Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.814 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest346 1370 april 12
1369, feria sexta post dominicam Palmarum.
Schepenen van Buscoducis geven vidimus van de akte van 28 mei 1336 (reg. nr.204) en oorkonden, dat Arnoldus z.v.w. Egidius van Ghele en Ywanus van Vauderic toegezegd hebben deze akte te bewaren ten behoeve van henzelf en van Arnoldus Heyme, en deze hem ter hand te zullen stellen, wanneer en zolang hij deze nodig heeft.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll, Charters Fraterhuis nr.1c. Met de zegels van Symon de Myrabello en Johannes van Erpe. In dorso: Dit syn die brieve van 3 pont auds ghelts ute den huse. Arnoldus Heyme.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest204 1336 mei 28
Feria tertia post octavas Penthecostes.
Schepenen van Buscoducis, Danyel de Aggere en Arnoldus Ysebout, oorkonden, dat Johannes Lu-weken z.v.w. Albertus Loze heeft verkocht aan Johannes van Hees en Egidius van Ghele Arnolduszn van Ghele een cijns van 6 pond uit een erfgoed van wijlen meester Gevardus, zijn schoonvader, op het Hynthamereinde aan weerszijde van het water, welke cijns heer Henricus Bijndop, priester, voor de ene helft en Johannes van Hees Mathyaszn voor de andere helft aan Johannes Luweken moest betalen.
NB:
a. Gevidimeerd in de akte van 12 apr. 1370 (reg. nr.346).
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota 1. Deze akte is de oudste [doorgehaald] van een lange reeks eigendomstitels, die werden overgedragen aan de Abdij van Berne in het jaar 1623, toen het Rijke Fraterhuis in de Hinthamerstraat met haar goederen door koop werd verworven. [enf. R. 187]
Nota 2. In de tekst wordt het cijnsgoed gesitueerd: "in Buscoducis ad finem vici Hynthamensis". Op zich is dit te vertalen door: aan het einde van de Hinthamerstraat, en door: op het Hinthamereinde. Gelet de huidige benamingen lijkt de eerste vertaling voor de hand te liggen, maar wij menen toch, dat de tweede vertaling de juiste is, en dat de toponiem Hinthamereinde later naar de rand van de stad verschoven is. [vroegere grens: Geerlingse brug]
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest921 1486 september 25.
Schepenen, raadslieden, ambachtsdekens en stad van 's-Hertogenbossche oorkonden, dat enige tijd geleden in de kwestie tussen de stad en de rector van de Fraters van het Huys van Sunte-Gregorius op het Hyntemereynde over de Gheerlixer Brug betreffende de accijnzen op het bier, gebrouwen voor de commensalen, clerici-scholieren van dit huis, vrijdom van accijns verleend is tegen de som van 600 rijnsgulden, die toen ook betaald is, en dat zij deze vrijdom nu opnieuw bevestigen; met de bepaling, dat de stad de vrijdom tegen dezelfde som mag intrekken.
NB:
a. (Breed charter.) Eigentijds transsumpt, geauthentiseerd door notaris Daniël van Vlierden junior, tevens gecollationeerd door notaris Lambertus van Borne; met beider klein handmerk. Oorspr. V.D. Coll. Charters Fraterhuis nr.20. In dorso: Copie littere de immunitate commensalium in accysiis. Copia littere immunitatis ex parte scolarum nostrarum. (nr.) 80.
b. (Smal charter.) Eigentijds transsumpt, gelijkluidend aan a., maar in spelling iets ervan afwijkend, door beide notarissen geauthentiseerd en voorzien van hun klein handmerk. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.20. In dorso: Copia de ... civitate. (nr.) 79.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest831 1468 maart 30
Anno Domini 1467.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Willelmus van Ghoerle z.v.w. Henricus, man en voogd van Aleydis dr.v.w. Willelmus Mynnomeer, en Willemus z.v.w. Johannes van Hoemen, man en voogd van Johanna dr.v.w. Johannes Mynnomeer, beiden krachtens het testament van Barbara dr.v.w. Hermannus Ave-Mary hebben overgedragen aan Lambertus van Doerne Christianuszn, ten behoeve van de Fraters van het Gemene Leven aan de Hynthamerstraat in de Arnt-Heymen-Hostede, een tuin bij de Hynthamerstraat over het water, nader gesitueerd, met de brug en de opstallen, welk goed Yda, weduwe van Arnoldus Ave-Mary, samen met een huis en erf aldaar had verworven van Johannes Everarduszn van Berck en welk goed belast was met een erfcijns van 4 pond, die de heren Johannes van Berck, z.v.w. Johannes van Berck van Kalker, als rector en Alardus z.v.w. Johannes van Wyringia als procurator van het Fraterhuis van St. Gregorius-paus aldaar beloofd hadden te zullen betalen; met de bepaling bij deze overdracht, dat geen van beide Willelmi een nieuwe brug zou bouwen.
NB:
a. Oorspr. V.D. Charters Fraterhuis, nr.19. Met de beschadigde zegels van Johannes Steenwech en Godefridus Cleynael. In dorso: Fratres in communi vita viventes. De hereditate, ubi retro chorum ubi stat domus infirmorum, et de ponte non ponenda, ex qua solvimus 4 libras vidue Wolfs.
b. Vermeld in G. van den Elsen en W. Hoevenaars, in: Analecta Gijsberti Coeverincx,deel I, ('s-Hertogenbosch 1907), blz.343.
c. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest758 1455 december 13.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Henricus Bloyman z.v.w. Henricus Bloyman, weduwnaar van Elisabeth dr.v.w. Henricus van Bruessel, heeft overgedragen aan hun zoon Henricus het vruchtgebruik van een stukje erf, dat deel uitmaakt van een erf van wijlen Arnoldus Heym en gelegen is aldaar in de Hynthamerstraat over de Geerlingsebrug (pons domini Goerlaci) aan het water, welk erf nader wordt gesitueerd en gelegen is naast de weg van 56 voet lengte; tevens het gebruiksrecht van deze weg, van de watertrap en het riool bij het water, welk stukje erf en rechten eerstgenoemde Henricus gekocht had van Petrus Hoze, klompenmaker, alsook het vruchtgebruik van de gebouwen op dat stukje erf.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis, nr.18. Het zegel van Ludolphus Buck is afgevallen; dat van Goeswinus Toelinc is gaaf aanwezig. In dorso: Fratres in hereditate Arnoldi Heym. (Code:) 555555.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest738 1450 september 2.
Johannes (van Heinsberg), bisschop van Leodium, regelt op verzoek van de priesters en clerici van het Fraterhuis van het Gemene Leven in Buscumducis, de biechtjurisdictie van de rector en de andere priesters van dit huis ten opzichte van hun medebroeders, priesters, clerici, de huisgenoten en andere vrome mensen die tot onderricht of stichting het huis bezoeken; en staat tevens toe, dat evenals in de andere fraterhuizen in de aangrenzende bisdommen van Traiectum en Cameracum op zon- en feestdagen na de dienst in de parochiekerk een stichtende toespraak of lezing wordt gehouden voor de clerici, scholieren en vrome huisbezoekers, echter zonder spitsvondigheden die eenvoudige zielen tot ketterij zouden kunnen brengen.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis, nr.17. Het zegel van de bisschop ad-causas ontbreekt. De tekst begint met: Ohannes; blijkbaar is de versierde beginletter vergeten.
b. Gedrukte tekst in G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx, deel I ('s-Hertogenbosch 1907), blz.323-327.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest732 1449 augustus 9.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Henricus Gheck z.v.w. Johannes Gheck heeft verkocht en overgedragen aan Nycolaus z.v.w. Gerardus Bouwel het huis, erf en tuin aldaar aan de Hynthamerstraat, nader gesitueerd, met de helft van de stenen muur en van de goot (guttarium) tussen het huis van Petrus Hoze Lambertuszn en dat van Arnoldus van den Berg, barbier, met het stukje erf, 5 voet breed en 13 voet lang, nader gesitueerd, met het gebruiksrecht van een steeg (viculum) van Petrus Hoze, ook nader gesitueerd, tussen de Hynthamerstraat en het water, en met het gebruiksrecht van trap en riool bij dat water, alsook met het gebruiksrecht van een weg van 5 voet breed, lopend van de steeg tot het erf van Jacoba, weduwe van Goeswinus Hellinc; welk goed echter belast blijft met ½ oude groot voor de Hertog, met 16½ groot erfcijns in mindering (defalcatio) op de 42½ groot erfcijns voor de erven van wijlen Gerardus van der Aa, en met 10 schelling erfcijns voor de geestelijke van de Begijnen in de stad; met nadere bepalingen omtrent eigendom en onderhoud van de stenen muur, de goot, de trap, het riool en de kade(?) (edificium, werff vocatum).
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis nr.16. Met de zegels van Johannes Monix en Wolterus van Vucht. In dorso: De domo pistoris 1449. (Werf?) de domo pistoris.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest675 1436 april 16
In opido de Buscoducis in cimiterio ecclesie S. Johannis evangeliste prope januam turris ejusdem ecclesie.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester, instrumenteert, dat de heren Henricus van Berkel, z.v.w. meester Henricus van Berkel en Goeswinus Brenthens, bontwerker, burgers van Buscumducis, schenken aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van het huis van priesters en clerici van het Gemene Leven, ter plaatse geheten de Arnt-Heymen-Hoffstede, ten behoeve van dit huis, een tuin en een beemd annex aldaar in de Hynthamerstraat over het water, tussen de Dyesa en de stadsmuur, alsook de weg van 9 voet breed van de Dyesa naar de straat, de opstallen en het recht om een brug over dit water te maken - echter met behoud van het recht van doorgang voor de kinderen van wijlen Nycholaus Hels - welke zaken zij verworven hebben van Henricus Bloyman Henricuszn Bloyman.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis nr.15. Met het handmerk van de notaris. In dorso: Collate sunt per me pro domo presbyterorum at clericorum in Buscoducis. (Linksboven, verbleekt:) Resignatio Henrici Berkel at Goeswini Brenten super domo pauperum. (Aan de onderzijde:) Henricus de Berckel, Gooswinus Brentens pellifex.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
c. Sterk ingekorte gedrukte tekst in: G. van den Elsen en W. Hoevenaars, Analecta Gijsberti Coeverincx. deel I ('s-Hertogenbosch, 1907), blz.342.
Nota. De randen van het charter zijn links en rechts niet afgesneden, zodat daar de rijen gaatjes te zien zijn voor het spannen van de smetdraad ten behoeve van de schrijver.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest673 1436 maart 20
Ante domurn inhabiationis Oede testatricis prenominate.
Petrus van Bruheze, pastoor van Littoyen, oorkondt, dat Oeda, weduwe van Bernardus Artszn, haar testament heeft gemaakt, waarbij zij, na aftrek vooraf van de begraafkosten en schulden, vermaakt aan de kerk van S. Lambertus (te Luik) 2 kromstaart eenmalig; aan pastoor Petrus en zijn opvolgers, aan de kerkfabriek en aan de armen van Littoyen 1 morgen land, door haar als weduwe verworven en gelegen achter in het Broeck (retro in palude) op de Rullen-Hoeve, naast het perceel het Chiffen, en tegen het perceel Aen den Roederfort, d.w.z. ieder een-derde ervan; aan dezelfden 1 hond land op de Enghe van Littoyen, tegen de Boenhoff aan, ook ieder voor een-derde - beide stukken land met de lasten van ½ roede dijks, door ieder voor een-derde te dragen - terwijl de bedienaren van de kerk zich verplichtten een jaargetijde te houden voor Oeda, haar man en kinderen, hun beider ouders en grootouders, nl. vrijdags voor S. Gertrudis (17 maart); hun graven zondags te bezoeken en er de psalm De Profundis, een Pater Noster, een Ave Maria en het gebed voor de overledenen te bidden, en hun graf met wijwater te besprenkelen, alsook hun namen in het zielboek (littera animarum) op zon- en feestdagen af te lezen.
NB:
a. Oorspr. VIII. L. 2. Het doorgestoken zegel van de pastoor is afgevallen. In dorso: Litterae unius jugeris et unius hont terrae pertinentes ad pastoratum, ecclesiam et mensam Spiritus Sancti promiscue, in Litthoyen. Het charter is door vuil en vocht zeer moeilijk leesbaar geworden; toch is het G. van der Velden gelukt (sept.1987) ervan een transcriptie te maken, waarin slechts enkele woorden ontbreken.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest672 1436 maart 14
In opido de Buscoducis in domo inhabitationis dictorum presbyterorum at clericorum in communi vita commorantium, sita ibidem in loco dicto Arnt-Heynen-Hoffstede prope plateam Hynthamensem ultra Diesam prope murum dicti opidi.
Notaris Hermannus ten Kolke van Doesborch, priester van het bisdom Trajectum, instrumenteert, dat Johannes Thomaszn geheten Dircszn en Henricus Henricuszn de Coster, inwoners van Buscumducis, overdragen aan heer Johannes van Birck van Calker, priester en rector van de priesters en clerici van het Gemene Leven in deze stad, een erf aldaar in de Hynthamerstraat over het water gelegen en nader gesitueerd, met het gebruiksrecht van de brug en de weg, welk erf vroeger Arnoldus Heyme en later Henricus Becker in bezit hadden gehad en beide verkopers hadden verworven van Mechteldis, dr.v.w. Henricus Becker en vrouwe Gertrudis dr.v.w. Arnoldus Heyme, en van Goswinus van Berkel, man en voogd van Elizabeth, zuster van Mechteldis; en dat beide verkopers hiervoor door Johannes van Birck zijn betaald.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis nr.14. Met het handmerk van de notaris. In dorso: Resignacio Johannis Zerixee et Henrici Kalker super parte hereditatis nostre. Joannes Thome Dirxsoon, Henricus Henrici de Coster.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS