skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
5.960 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
thumbnail
Schepenakte405 Jan Jans Arien Spierincx (66); Delis Janssen van der Steen (64); Hendrick Huijberts van den Merendonck (65) en Jan Dielis Gerits (76), allen uit Den Dungen met een verklaring t.b.v. de schepenen en regenten van de heerlijkheid Sint Michielsgestel nl. dat binnen die heerlijkheid aan de Dungense kant een grote hoeveelheid magere kampen zijn gelegen die door de regenten van Sint Michielsgestel zijn ingedeeld bij de “groescampen” en dat daarmee de mergentalen van het dorp zijn vergroot evenwel slechts dorre heikampen zijn, waar de ingezetenen bij gebrek aan weidegrond hun “ledige beesten” maar laten lopen en verder geen profijt van die gronden hebben, dan dat daar vlaggen of strauwsel werd gehaald om de beesten mee te strauwen, behalve dat de groes en de hooilanden en ook ten dele het akkerland aan de zijde naast de stad leeg zijn en ten enenmale onderworpen aan de overloop van wateren, beken en rivieren die uit de kwartieren van Oisterwijk, Peelland en Kempenland, alsmede van Beers achter de stad Grave, door en naast de heerlijkheid Gestel naar de stad ’s-Hertogenbosch kunnen stromen en aldaar in de bijgelegen dorpen en met name ook in Sint Michielsgestel “in seer excessive quantiteijt vergaderen ende met den minsten wasch derselver rivieren ende beecken of oock met opdringen van de Maese, de hoijbeemden, weijden ende ten deele het ackerlandt onder de voorscreven heerlijckheijt gehoorende terstondt onder dwater schieten ende seer bederffven, jae veel mergens selde jaeren opcomen, inder vuegen dat naer dese groote ongehoorde droochte vanden lesten voorsomer deses jaers 1657 door den luttel regen desen somer gevallen in de maent van september lestlede, veele mergens van henne landerijen soo danichlijck sijn ondergeschooten, dat men daerover met schuijten onverhindert heeft connen vaeren ende vlieten ende d’inwoonderen hierdoor henne beesten op stal hebben moeten brenghen.” Hetzelfde geldt voor het gehucht van Den Dungen, dat aan Sint Michielsgestel grenst.
Vervolg:
Gepasseerd te Den Dungen. Getuigen: Adriaen Jaspers van der Cam en Claes Janssen Pickenij.
Datering:
22-10-1657
Pagina:
341
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte402 Jenneken, dochter van Handrick Rutten van Grinsven nagelaten weduwe van Huijbert Huijberts van den Merendonck uit Den Dungen (86) “gesont gaende, staende ende met den menschen converserende haer volle verstandt ende allen hare vijff sinnen wel machtich ende volcomelijck gebruijkende gelijck ons ondergescrevenen ende een ieder die haer aenschouwde ende hoorde spreken genochsaem was blijckende die welcke soo tot ontlastinghe van hare conscientie alsmede tot rust ende vrede van hare kinderen ende een ieder van dijen gelijck ende recht te doen” heeft verklaatd zich nog goed te herinneren, dat Anthonis Huijberts haar zoon “omtrent nieuwjaersmis 1636” getrouwd is geweest met Heijlken Jan Aertssen van der Donck en in die tijd van haar heeft gehuurd en gepacht het huis, waar ze tegenwoordig in woont met hof en boomgaard en twee weikampen omtrent 4 mergen groot gelegen, met nog een stuk akkerland, over het brugsken naast het erf van Goijaert Jas Strick, groot omtrent 6 lopensen “gemeijnlijck genoempt Bakelsacker”; daarnaast nog een akker schuin tegenover het huis van Jenneken genoempt den Kijffacker te aanvaarden dat genoemde akker, bezaaid of onbezaaid, terstond naar de vorm en de stijl van pachtinge te rekenen van Sint Maarten 1635 ende de hof en boomgaard op half maart, het huis met Pinksteren 1636; de huursom zou 125 gulden zijn. Bovendien verklaart zij, dat Anthonis Huijberts vanuit dat huis naar Middelrode is vertrokken omtrent bamis [1 oktober] of allerheiligen 1636, zodat hij dus dat huis heeft verlaten en alleen maar de oogst heeft getrokken van de teullanden 1636 en dus op Sint Maarten 1636 het huis al had verlaten; voorts verklaart ze, dat Handrick Goijaert Smits getrouwd zijnde met Heijlken, dochter van de comparante zijn meteen daarop bij haar komen wonen en hebben toen het huis etc. in huur verkregen voor een hursom van 100 gulden en dat Handrick en Heijlken haar zouden onderhouden in alle noodzakelijke diensten, vuur, licht en drank,
Vervolg:
zoals dat een kind aan zijn of haar moeder schuldig is te doen o.a. de kost en drank, zoals Handrick en Heijlken dagelijks voor hen zelf en hun huisgezin gebruiken, maar mocht de comparante Jenneken “eenige extraordinarisse spijse, delicatesse of dranck begeerde bleeff dat tot laste van haer comparante”; dat is volgens haar in het gesloten huwelijkscontract de reden voor Jenneken om het oorspronkelijke huurbedrag van 125 gulden te korten met 25 gulden en terug te brengen tot 100 gulden—gepasseerd ten woonhuize van Jenneken in Den Dungen in de Sporckstraedt. Getuigen: Dielis Anthonis Goijaerts en Anthonis Cornelissen.
Datering:
10-10-1657
Pagina:
337v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte389 Jan Laurenssen Janssen (56) en Jenneken dochter van Handrick Jans en vrouw van Cornelis Janssen (50) uit Den Dungen met verklaring t.b.v. Meriken Arien Peters—zie akte van folio 323v. Getuigen: Claes Handrick Daniels en Rutger Claes Handrickx, poorters van ’s-Hertogenbosch.
Datering:
25-5-1657
Pagina:
325
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte388 Peterken Denis weduwe van Dries Wouterss (70) en Anneken weduwe van Handrick Dielissen (80), wonende te Den Dungen met een verklaring t.b.v. Meriken Arien Peters nl. dat circa 37 of 38 jaar geleden Rutgher Handrick Eijkemans als propriëtaris en eigenaar van een zekere kamp hooi- of weiland te Den Dungen ter plaetse genoempt inden Brandt aen de Scheelestraedt, met een zijde erf van Jacob Handrickx en Meriken Arien Peters, andere zijde Paulus Jan Delissen Weijgerganckx en Meriken Arien Peters, andere zijde Paulus Jan Delissen Weijgerganckx, een eind erfgenamen van Arien Huijberts, ander eind de Scheelestraedt zijnde “eene gemeijne straedt”—in welke akte wordt genoemd. Eijmbert Peter Eijmberts gehuwd met Heijlken Janssen van de Merendonck, voorheen weduwe van Handrick Aertss Smulders, moeder van Merijken Arien Peters—voorts een detail over het mogen wegen en varen door deze weikamp [Recht van overpad]; van Eijmbert Peters en Rutgher Eijkemans “bewillichden met te helpen timmeren ende met de nooden op maeltijden, kinderfeesten ende alle vrindelijcke gasterijen, die gemelde Rutgher was houdende; Peterken is ongeveer 9 jaar dienstmaagd bij genoemde Eijmbert en heeft meegeholpen met de maaltijden, feesten en gasterij; Anneken is diverse keren te gast geweest, bij zowel Rutgher als Eijmbert Peters. Getuigen: Rutger Claes Handrickx en Dirck Claes Handrickx.
Datering:
25-5-1657
Pagina:
323v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS