Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
46 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte102 Rekest van de leden van de kerkenraad te Sint Oedenrode [er staat Oldenrode] in kwartier Peelland aangevende dat ze op basis van een verleende handopening dd. 17 november jl. tot adjunct-predikant hebben beroepen Jacob van Heusden proponent onder de classis van Leiden met een verzoek om approbatie van die voordracht welke adjunct werkzaam zal zijn te Sint Oedenrode, Eerschot, Nijnsel [er staat Neusel], Eerde en Olland.
Datering:
woensdag 24 december 1783
Pagina:
508
Plaats:
Sint-Oedenrode / Eerschot / Nijnsel / Eerde / Olland
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
432 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte7 Rekest van Jacobus Philippus Heijs kapelaan te Erp in kwartier Peelland die van de vicaris van het zgn. bisdom van ’s-Hertogenbosch om de kapelaansplaats te Eerde te gaan waarnemen ook in kwartier Peelland; akte van admissie volgt.
Datering:
dinsdag 9 juli 1782
Pagina:
22v
Plaats:
Erp / Eerde
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
430 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte155 Adriaen Janssen Coppens, mulder (50); Aelbert Jan Dirckx (50); Gerit Janssen Smous [Simons?] (35) en Michiel Michiels Houbraecken (37) te Eerde onder de vrijheid Sint Oedenrode; Geerlingh Janssen van Groenendael (67); Jan Ariens Verlocht (54); Gerit Janssen Verweteringhe (45) en Jan Aertssen Verhaegen (40) te Eerde onder de dingbank van Veghel; Denis Jan Denissen van der Meulen (70); Huijbert Handricx van der Duijnen (54); Jan Huijbert Spierincx (39); Jacob Peters (40) te Eerde onder de dingbank van Schijndel met een verklaring t.b.v. schoolmeester Huijbert van Bree, namelijk, “dat den gehuchte ofte hertganck van de Eerde is eenen affgeseten hoeck van drij dorpen bestaende in groot getal van huijsen ressorterende onder drij verscheijden dingbancken, te weten: sommige van dijen behoorende onder Sint Oedenrode; sommige onder Vechel ende sommige onder Scijndel, altesamen gelegen inde Meijerije van ’s-Hertogenbosch onder den quartiere van Peellandt, binnen welcke gehuchte van Eerde omtrent int midden der huijsen is staende een capelle, meer dan een ure gaens van alle parochiekercken soo van Roode, Vechel als Scijndel, verclaerende mede waerachtich te sijn, dat in ende aende selve capelle overmits den verre, ongeleghen ende ongemackelijcke kerckwech ende schoolwech naer de respective parochiekercken vanouds voor kennisse van menschen continuelijcke totter reductie van der sradr toe altijt ten gerieffe der omwoonende naergebueren vanden Eerde is dienst gedaen geweest ende oock school gehouden ende de kinderen geleerdt ende nimmermeer van de respective parochien oft regeerders der dorpen daeronder desen gehuchte is ressorterende beledt oft verhindert geweest ende dat uijt merckelijcke insien dat de ingesetenen van de voorschreven gehuchte veel te verre sijn affgeseten van henne respective parochien ende voorsulcx henne kinderen door de verre, vuijle ende ongelegen wegen niet buijten ter schoolen derffde seijnden
Vervolg:
ende vervolgens geschapen waren in letticheijt ende ongeleertheijt op te wassen” plus de slotformule. Getuigen: Dirck Jan Jacobs en Gerrit Janssen van der Heijde.
Datering:
25-2-1661
Pagina:
141v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Eerde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
14
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte20 Reactie van de Haagse heren belast met de Meierijse zaken op een missive van J.W.D. de Jong stadhouder van de kwartierschout van kwartier Kempenland op een rekest van Leendert Bots en Dirk Janssen kerkmeesters van de roomse kerkschuur van Borkel, gevolgd door een rekest van Lambert de Voocht pastoor te Eerde en zijn kerkmeesters Willem van de Hinteld en Anthony van der Heijde van de roomse kerkschuur te Eerde vallende onder Sint Oednerode, Veghel en Schijndel en zij allen verzoeken wijzigingen te mogen aanbrengen aan hun kerkschuren en in beide gevallen worden alle details opgesomd; in Eerde mag een geheel nieuwe kerkschuur gebouwd worden; meteen gevolgd door een rekest van de pastoor en kerkmeesters van Geffen in kwartier Maasland met ook heel veel details over de uitvoering.
Datering:
dinsdag 31 maart 1778
Pagina:
242
Plaats:
Borkel en Schaft / Eerde / Sint-Oedenrode / Veghel / Schijndel / Geffen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
116 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS