende ’t pandt tot dijen eijnde nu ende ten euwigen daegen, ende belooft den voir Pitten voorschr. schepen als boven, nooijet ofte oijet dese vorschr. erfgenaemen ietwas van desen processe naerder te pretenderen, in einigerleij maniere, ofte schijne, ontslaende oversulx alle ende een iegelicken, der vorschr. erfgenaemen, van alle actien ofte pretensien ofte anders van t’welcke Pitten, ofte ijmant van sijnent wegen, mogte coomen maaken, ende pretenderen.
Vervolg:
In waere oirconde hebben wij schepenen beneffens de vorschr. erfgenaemen, dese met onse eijgen handt onderteekent. actum Herpen den 30 december 1690.
Datering:
30-12-1690
Pagina:
162-163
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
123
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS