Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
746 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte223 Jan zoon van Thomas Ambrosius parochie Gemonde bekent verkocht te hebben aan Willem Handrickx de Bever twee stukjes akkerland met de houtwas binnen de genoemde parochie onder Sint Michielsgestel ter plaetse genoempt Rullaer in de Wielseheijde ene zijde Gerit van der Loo tot aan de 1e sloot andere zijde en ene eind erfgenamen van Jacob van der Leemput genoempt de Wielseheijde andere einde erf der Woesterhoeffve en Jan Spierincx, met nadere details over de koopcondities. Getuigen: Handrick Handrick Spierincx, Gijsbert Paulssen en Arien Jan Rijckers. Met notitie in de marge Handrick Handrick Spierincx Jan Aertssen van Gruenendael.
Datering:
12-07-1649
Pagina:
214v
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte161 Huijbert Adriaenssen van der Heijden man van Marijken dochter van Jan Wouters wonende te Sint Michielsgestel heeft getransporteerd aan Reijckaerdt Jan Rijclertss een perceel land deels hopland en deels boomgaard met de houtwas etcetera onder Den Dungen ter plaatse int Woudt ene zijde de steeg toebehorend aan minderjarig kind van Delis Rutten andere zijde en e.e. Gherit Janssen de mulder te Den Dungen a.e. de gemene straat voor 400 gulden met nadere condities. Getuigen: Jan Joris Adriaenssen en Lenardt Adriaenssen.
Datering:
23-06-1648
Pagina:
158
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte158 Michiel Corstiaens van Hees heeft verkocht aan Willen Handrick de Bever cum suis ten behoeve van een arme vrouwengasthuisgesticht of gefundeerd door Deliana Lamberts Erberts van de Stappen om een woonhuis op te timmeren ten gerieve van 6 arme vrouwen een sestersaat land “metter geswooren maete aff te meten, den graeffven niet mede te meten maer de roijen opten oever vande grave aen te leggen, te weten 66 roijen ende 2/3 van een roije landts de roije tot twintich hamervoeten binnen de parochie van Gemonde (Sint Michielsgestel) ter plaetse genoempt den Onderstal beginnende metten eenen eijnde vande gemeijne straet genoept de loopende straedt dander eijnde den vercoopere die eene zijde de erffenisse der taeffele des Heiligen Geest tot Gemonde voorschreven ende Mr. Jan van den Heuvel ende metter andere zijde neffens erffve Gerit Jan Herberts int vierkandt naest de straet soo verre des vercoopers breedt is aff te meten, hierinne besproken dat die cooperen tussen erffve des vercoopers ende dese gecofte erffve egene graeff sullen mogen leggen maer alleenlijck een dooren hegge, oock reserveert den vercoopere tsijne believe naest erffve Gerits Jan Herberts te mogen behouden soo veel erffven daer hij can hebben enen vaerwech, behoudelijck nochtans dat die erffve die den vercoopere reserveert die den vercooper reserveert deze cooperen niet en sal aengemeten worden, oock allenlijck hierinne het reserveren van den wech gehouden sijnen keusse totter veste toe“. Voorts opmerkingen over de beplanting. Kopers: Willem Handricx de Bever, Jan Handricx de Bever en Arien Willemss van Thuijl. 375 gulden. Getuigen: Jan Janssen Spierincx en Gijsbert Paulssen.
Datering:
06-03-1648
Pagina:
155
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte135 Lenaerdt Adriaen Jacobssen (46) te Sint Michielsgestel die ten verzoeke van Jan Dirckss. van den Venne een verklaring aflegt m.b.t. een authentieke kopie van een opdracht gepasseerd voor de Gestelse schepenen dd. 7 november 1625 waarmee Jan Dirckss. van de Venne van Handrick, wonende onder Enschot, en Jacob broers zonen van Zeger Gijsberts mede uit naam van hun absente broer Bartholomeus het recht hebben verworven op 1/3 van een stuck ackerlants groot omtrent 9 loopensaet “aent Hezelaer” te SMG. Getuigen: Gerit Janssen van der Loo, Hanrick Gerit Martenss.
Datering:
16-03-1643
Pagina:
142
Soort akte:
Transport
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS