skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1500 Gezondheidscentrum D'n Iemhof te Oss, (1977) 1979-1995
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
1. Historisch overzicht
Op 23 januari 1979 werd de akte van oprichting van de Stichting Huisartsenpraktijk van het Wijkwelzijnscentrum d'n Iemhof, gevestigd te Oss, gepasseerd. Artikel 3 van deze akte gaf aan dat de stichting zich ten doel stelde het beheer en het beleid van de huisartsenpraktijk te behartigen. Dit beleid was mede gericht op een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk de Ruwaard.
Bij akte van 25 september 1987 werd de oprichting van de Stichting Gezondheidscentrum d'n Iemhof een feit. Conform artikel 2 van de akte had de stichting tot doel het bevorderen van eerstelijnsgezondheidszorg in curatieve en preventieve zin ten behoeve van patiënten/cliënten van die disciplines, welke werkzaam waren in de wijk Ruwaard en speciaal van die, werkzaam vanuit het Gezondheidscentrum d'n Iemhof te Oss. Tevens had de stichting tot doel het beheren van het vermogen bestemd voor het bereiken van het doel van de stichting. Het werkgebied omvatte de wijk de Ruwaard te Oss.
Tot die tijd werd op basis van een samenwerkingsovereenkomst feitelijk overlegd en samengewerkt in het Wijkwelzijnscentrum d'n Iemhof te Oss tussen de medewerkers van de huisartsengeneeskunde, wijkverpleging, algemeen maatschappelijk werk, gezinsverzorging, pastoraat en andere eerstelijnshulpverlening. Vanuit het bestaande samenwerkingsverband was de behoefte ontstaan aan een meer gestruktureerde en geformaliseerde samenwerking in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg.
Hierna volgde een fusie en statutenwijziging. Op 12 maart 1990 werd notarieel vastgelegd een fusie tussen de Stichting Huisartsenpraktijk van het Wijkwelzijnscentrum d'n Iemhof te Oss en de Stichting Gezondheidscentrum d'n Iemhof te Oss. De stichting werd aangeduid als Stichting Gezondheidscentrum d'n Iemhof. Haar zetel was in Oss. Door het van kracht worden van de fusie hield de stichting Huisartsenpraktijk van de wijkwelzijnscentrum d'n Iemhof op te bestaan.
De doelstelling van deze nieuwe stichting was gelijkluidend aan die van de stichting, opgericht bij akte van 25 september 1987. De besturen hadden tot deze fusie besloten doordat van de zijde van het Ziekenfonds Midden-Brabant en de Ziekenfondsraad al enkele jaren druk werd uitgeoefend om te komen tot één rechtspersoon. Naast deze externe druk bleek ook de interne organisatiestructuur (met name op financieel terrein) ingewikkeld met twee stichtingen in één organisatie. Bovengenoemde punten en het feit dat de doelstellingen en visies van beide stichtingen sterk met elkaar overeenkwamen, leidden tot het besluit tot integratie van de twee stichtingen.
Echter op 31 december 1993 was de ontbinding van de Stichting Gezondheidscentrum d'n Iemhof te Oss een feit. De belangrijkste redenen waren dat de referentiekaders van de verschillende participanten ten aanzien van samenwerken in een hometeam sterk van elkaar afweken. Bovendien was de overlap van patiënten tussen de verschillende disciplines beperkt en de geografische werkgebieden van partijen verschilden en liepen teveel uiteen. Tot slot werd het rendement van de inspanningen door partijen te gericht geacht. De huisartsenzorg werd voortgezet door een huisartsengroepspraktijk. Voorwaarde voor de ontbinding was dat de eerstelijnsgezondheidszorg aan patiënten/cliënten in curatieve en preventieve zin zowel kwalitatief als kwantitatief onverminderd voortgezet werd.
2. Aanwijzingen voor het gebruik
In de verklaring van overbrenging, gedateerd december 1994, zijn ten aanzien van de openbaarheid de volgende voorwaarden opgenomen:
Het archief mag alleen worden geraadpleegd door de onderzoeker die tevoren schriftelijk verklaart:
a. dat de uit de bescheiden verkregen gegevens slechts voor een bepaald, welomschreven doel zullen worden aangewend;
b. dat hij/zij niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad;
c. dat hij/zij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de bevoegde archivaris;
d. dat hij/zij de overige gegevens uit de archiefbescheiden die hem/haar ter kennis zullen komen en waarvoor geen toestemming tot publicatie is verkregen, slechts voor eigen studie zal gebruiken en niet aan derden zal mededelen.
De beperking van de openbaarheid verloopt na 75 jaar. Dit staat per dossier aangegeven.
De vernietigbare bescheiden zijn uit het archief geselecteerd en vernietigd analoog aan de richtlijnen vermeld in de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven van 24 augustus 1983/ 7 november 1983 en gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 20 december 1983, nummer 247.
De citeerinstructie van deze inventaris luidt als volgt:
"Inventaris Archief Gezondheidscentrum D'n Iemhof te Oss, 1979 -1994,Toegangscode 1500".
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2071 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS