Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.814 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Regest279 1358 februari 8
1357, feria quinta post festum Purificationis beate Marie virginis.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Johannes z.v. Hilla, weduwe van Henricus Weert, ten behoeve van Arnoldus Heyme en diens moeder Katerina afstand heeft gedaan van het achtererf van meester Ghevardus aldaar op het Hynthamereind met opstallen, dat zijn moeder voorheen had verkocht aan Arnoldus Heyme bij Bossche schepenbrief (van 26 mrt 1355, reg. nr.262), alsook van de weg aldaar tussen de straat naar dit erf.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.4. Met de zegels van Bertholdus van Hoesden en Johannes Cnode. In dorso: (de letter) F.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest262 1355 maart 26
1354, feria quinta post dominicam qua cantatur Judica.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Hilla, weduwe van Henricus Wert, verkocht heeft aan Arnoldus Heyme ten behoeve van hem en zijn moeder Katerina het achtererf van meester Ghevardus aldaar op het Hynthamereind, over het water, met opstallen, dat Henricus Wert gekocht had van heer Henricus Bijndop, priester, bij Bossche schepenakte van 24 mrt 1338 (reg. nr.209), alsook de weg vanaf de poort op het voorerf tot het achtererf aan het water; met de toezegging van Hilla en haar zoon Stephanus, dat zij ervoor instaan, dat hun nu nog onvolwassen zoon en broer Johannes mettertijd deze koop zal bekrachtigen (zie akte van 8 febr. 1358, reg. nr.279).
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.3. Het zegel van Hermannus van Eyndoven is afgevallen; dat van Henricus Steenwech is gaaf. In dorso: (de letter) E.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest253 1352 juli 2
Opten anderen dach in julio.
Jan van Benthem, heer van Heeswijc, oorkondt, dat aan abt en convent van Berne 2 stukken land toebehoren: het ene op Bernhees, buiten het hek aan de kant van Dynteren binnen de oude gracht, strekkende van de Audrix-akker tot op het Rolleken, nu genaamd het Hofstedeken; het andere bij de Donck richting [aan de kant van] Loesbroec, zich halverwege in de Rijt uitstrekkende; waarbij hij ter wederzijdse zekerheid alle bezit bevestigt, dat het klooster van zijn vader en van zijn grootvader verworven heeft, en alle bezit op Bernhees, verkregen van heer Aelbrecht van Dynter en heer Almerijc van Heeswijc.
NB:
a. Oorspr. III. C. 3a. Met het aanhangend en doorgestoken zegel van de heer van Heeswijk.
b. Gevidimeerd in de akte van 1 mrt 1423 (reg. nr.500, voorl. nr.).
c. Eenv. afschrift (ca.1400) op papier; 2e afd. A. 11, map 9 nr.l.
d. Eenv. afschrift (ca.1400) op papier; 2e afd. A. 11, map 10 nr.lc.
e. Afschrift in Bullarium Roovers (ca.1630), blz.101 [108].
f. Auth. afschrift van notaris Gijsbert Bosch, 1635; 2e afd. A. 11, map 8 nr.2.
g. Auth. afschrift van notaris J. van Huppel (17e eeuw); 2e afd. A. 11, map 8 nr.1.
h. Afschrift in G. van den Elsen, Ms. Heeswijk en Dinther, blz.76; het slot ontbreekt hier.
i. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.175.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest220 1343 november 29
Op Sente-Andriesavont des apostels.
Schepenen van Drunen oorkonden, dat Aert Kivit Kivitszn zich met schepenbrieven heeft laten rechten - vanwege bewezen achterstal ten laste van Ghibe van den Zile betreffende 9 geerden erf, die vroeger Marselius van Baerdewic bezat - aan 4% geerden met opstallen, nader gesitueerd; en dat Aert Kivit deze in eigendom heeft gekregen.
NB:
a. Oorspr. IX s.v. Drunen lb. Het zegel van Heinric die Bye ontbreekt; dat van Melijs Jabbe is aanwezig; dat van Herman van der Heyden is beschadigd. In dorso: Drunen.
b. Geinsereerd in de akte van 25 juli 1389 (reg. nr.446).
c. Niet letterlijk, maar inhoudelijk geinsereerd in de akten van 7 jan. 1344 (reg. nr. 221) en 28 juli 1346 (reg. nr.233).
d. Getypte tekst in Map-Afschriften, naar oorspr.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest209 1338 maart 24
1337, feria tercia post dominicam Letare Jherusalem.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat heer Henricus Bijndop, priester, verkocht heeft aan Henricus Wert, schoonzoon van Johannes Loze, een achtererf van wijlen meester Ghevardus aldaar op het Hinthamereind over het water met de opstallen, belast met de heerlijke cijns en met een cijns van 3 pond; waarbij de akte werd overgedragen betreffende dit erf en de weg erheen vanaf de poort op het voorerf tot aan het water.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.2. De zegels van Ynwanus van Gravia en Nycholaus van Berckel zijn afgevallen. In dorso: (de letter) D.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest205 1337 april 13
Te Broesele; 1336, in Palmsondaghe.
Jan (III), hertog van Brabant, oorkondt, dat hij de ingezetenen van Rixtel, Aerle en Beka bevestigt in het bezit van hun gemeint, zoals deze door Miclaus de Svaave, drossaard van Brabant, is afgepaald na een geschil tussen deze ingezetenen en de heer van Gemart; met als getuigen heer Willem van Duvenvoerde en heer Lonys van Borgh, rentmeesters van Brabant.
NB:
a. Eenv. afschrift (midden 15e eeuw), op papier, samen met andere afschriften (zie de akte van 4 dec. 1300, reg. nr.109). IX s.v. Aarle-Rixtel, a (3e tekst).
b. Gedrukte tekst in A.F.O. Sasse van Ysselt, Oorkonden betreffende Rixtel ('s-Hertogenbosch 1920), blz.25-26, naar een origineel transsumpt van 19 juli 1462, maar onder de verkeerde datum 1336.
Nota. Voor de herkomst van dit afschrift, zie de nota bij het regest van 4 dec. 1300 (reg. nr.109).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest189 1330 augustus 21
Feria tercia post Assumptionem beate Marie virginis.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Henricus van der Donc, bloedverwant van wijlen heer Willelmus, investiet aldaar, tegen een cijns van 5 pond verkocht heeft aan Gerardus van Arle, priester, ten behoeve van hem en zijn broers en zuster het achtererf van wijlen meester Ghevardus op het Hinthamereind over het water met opstallen, deel van de erven die Johannes Lu-weken, man en voogd van Salome, dochter van wijlen mr. Ghevardus aan Henricus voorn. voor een cijns van 10 pond had uitgegeven, op voorwaarde, dat de weg achter het voorste deel, nl. van de poort naar achteren gemeenschappelijk zal zijn.
NB:
a. Oorspr. V. D, Coll. Charters Fraterhuis, nr.lb. De zegels van Bertoldus van Hoesden en Woltherus van Ourle zijn afgevallen. In dorso: (de letter) B.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest187 1330 februari 17
1329, sabbato post festum beati Valentini martiris.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Johannes Luweken z.v. Alebertus Loze zijn gehele erfgoed, destijds woonerf van zijn schoonvader meester Ghevardus, gelegen op het Hinthamereind aldaar aan beide zijden van het water, tegen een cijns van 10 pond heeft gegeven aan Henricus van der Donc, bloedverwant van heer Willelmus, investiet aldaar; waarbij Henricus en heer Willelmus hebben toegezegd, dat zij ofwel binnen 4 jaar 4 pond van de 10 zullen betalen uit een ander erf - dit tot meerdere zekerheid voor Johannes - ofwel binnen deze termijn deze 4 pond zullen lossen met 38 pond, exclusief de 4 pond cijns (van dat jaar).
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis, nr.1a. De zegels van Bertoldus van Hoesden en Woltherus van Ourle zijn afgevallen. In dorso: (de letter) A.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest184 1329 oktober 17
Lovanii; feria tertia ante festum beati Luce ewangeliste.
Johannes (III), hertog van Brabantia, oorkondt, dat hij aan de ingezetenen van Rixtel, Aerle en Beke toestaat om voor hun gemeint een schutter ("nuntius") aan te stellen, die een geldboete van 5 schelling mag opleggen bij elk geval van schutten van vreemd vee, waarvan 2 schelling voor de heer, 2 voor de kerk ter plaatse en 12 penning voor de schutter; dat zij bovendien deze gemene gronden in cijns mogen uitgeven of verkopen tot het bedrag, dat zij als cijns moeten betalen aan hem, de hertog, en aan de abdij van Epternacum (Echternach).
NB:
a. Eenv. afschrift (Camps eerste helft 16e eeuw; o.i. eerder midden 15e eeuw), op papier, samen met andere afschriften (zie akte van 4 dec. 1300, reg. nr.109). IX s.v. Aarle-Rixtel, a, 2e tekst met opschrift: Carta secunda prefate communitatis. Confer het eenv. extract (le helft 19e eeuw), gedateerd 1329, IX s.v. Aarle-Rixtel, b.
b. Gedrukte tekst in: A.F.O. Sasse van Ysselt, Oorkonden betreffende Rixtel, ('s-Hertogenbosch 1920), blz.24-25; zonder opgave van vindplaats, maar blijkens de spelvarianten niet naar het afschrift in het abdijarchief; in een niet smetteloze transcriptie en onder de foutief opgeloste datum 15 oktober, lees 17 oktober.
Nota. Voor de herkomst van dit afschrift en extract, zie de nota bij het regest van 4 dec. 1300 (reg. nr.109).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest179 1327 juni 22
Des manendages voir Sint-Jansdaghe Baptist.
Schepenen van Herpen, Nenneken van Wamel en Jan Mildeman, oorkonden, dat Jan VerenLyedekinensone heeft verkocht aan het convent van Berne 24 Hollandse morgen - 6 hond voor 1 morgen - in de Eect naast de hof van heer Rogyrs Stevedonc-waarts, met de gehele bijbehorende sloot, vanaf het Velperbroeck tot Heyllen (in de vidimussen: Heylken) toe, inclusief de toegangsweg tot Heillen, om er met hun wagens en ploegen over te rijden; waarna Jan, zijn vrouw Aleyt en haar voogd voor de rentmeester en de schepenen ervan afstand hebben gedaan en heer Henrick van den Grave, broeder van het convent, het land heeft aanvaard, belast met een heerlijke cijns van 6 kleine penningen, en Jan voorn. en zijn zoon Jan en Didderick van Brede (in de vidimussen: Breda) borg staan.
NB:
a. Eenv. afschrift, midden 16e eeuw, op papier; 2e afd. A. 11, map 12c.
b. Gevidimeerd in een gezegelde Bossche schepenakte van 23 sept. 1622; II. O. 7a.
c. Gevidimeerd in een gezegelde akte van schepenen en raad van Den Bosch van 26 juni 1625; II. O. 7b.
d. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS