Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
77.988 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte817 De schepenen van Vechel maken bekend dat in 1581 'naer wuytwysen eens zekeren gerichte ende achtergelaten testament tusschen Peteren Hanrick Heymans ende Anna Loyen syn huysvrouwe saliger, eeluyden (= echtelieden), die eedele Erentfeest verdige eerbare ende sine discreten Joncker Walraven van Erp, heer tot Erp ende Vechel, heer Gysbert Coeverincx, archadiaken binnen Shertoegenbossche, ende meester Jacop Donck, secretarij der selver stadt, alsoe by den voirscreven eeluyden testament volmechtig geconstitueerde, executuerende binnen den voirscreven stadt, vercoft hebben en stenen huys met twee loepen saylants aen Dirck Danelssoen, ende een hoeve met haerden landeryen ende groese dair toebehoerende aen Jan Willems Verstege in alder manyeren ende nae wuytwysen die vercoepcedulle, ende soe Peter Hanrick Heymans ende Anna Loeyen eeluyden voirscreven in haeren leven die selve erffenissen in den prochie van Vechel gelegen synde plagen te besitten, ende welcke mannen erffelyck vercocht hebben.
Syn naderhant gecompareert ende verschenen Thonis Gyb Joesten als wittige man ende mommer Mariken synder huyssbrouwen, dochter van Jan Rutgers, weesende Peter Hanrick Heymans moeder brueder, der wegen sy Mariken als naenichte van Peter Heymans saliger met haeren man Thonissen hebben alsulcken stenen huys met die hoeve met hender toebehoerten voirgenoemt, soe by den executeuren vercocht, gelost ende vernaerderschapt ende hen genoemen.
Voert soe hebben Thonis Gyb Joesten ende Mariken eeluyden gesaemenderhant ende elck besunder voer hen ende voir hennen erven ungedrungen ende omgedungen vrywillich met wel gedachten, rypen raet om hare nuchtich best profyt hebben alsulcken vernaerderschap ende den gehelen coop voor schoutet ende scepenen van Uden erffelyck vercocht den achtsten dach augustij der maent anno XVC ende LXXXI (08-08-1581) den eedelen ende eerentfesten Joncker Adolffen van Hoengen genoempt Wassenborch ende synen erven.
Vervolg:
Ende is voerwaert ende ondersproecken voer de voerscreven scepenen dat Thonis Gyb Joesten ende Maryken eeluyden sal voer die vernaerderschap ende affstant hebben twee hondert Brabantsche guldens eens, den gulden gerekent tot XX stuyvers, ende voer hare beyder twee soenen elcken enen mantel ende haerder dochter enen tabbert ofte dair tsestich gulden eens voor, met noch een mudde roggen der maten van Den Bossche, ende een koetse, daer als dan voerts die executueren van weegen den vercoftde erffenissen voirgenoemt in allen puncten met penningen te voldoen ende te voeden te stellen.
Soe is gestaen voor ons scepenen Anthonis Gysbert Joestensoen met Maryken synder huysvrouwen voirgenoemt ende in byweesen van henne twee wittige soenen ende hebben gesaemenderhant deser vernaerderschap ende den geheelen coep soe boeven verhaelt staet erffelyck opgedraegen ende oevergegeven Joncker Adolffen van Hongen genoempt Wassenborch ende Joffrouw Wilhelma Zurmonts dochter wylen Willem Zurmonts zyne huysvrouwe'.
Getuigen: Claeus Corneliss van Duerren en Melchior Jans van Tillair, scepenen in Vechel
Datering:
01-02-1582
Pagina:
773-775
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
29
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte388 Cornelis Cornelissen, landbouwer te Afferden verkoopt aan: Hendrikus Clevers, meester schoenmaker te Afferden het oostelijk deel van zijn deel in een perceel bouwland te Bergen sectie C 2086 voor f 34,-; aan Jacobus Robijns, landbouwer te Afferden het westelijk deel van zijn deel in dit perceel voor eveneens f 34,-. Hem aangekomen bij transport van 26-04-1910 voor deze notaris. Aan Peter Paulus Jacobus Remmen, landbouwer te Afferden een perceel bouwland aldaar sectie C 721 voor f 46,-.
Datering:
07-08-1910
Soort akte:
Transport
Plaats:
Afferden
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7130
Inventarisnummer:
111 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte25 Transport
Melchior de Meuse Advt. te Grave woonachtig verkooper, - Hendrik de la Geneste, vrederegter en Me. Dr. mede te Grave woonachtig, aan kooper, behouwende verkooper het vruchtgebruik zijn leven lang gedurende
Twee huissen te Grave Gasthuis gemaal wijk D. no. 77 en 78 koopprijs f 350,00 Rente grondelijk pachte f 4,00 vruchtgebruik ten behoeve van verkooper à f 17,50 jaarlijks.
Repertorium:
Datering:
30-03-1826
Soort akte:
Transport
Plaats:
Grave
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7128, inv.nr. 246) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
222
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte103 Transport
doorJohanna Albers, weduwe Arnoldus Swarts te Grave, aan Carolus Schijeperheen fabrikant te Grave, van een huis en erve te Grave in de Beggijnestraat, sectie B 811, groot 45 ellen
Repertorium:
Datering:
11-10-1850
Soort akte:
Transport
Plaats:
Grave
Brevet of minuut:
minuut
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7128, inv.nr. 285) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
255
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS