Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.735 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regest55 1265 februari 5 (of 1264 feb. 7)
Feria quinta post Purificationem B. Virginis, 1264.
Theodericus Borghman en zijn vrouw Ghisela oorkonden, dat zij, voor de zielerust van zichzelf, van hun voorouders, van heer Theodericus, wijlen heer van Althena, en van heer Wilhelmus, huidig heer van Althena, met toestemming van deze laatste en zijn kinderen Wilhelmus en Theodericus hebben geschonken aan het klooster van Berna 25 morgen land, Hollandse maat, nl. de Vrouwenweida (te Woudrichem) tot stichting van een door een van de kanunniken van Berna te bedienen kapel (te Honswijk), mits het klooster daaraan zijn 25 morgen ernaast ter plaatse van Polra en 10 morgen elders, in Burspich toevoegt; bovendien bepalend, dat het klooster, mettertijd na hun dood een anniversarium voor alle genoemden op een dag zal houden; op welke dag het convent dan een pitantie van 20 schelling uit de Vrouwenweida zal genieten.
NB:
a. Oorspr. II. F. 3a. De zegels van Willem van Altena en de abt van Berne zijn afgevallen; van het derde zegel, het conventszegel, is een restant; zie Corpus Sigillorum, nr. 410. Het charter is sterk voorgelinieerd. Zegels gerestaureerd (nov. 1983).
b. Oorspr. II. F. 3b. Met gelijkluidende tekst. Dit charter is een gift van de abdij Tongerlo aan de Abdij van Berne (door handen van Martinus Geudens, vanaf 1873 verblijvend in Crowle en Manchester). Met beschadigd zegel van Willem van Altena [met tegenzegel (besch.), ook ruiterzegel]; dat van de abt ontbreekt; het conventszegel is vrij gaaf; een vierde, niet aangekondigd zegel ontbreekt. In dorso: Littere de prepositura de Vorrynhem. [Zegels gerestaureerd (nov 1983)]
c. Gevidimeerd in de akte van 20 aug. 1314 (reg. nr. 149).
d. Gevidimeerd in de akte van 20 mrt 1410 (reg. nr.497, voorl. nr.).
e. Eenv. afschrift (ca. 1450), II. F. 3e.
f. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.42 (van vidimus c.).
g. Gedrukte tekst in O.B. De Fremery, nr. 147 (naar a.); geen paasstijl: 7 februari 1264.
h. Gedrukte tekst [uitvoerig regest] in: Korteweg, Rechtsbronnen, nr. 17; geen paasstijl. Nota. De oorkonders, familieleden van de heren van Altena, zullen de paasstijl hebben gebruikt (Fruin, p.95), temeer omdat de destinataris het klooster van Berne was.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest48 1248 juli 8
Horst; feria quarta proxima ante Margarete.
Otto (III van Holland), bisschop van Traiectum, oorkondt, dat het geschil tussen Alardus, abt, en het convent van Berna enerzijds en Giselbertus van Sulen, ridder, anderzijds over gronden en bezit, geheten Folcoldesberge bij Mersberge, aldus is beslecht, dat het klooster alle land onder Luttelen-Mersberg en het ven ("puteus") ertegenover, de Grundelosermere, en Ruvorth zal bezitten.
NB:
a. Gevidimeerd in de akte van 7 dec. 1312 (reg. nr.135).
b. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr. 113.
c. Gedrukte tekst van Hoevenaars in A.A.U. 18(1890), blz.134.
d. Gedrukte tekst in O.B. Heeringa, nr. 1174.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest47 (1248) april 3
Apud Traiectum; indictione quinta, tercio nonas aprilis.
Wilhelmus (II, graaf van Holland), rooms-koning, aanspraak makende op de advocatie van de abdij van Berna voor het keizerrijk, neemt deze onder zijn bescherming en beveelt haar aan in die van Henricus (III), hertog van Brabant.
NB:
a. Oorspr. II. E. 3. Met streng van rode en witte draden; het zegel is afgevallen.
b. Eenv. afschrift op papier (ca. 1600); II. C. 2.
c. Gevidimeerd in een gezegelde Brusselse schepenakte van 22 nov. 1647; II. E. 6.
d. Afschrift in Groot-Ms. van Alkemade (1709), f.51v.
e. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.34.
f. Gedrukte tekst in O.B. De Fremery, nr. 100.
Nota. In de datering staat geen jaartal aangegeven; de indictie wijst op het jaar 1247, maar in oktober van dat jaar wordt graaf Willem pas tot rooms-koning gekozen; daarom toch 1248.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest29 (1233?).
Florentius (IV), graaf van Hollandia, oorkondt, dat hij de tolvrijheid, door zijn vader (graaf Willem I) aan de abdij geschonken, bevestigt.
NB:
a. Gevidimeerd in de akte van 15 juni 1306 (reg. nr. 123).
b. Gevidimeerd in de akte van 12 mrt 1380 (reg. nr.388).
c. Gevidimeerd in vertaling in de akte van 30 apr. 1381 (reg. nr.395).
d. Gevidimeerd in de akte van 24 febr. 1385 (reg. nr.420).
e. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.90.
f. Gedrukte tekst in O.B. De Fremery, nr.72, met toelichting over de datum en de oorkonder Floris IV.
[g. O.B. Kruisheer, nr. 561 (1222 febr. 4 - 1234 juli 14)]
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest19 (1203 nov. 4 - 1222 febr. 4).
Wilhelmus (I), graaf van Hollandia, oorkondt, dat hij aan het convent van Berna het privilege
toestaat, om met hun goederen door de provincies van zijn dominium vrijelijk, zonder tol te varen en te trekken, er te kopen en te verkopen, en vrij te zijn van alle rechtsvordering.
NB:
a. Gevidimeerd in de akte van 17 sept. 1375 (reg. nr.371).
b. Gevidimeerd in de akte van 29 aug. 1378 (reg. nr.383).
c. Gedrukte tekst in O.B. Koch, nr.420.
d. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota 1. De termen van de datering zijn die van de regering van Willem I.
Nota 2. De akte wordt vermeld in J.G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 (Den Haag-Haarlem 1971) deel 2, nr.89.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest799 1462 februari 10 en 12.
De officiaal van Leodium oorkondt, dat hij op 10 februari voor de 5 met name genoemde getuigen aan notaris Egidius Jamesynez heeft opgedragen, 6 originele bewijsstukken betreffende de bouw en fundatie van de quarta-capella in Bochoven in deze akte op te nemen, en dat hij, officiaal, ten behoeve van de pastoor aldaar voor 2 met name genoemde getuigen nu, op 12 februari, deze afschriften de kracht van de originelen toekent.
NB:
a. Oorspr. in het parochiearchief van Bokhoven, gedeponeerd in het abdijarchief, inv. nr.8; zijnde een enorm charter, 63 x 72 cm, met een tekst van 107 regels, met ernstige beschadigingen en verblekingen.
Het zegel van de officiaal is afgevallen. In dorso: Littere fundacionis ecclesie de Bochovan, copiate per decretum domini officialis Leodiensis.
Voor de opgenomen akten, twee van 1363, zes van 1369 en een van 1461, zie Hoekx, Inventaris Bokhoven, reg. nrs.1-8 en 13, en deze regestenboeken, nrs.306, 308, 330-335 en 793.
Nota 1. Zie voor een meer uitvoerig regest: Hoekx, Inventaris Bokhoven, nr.14.
Nota 2. Er is geen afschrift van het gehele transsumpt, wel van de meeste getranssumeerde akten.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest729 1448 augustus 9.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Theodericus z.v.w. Godefridus van Os heeft overgedragen aan Petrus van den Doren z.v.w. Petrus van den Doren een erfpacht van 1,5 mud rogge uit huis, erf, tuin en erven annex, gelegen in de parochie van Scijnle op het Lutteleynde, nader gesitueerd, welke pacht Theodericus had gekocht van Johannes uyten Enghe, natuurlijke z.v.w. Arnoldus van Apelteren; met behoud echter van het recht van terugkoop voor Johannes uyten Enghe.
NB:
a. Oorspr. IX. s.v. Schijndel [3]. De zegels van Ludolphus Buck en Willelmus Waerloes zijn afgevallen. In dorso: Petrus van den Doren. 1 1/2 modiorum siliginis in Schijndel, 1448.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota. Blijkens de notitie in potlood op de rug van het charter "Bokh. Aug. 1926" in het handschrift van archivaris dr. H. Heijman komt dit stuk uit de pastorie aldaar.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest710 1444 ...
Opten....
Schepenen (van Buurmalsern"), Ot van Haeften Alaertszn en Jan van Kuyc Janszn van Meteren, oorkonden, dat ... ... heeft verkocht Voor 100 pond aan Goert Hermanszn (een stuk land, geheten) de Rutenacker (aldaar), groot omtrent 2½ hond en 10 roede en gelegen aan de openbare weg.
NB:
a. Oorspr. IX. s.v. Buurmalsen [Malsen 1]. De schepenzegels ontbreken. Van het zeer klein charter (4½ cm hoog) resteert slechts de linkerhelft. In dorso in 18de-eeuws schrift: 2½ hont en 10 roede lants tot Malsen, anno 1444.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota. De invullingen staan op het rugschrift, wellicht genoteerd op het toen nog gave charter.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest515 1406 maart 5.
Notaris Theodericus Johanneszn de Mosa, clericus van het bisdom Leodium, instrumenteert, dat Johannes z.v.w. Gerlacus Knode te Boextel met toestemming van zijn vrouw Maranda dr.v.w. Petrus van Hemert, ridder, bij testament o.a. vermaakt aan het klooster B. Maria van Berna de cijnshoenderen, die hem in Vlimen toekomen, en aan het klooster Ad Coronam B. Marie (Mariënkroon) te Huesden zijn cijns in Vlimen; dit ten behoeve van jaargetijden voor hem en zijn vrouw Maranda, te houden in beide kloosters.
NB:
Gevidimeerd in de akte van 23 juli 1410 (reg. nr.553).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest472 1394 december 6
Op Sente-Nychausdach.
Schepenen van Huesden oorkonden, dat broeder Ysebrant [van Berne?] zich heeft laten richten aan 4,5 morgen met opstal van Godert van Baerdewijc in de ban van Babiloniënbroec, van de straat tot de Mitgrave, nader gesitueerd; en dat hij deze heeft verkocht aan Didderic van den Wyck Roelofszn.
NB:
a. Oorspr. III. E. 37. Met de zegels van Willem van Hedechusen en Herberen van Bonin-gen. In dorso: Goet van Baerdwijck int Broec. Met eentransfix van 30 [23] dec. 1394 (reg. nr.473).
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS