skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
6 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
465 Marten Marten Huijbers, president te Liempde; Henrick Corstiaen Marcus en Henrick Janssen van de Ven, schepenen; Corstiaen Henrick Corstiaens (23) en Maijken dochter van Handrick Handrickx (23) ook te Liempde met een verklaring op verzoek van schepenen en regenten van Liempde; een deel van hen verklaart, dat Adriaen Hugens, secretaris der baronie van Boxtel op 2-9-1658 is gekomen ten huize van Henrick Corstiaen Mercus met een deurwaarder die de opening eiste van de “kasse” waar de schepenprotocollen, rekeningen, dorpsschriften van Liempde lagen opgeslagen teneinde al deze documenten te inventariseren, wat de drie attestanten als schepenen niet hebben geweigerd en hebben goedgevonden, dat de inventarisatie zou geschieden in hun presentie; Adriaen Hugens stak de sleutel van de schepenkist, die dus bij Hendrick Corstiaen Mercus stond, maar de attestanten hebben wel een kopie van de inventarisatie geëist om zich tegenover de ingezetenen te kunnen verantwoorden inzake dorpsbrieven en andere bescheiden, wat Hugens heeft geweigerd. De attestanten spraken toen de nodige harde woorden tot de deurwaarder er zich mee bemoeide en zei: “Gij moet hun copije geven ende ick begeerder oock eene te hebben”, waarop Hugens heeft beloofd, dat hij de volgende dag ’s morgens met de deurwaarder zou terugkomen en hen dan een kopie zou geven; ze legden de inventaris in de schepenkist die weer werd gesloten en de attestanten taken de sleutel in hun zak. Hugens verscheen de volgende dag niet en is vervolgens in gebreke gebleven om een beloofde kopie aan te leveren. De attestanten bespraken dit met hun mede-schepenen en toen is door de gezamenlijke schepenen “uijt speciale consideratie, dat den gemelte Hugens in faute verbleeff om copij te geven ende den sleutel van de genoemde kasse op gesteecken hadde, goet gevonden ende geordonneert een ijsere garde voor deselve kasse te laten maecken met een bijsonder sloth ende den sleutel te laeten onder de schepenen tot een versekeringe,
Vervolg:
omdat gemelte Hugens par avonturen onversiens ende sonder bijwesen van de schepenen niet alleen den inventaris soude wegnemen, maer oock de papieren, prothocollen ende rekeningen daer den dorpe grootelijckx aangelegen is mochten verduijstert oft wechgebrocht werden ende is alsoo volgens resolutie ende goetvinden van de scepenen een nieuwe ijsere garde met een sloth voor deselve kasse genaeckt ende gehangen ende den sleutel daervan gesteldt in handen van Henrick Corsten tweede attestant. De andere attestanten verklaren gezamenlijk, dat zij hebben gezien, dat Adriaen Hugens, secretaris van Boxtel met zijn broer op 10-10-1658 na de noen is gekomen ten huize van Henrick Corstiaens om de schepenkist te openen, maar nu die met een ijzeren roede was afgesloten, verklaren de attestanten gehoord te hebben, dat Henrick Corstiaens oresenteerde de president te halen om de kist ten overstaan van de schepenen te openen, waarop Hugens liet weten, dat hij geen president of schepen nodig had en toen hebben de attestanten gezien dat de secretaris met zijn broer de kamer binnenliep waar de schepencomme stond en voordat de president kwam, met een smidshamer de krammen van de aangemaakte ijzeren garde aan stukken sloeg, de kist opende en alle papieren in een zak stak en heeft weggedragen en de attestanten verklaren gehoord te hebben, dat Henrick Corstiaens toen overluid geroepen heeft: “Ick beclaegh mij daerover, dat mij gewelt gesciedt in mijn huis.” Corstiaen Henrick de zoon van Henrick Corstiaens het geweld ziende en bewogen door het geroep van zijn vader, heeft nog willen proberen te beletten, dat Hugens geweld zou gebruiken, maar zijn vader verbood hem in actie te komen. Maijken Henrickx, die dienstmaagd is bij Henrick Corstiaens heeft gehoord, dat Willem Arien Philipsen, timmerman, die bij Henrick aan het timmeren was verklaard ha, gehoord te hebben dat secretaris Hugens met zijn broer de “kasse” opensloegen,
Vervolg 2:
maar niet gezien te hebben dat Hugens en zijn broer de zak met papieren meedroegen en het huis uitgingen en de scretaris zou tegen de timmerman gezegd hebben: “Dat most soo met een gauwicheijt gedaen sijn, eer sij (denoterende de schepenen) bijeen waeren; als sij gelijck bijeen waeren, dan souden sij dit niet laeten volgen, daerom nam ik mijn degen mede, dat sij mij gemoijt hadden, ick souder eenen een oor van de kop hebben gehouwen.” De andere attestanten verklaren bovendien gehoord te hebben, dat Hugens ook nog gezegd zou hebben: “Ick hebt gedaen ende maeckt daer een attestatie aff, ick alse …………….”. Getuigen: Handrick Lambert Goijaertss en Marten Janssen Quinten, beiden uit Liempde.
Datering:
14-10-1658
Pagina:
389
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Liempde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
456 Handrick Joordens Wolffs, oud-schepen te Liempde; Henrick Corstiaen Marcus, huidige schepen te Liempde en Jan Michielssen, mulder te Casteren (38) met een verklaring t.b.v. Hendrick sWolffs, presbiter nl. dat op 18-7-1658 tussen 4 en 5 uur in de namiddag een der heren gecommitteerden van de Ho. Mo. met N. Keppelfox, luitenant van de landdrost en enige andere dienaars, komen de van Eindhoven en onderweg naar ’s-Hertogenbosch en zijnde te Liempde in de herberg van Hendrick Corstiaen Marcus en door hen ontboden hebbende de genoemde attestant, zoals hij op weg was daar naar toe te gaan, is hem onderweg tegemoet gekomen de genoemde gecommitteerde en met hem verdergaande naar het huis van de attestant en vroeg de gecommitteerde, waar de zoon van heer Henrick was enige papieren uit zijn zak trekkende en zei, dat hij hem moest spreken en bracht vanuit Den Haag een request mee, waarop de attetstant hem vertrouwende, zijn zoon de priester heeft geroepen, die uit het huis van de attestant kwam om met hem te spreken zo hij meende, en toen heeft de attestant zien aankomen N. Keppelfox, luitenant van de landdrost die van verre was gevolgd en toen gelastte de gecommitteerde aan Keppelfox, dat hij de genoemde priester heer Henrick, zoon van de attestant gevangen moest nemen, wat Keppelfox ook aanstonds heeft gedaan en heeft hem bij zijn rechterarm vast gegrepen en hem als gevangene in presentie van de gecommitteerde geleid en overgebracht naar de herberg waar zij logeerden nl. die van Henrick Corsten; Henrick Joordens was de vader van de gevangen genomen prister, die al klagende en biddende, dat zijn zoon vrijgelaten zou worden; de gecommitteerde liet weten, dat dat niet zou gebeuren, zelfs niet voor 1000 gulden en beval de touwen te pakken om hem vast te binden en een kar om hem daar op te leggen, maar omdat de kar nog niet gereed was, zei Henrick Corstiaen Mercus tegen de gecommitteerde: “Sedt den poep bij u in de karosse”
Vervolg:
en toen zei de gecommitteerde tegen Henrick Corstiaen Mercus: “Wat segdij gij ouden dieff” terwijl hij hem op een furieuze manier bij zijn baard greep met daarbij een gezicht, alsof hij Henrick tegen de grond had willen gooien; de gecommitteerde nam heer Henrick in de karos en zo werd hij weggevoerd. Getuigen: Marten Martens Huijberts van de Venne en Marten Gevers, beiden uit Liempde.
Datering:
2-9-1658
Pagina:
380v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Liempde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
394 Jacob, zoon van Adriaen Jacobss, hoevenaar op de hoeve van het Godshuis van de H. Geest te ’s-Hertogenbosch (57) en Peter, zoon van Marten Peterssen, jongeman (36) hebben verklaard t.b.v. Everdt Handrickx de Bever, dat Cornelis zoon van Aert Jacobs van Groenendael nog bij zijn vader op de Heselaerschehoeffve heeft gewoond en nooit buitenshuis heeft gewoond en de attestanten buren zijn geweest van de Groenendaels. Getuigen: Gijsbert Janssen van den Bogaert en Willem Jorissen.
Datering:
26-6-1657
Pagina:
329v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Liempde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
321 Jan Wouter Costiaens (36) en Hendersken, dochter van Wouter Corsten (33) uit Liempde met een verklaring t.b.v. Johan van Middegael, ook uit Liempde, dat de requirant bij hen inwoont op de kamer en dat zij heel goed weten, dat meester Arendt, koster en schoolmeester te Liempde op 14-12-1662 ’s morgens omtrent 8 of 9 uur bij hem in huis is geweest, enigszins beschonken zijnde, maar Jan Wouters heeft de dronken meester Arendt buiten de deur gezet en de deur gesloten, maar de schoolmeester-koster wilde weer opnieuw binnen gelaten worden en heeft met geweld de deur open gestoten en was naar binnen gegaan met een bloot mes in de hand en recht naar de kamerdeur gelopen van de requirant Johan van Middegael en onder dreiging met zijn mes, heeft hij tegen Johan geroepen: “Sa compter aff gij fiel, compter aff hebdij het herdt” en meer van dergelijke spottende of honende woorden en beducht voor een ongeluk heeft met name Jan Wouters tegen meester Arendt gezegd: “Wech, wech, ick en heb met u ruesinge in mijns huijs niet te doen, wildij luij reusingh maecken, dat doet op de Straerh, ick en wil oock op mijn deure niet geslagen hebben.” Daarna is meester Arendt het huis uitgegaan en eenmaal op straat zijnde, heeft hij geroepen, zelfs overluid: “U hoeff en doogh niet, icj salt aen schout en scepenen besteecken, dat gij se niet sult connen vercopen, ick sal se ontslaen” en meer van dergelijke woorden, die de attestanten niet meer precies onthouden hebben—niet gedateerd.
Datering:
00-00-1663
Pagina:
301v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Liempde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS