skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

 1400 Rechtbank in 's-Hertogenbosch, 1970-1979
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: lijst van afkortingen en geraadpleegde wetgeving
1400 Rechtbank in 's-Hertogenbosch, 1970-1979
Inleiding
Bijlage: lijst van afkortingen en geraadpleegde wetgeving
Aanvaarding nalatenschap: Rechtshandeling welke leidt tot verkrijging van een nalatenschap
Adoptie: Aanneming als wettig kind. Door de arrondissementsrechtbank uitgesproken op verzoek van een echtpaar dat een kind wil adopteren.
Advocaat: Rechtsgeleerde die, na daartoe te zijn beëdigd, beklaagden in strafzaken verdedigd of in burgerlijke zaken als pleiter optreedt en belanghebbenden vertegenwoordigt bij de verschillende administratieve en rechtelijke colleges.
Advocaat-Generaal: Vertegenwoordiger van het OM bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven, ter bijstand van en ondergeschikt aan de Procureur-Generaal.
AG: Advocaat-Generaal.
Agenda: Register, waarop in chronologische volgorde met behulp van een doorlopende nummering aantekening wordt gehouden van de uitgaande stukken.
Alimentatie: Toelage voor levensonderhoud aan bloed-of aanverwanten in de rechte lijn.
Appel: Hoger beroep aantekenen tegen een vonnis of beschikking.
Arrest: Hoger beroep aantekenen tegen een vonnis of beschikking.
Arrondissement: Rechtsgebied van een rechtbank.
Arrondissementsparket Een van de negentien regionale kantoren van de Openbaar Ministerie. Er werken officieren van Justitie en ondersteunend personeel. Aan het hoofd staat de hoofdofficier van Justitie.
Arrondissementrechtbank De rechtbank, waar de rechtszaken worden behandeld. Aan het hoofd staat een rechtbankpresident.
Audientieblad: Verslag van een terechtzitting , door de griffier gehouden en door hem en de voorzitter der kamer ondertekend; wel gelijkgesteld met de rol.
Bestuursrecht: Het recht, dat speelt tussen een overheid en een burger.
Beschikking: Rechterlijke of administratieve beslissing, meestal op een daartoe ingediend verzoekschrift, en waarvoor de eisen, door de wet aan een vonnis gesteld (motivering en uitspraak in het openbaar) niet gelden.
Cassatie: Vernietiging (buitenwerkingstelling) van uitspraken van lagere rechters door de Hoge Raad, in het belang van de eenheid van de rechtspraak.
Civiel: Burgerlijk.
Civiel recht: Het recht, dat speelt tussen twee burgerlijke partijen (eiser en gedaagde).
College van procureurs-generaal: De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie.
Comparitie: Bijeenkomst van partijen in persoon voor de rechter, op bevel van de rechter of bij de wet voorgeschreven.
Conclusie: Gedingstuk van partijen in een civiele zaak.
Contentieuze rechtspraak: Eigenlijke rechtspraak tot beslissing van geschillen op tegenspraak (tegenover gesteld aan vrijwillige rechtspraak, waarbij de rechter in wezen als administratief orgaan optreedt bijv. benoeming voogden, afgifte machtigingen).
Contradictoir: Op tegenspraak; niet bij verstek.
Dading: Schriftelijke overeenkomst waarbij partijen, tegen overgave, belofte of terughouding van iets, een geding ten einde brengen of voorkomen.
Dagvaarding: Oproeping bij deurwaardersexploit, om voor de rechter te verschijnen.
Deponeren: Het afgeven ter griffie van bewijsstukken in een rechtzaak of overeenkomst.
Deurwaarder: Gerechtelijk ambtenaar die orde houdt op de terechtzitting en daar zaken afroept.
Echtscheidingscomparitie Speciaal verschijnen van partijen in persoon voor de rechter om echtgenoten in een ( verzoeningscomparitie) echtscheidingsprocedure te bewegen een verzoening tot stand te brengen
Enquete:
1)Getuigenverhoor in burgerlijke zaken: verhoor van getuigen door de eiser voortgebracht in tegenstelling tot de contra-enquete;
2) gerechtelijk onderzoek.
Extrajudicieel: Buitengerechtelijk, buitenrechtsgeding.
Faillissement, staat van: Faillissement van een schuldenaar is de gerechtelijk vastgestelde toestand te hebben opgehouden te betalen, met als gevolg een algemeen beslag op vermogen en inkomsten ten behoeve van alle schuldeisers en een gerechtelijk beheer en vereffening van zijn vermogen.
Geintimeerde: Gedaagde in beroep.
Gerechtshof: De rechtbank, die civiele en strafrechterlijke zaken in hoger beroep behandelt. Er zijn vijf gerechtshoven in Nederland. Het gerechtshof wordt ook "Het Hof" genoemd.
Gewijsde: In kracht van gewijsde gaan. Definitief worden van het uitgesproken vonnis omdat de verdachte geen verdere aktie heeft ondernomen of omdat de termijn van beroep is verstreken.
Gratie: Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf, verleend door de Kroon of op advies van de rechter.
Griffier: Leidend administratief ambtenaar bij de rechterlijke colleges die naast de rechter zit en alles noteert wat er tijdens een zitting in de rechtszaal wordt gezegd; chef der griffie. Secretaris ter terechtzitting.
Herziening (revisie): Wijziging van in kracht van gewijsde gegane arresten of vonnissen, op grond van vroeger niet bekende omstandigheden, die ernstige twijfel aan de juistheid der rechtspraak doen ontstaan; ter beoordeling van de Hoge Raad.
Hoger Beroep: Het zich wenden tot een hogere instantie, rechter of een hoger administratief college om wijziging van een vonnis of beschikking.
Het Hof: Zie gerechtshof.
Hoge Raad: De hoogste rechterlijke instantie van Nederland. De Hoge Raad controleert of de lagere rechters hun werk goed gedaan hebben, maar doet de zaak niet over.
Inbewaringstelling:
1) Het stellen door de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie van een verdachte in verzekerde bewaring
2) Als er sprake is van een schuldeisersverzuim en de verbintenis van de schuldeiser strekt tot betaling van een geldsom of tot aflevering van een roerende zaak , is de schuldenaar bevoegd het verschuldigde ten behoeve van de schuldeiser in bewaring te stellen
Jurisdictie: Rechtspraak; rechtsmacht; rechterlijke bevoegdheid.
Kort Geding: Behandeling voor de president van de Arrondissementsrechtbank van zaken waarin uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke en voorlopige voorziening wordt vereist.
Koninklijk Besluit (KB): Maatregel van inwendig bestuur op het gebied van justitie door de uitvoerende macht vastgesteld.
Krankzinnigheid: Reden voor ondercuratelestelling. Personen, die ter zake van een geestelijke stoornis, anders dan op eigen verzoek onder curatele zijn gesteld zijn o.a. betrekkelijk onbekwaam om als getuige op te treden
Minuut : Goedgekeurd en vastgesteld concept.
Missieven: Ambtelijke brieven.
Nalatenschap: Vermogenscomplex dat bij overlijden overgaat op de erfgenamen van de overledene. Dit vermogenscomplex bestaat uit goederen en / of schulden. Erfenis.
Ondertoezichtstelling: Van minderjarigen: Gezinsvoogdij, toezicht, een maatregel uit het kinderstrafrecht die alleen naast een andere maatregel of straf kan worden opgelegd.
: Het is tevens een maatregel van burgerrechtelijke kinderbescherming die tot gevolg heeft dat een gezinsvoogd aan de ouders wordt toegevoegd om hen bij de opvoeding van hun kinderen te adviseren. : : : :
Officier van Justitie: Functionaris van het OM bij de rechtbank en kantongerecht belast met opsporing en vervolging van strafbare feiten.
OvJ: Officier van Justitie.
Omgangsregeling: Regeling tot omgang met het kind van de ouder die niet met het gezag over het kind is of zal worden belast na echtscheiding of scheiding van tafel en bed.
OM: Openbaar Ministerie.
Onteigening: Het ontnemen van enig goed ten behoeve van de Overheid en ten algemenen nutte, tegen schadeloosstelling en onder rechterlijke tussenkomst.
Openbaar Ministerie: Staatsorgaan belast met het geven van leiding bij de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van de daders en de tenuitvoerlegging der strafvonnissen.
Ontheffing: Overheidsbeschikking waarbij vrijstelling van een voorschrift wordt gegeven, doorgaans gelijk aan dispensatie. Ontheffing van de ouderlijke macht of van voogdij heeft in tegenstelling tot ontzetting geen afkeurend karakter.
Ontzetting: Ontzetting uit enig recht bij rechterlijke uitspraak, als bijkomende straf, betekent een algeheel verlies ervan gedurende de bij de uitspraak krachtens wet bepaalde termijn.
Ontzetting uit de ouderlijke macht of uit de voogdij heeft in tegenstelling tot ontheffing een afkeurend karakter.
Ouderlijke macht: Het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van de ouders ten opzichte van de persoon en het vermogen van hun kind.
Pleidooi: Pleitrede van een advocaat na het wisselen der conclusies.
Proces-verbaal: Ambtshalve opgemaakt verslag van een terechtzitting of van andere gerechtelijke verrichtingen, door de griffier bijgehouden en door een der rechters ter vaststelling ondertekend. Het rapport van de feiten, dat door de politie is opgesteld.
Procureur: Rechtgeleerd persoon, die in burgerlijke zaken de gedingvoerende partij vertegenwoordigt.
Prorogatie: Het afstand doen van een trap van rechtsbedeling, door een geschil dat vatbaar is voor hoger beroep aan een gerechtshof en waarin dading of compromis kan plaatshebben, al meteen aan dat hof te onderwerpen.
Pupil: minderjarige onder voogdij.
Pupillenkaart: Kaart waarop het hele verloop van de minderjarige staat vermeld m.b.t. zijn voogdij.
Raadkamer:
a) Het vertrek waarin een niet-openbare bijeenkomst beraadslaagt ter voorbereiding op later te nemen beslissingen.
b) De zaal waarin gerechtelijke handelingen worden verricht, verzoekschriften worden behandeld , verhoren worden afgenomen voorzover dit niet ter terechtzitting geschiedt.
Raadsheer: Rechter bij een gerechtshof.
Rauwelijks: Zonder voorbereiding, rechtstreeks.
Repertoria: De door een notaris verleden akten, waarvan elk jaar een kopie ter griffie van de rechtbank dient te worden overgebracht
Request / Rekest: Verzoekschrift.
Ressort: Rechtsgebied, dat tot de rechtsbevoegdheid van een gerechtshof behoort.
RV: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.:
Rogatoire commissie: Opdracht door een rechter aan een rechter in een ander rechtsgebied om een beschuldigde of getuige te horen in een proces dat voor de rechter, die de opdracht geeft, wordt gevoerd.
Rol: Register, lijst van aangebrachte zaken.
Rolkaart: Kaartregister van de burgerlijke zaken dat bij elk gerecht door de griffier wordt gehouden; waarop de aangebrachte zaken naar tijdsorde worden geboekt en waarop wordt geboekt en aantekening wordt gehouden omtrent het verloop van de zaak.
Ruilverkaveling: Regeling tot het samenvoegen en opnieuw verdelen van de onroerende (ongebouwde), aan verschillende eigenaren toebehorende, sterk versnipperde gronden in een bepaald blok, met rechterlijke tussenkomst en onder leiding van Rijksdeskundigen.
Stb.: Staatsblad.
Strafrecht: Bij het strafrecht gaat het altijd om strafbare feiten, om overtredingen en misdrijven die volgens de wet niet mogen en waar straf op staat.
Sv.: Wetboek van Strafvordering.
Substituut: Plaatsvervanger.
Surseance van betaling: Opschorting van betaling, door de rechter zonodig toegekend aan een schuldenaar die voorziet dat hij met de betaling van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch na verloop van tijd hiertoe weder in staat zal geraken. Het beheer van zijn zaken komt dan onder toezicht van bewindvoerders. : : :
Tenlastelegging: Deel van de dagvaarding, waarin precies staat vermeld van welk strafbaar feit iemand wordt verdacht ofwel, een aanklacht.
Terbeschikkingstelling: Een maatregel die de rechter neemt, zodat een misdadiger, die geestelijk ziek is, (TBS) opgenomen wordt in een TBS-kliniek.
Verstek: De omstandigheid dat de eiser of de gedaagde op de verschijndag niet is verschenen. Aan dit verzuim zijn rechtsgevolgen verbonden.
Verwerping nalatenschap brengt mee bevrijding van de aansprakelijkheid voor de lasten van een nalatenschap.
Vonnis:: De uitspraak of beslissing van de rechter bij het Kantongerecht en de rechtbank.
Voorlopige voorzieningen Maatregelen door de rechter genomen met name in kort geding. Ook regelingen voor de duur van de echtscheidingsprocedure met betrekking tot het samenwonen, het gebruik van de echtelijke woning, de zorg voor de kinderen en alimentatiebetaling.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS