Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
2.569 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte318 Huybert soene wylen Willem Danelssoen als man van Heylwig dochter wylen Willem Janssoen die Vriesse, en Heylwich met haar zoon Huybert, met toestemming van Willem Gysbert Jorissoen en Adriaen Jan Janssoen van Waelre als voogden aangesteld in het testament van Jan Claeus Gysbertssoen over zijn nagelaten kinderen 'hebben eendrechtelyck gestatueert ende geordineert in manyeren van testamenten, lesten ende wuytersten wille' dat de drie voorkinderen en het ene kind verwekt bij Heylwig Willemsdochter voirscreven door twee verschillende mannen, na de dood van Hybert en Heylwich voirscreven in al hun nagelaten goederen gelijk delen. Behalve dat het nakind bij zijn huwelijk 50 Carolus gulden zal krijgen en na de dood van zijn ouders 100 Carolus gulden. De langstlevende van Huybert en Heylwich krijgt 50 Carolus gulden 'dair hy synen noet mede bedwingen mach'.
Getuigen: Jan Hanricxsoen van Tullair, Thonis Hanrick Roeffssoen en Ariaen Dirck Hermanssoen, scepenen
Datering:
09-02-1576
Pagina:
298-300
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
29
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte649 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Willem soone wylen Jan Willemss en zijn vrouw Johanna dochter Loenis soone wylen Ghysbert Loeniss, 'om alle twist ende discordie' te voorkomen tussen hun erfgenamenhebben zij het volgende bepaald:
- Johanne machtigt haar man Willem Janssen dat hij zijn testament zal mogen maken van zijn goederen tussen de vrienden van zijn eerste vrouw Anna dochter wylen Cornelis Hanricx zoals hem goeddunken zal.
- Willem Janssen machtigt zijn vrouw Johanna om alle goederen 'dair hy nyet aff gedisponeert en heeft in synen testament, sullen mit vollen rechte devolueren ende besterven' voor de ene helft aan Willem en voor de andere helft aan Johanna.
Met nog meer bepalingen.
Getuigen: Hanricx Peters en Jan van Tillair, scepenene in Vechel
Datering:
20-05-1563
Pagina:
518-520
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte177 Omslagblad
Delis soone wylen Aernt Danelssoen, 'liggende in synen suyctbedde', en zijn vrou Katheryn, dochter wylen Jan soene wylen Jan Delissoen, hdebben hun testament opgemaakt.
- Eerst moeten alle schulden betaald worden
- 1 stuiver aan de Sint-Lambertskerk in Luik voor onrechtmatig verkregen goed
- De langslevende erft het goed
- Na hun beider dood zal de overschot gaan voor de ene helft naar de twee natuurlijke kinderen van [Aernt Danelssoen], genaamd Loenis en Elysabeth, verwekt bij Aernt, dochter van wijlen Gerit van den Rullen
- De andere helft zal gaan naar de erfgenamen van Katheryne
Getuigen: [Willem] Hanricx van de Ryt en Jan Hanricx van Tillair.
(Zij waren samen schepenen van 1537 tot 1549.)
Datering:
Datum: 28-...[1560?]
Pagina:
158 en 285
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte278 Eijcken weduwe van Art Franssen, dochter van Lenert Jan Claessen, 'sieck nae den licham, maer haer verstant, memorie ende vijf sinnen wel machtich', maakt haar testament op.
* ze beveelt haar ziel aan bij God en Maria de moeder van God en alle heiligen, en wil dat haar lichaam in gewijde aarde begraven zal worden
* ze vermaakt aan 'den kercke van Vechel' een eenmalig bedrag van 3 gulden
* al haar roerende goederen, 'soo mubelen, pert, bestiaele, obligatie als amdersints', vermaakt zij aan haar jongste dochter Lendertken, verwekt bij haar overleden man Aert Francen, 'ende dat voor haeren getrouwen dienst'
* ze vermaakt aan haar oudste dochter Metke 'een laecken heijck'
* alle andere goederen die zij nalaat zullen worden verdeeld onder haar kinderen
Getuigen: Mijchgiel Aerijens Donckers en Henrick Jan Dircx. G. de Heessel, secretaris
Datering:
28-08-1640
Pagina:
500-501
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS