Archieven

 1519 Gemeentebestuur Zeeland, 1971-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de gemeente Zeeland
1519 Gemeentebestuur Zeeland, 1971-1993
Inleiding
Geschiedenis van de gemeente Zeeland
De gemeente Zeeland omvat naast de gelijknamige hoofdkern ook nog de buurtschappen Brand, Duifhuis, Graspeel, Hoefkens, Kreitsberg, Nabbegat, Oventje, Trent, Voederheil en Zevenhuis. Het grondgebied wordt omsloten door de territoria van de gemeente Schaijk in het noorden, Mill en St Hubert in het oosten en Uden in het zuiden en westen.
Indien men de naam Zeeland gaat verklaren (Sala-land, `sala' of 'sele' = uithof) mogen we aannemen dat op de plaats van de huidige gemeente een hoeve heeft gestaan, die later is uitgegroeid tot een vroonhof, een centrum van een grondheerlijkheid. Kerk en kerkhof bevinden zich binnen dit vroonhof. In 1376 wordt "op die plaetse genaempt Zelant" een kapel gebouwd, ter ere van de Heilige Jacobus en Cornelius, welke in 1628 parochiële bevoegdheden kreeg.
Zeeland behoorde tot 1795 tot de heerlijkheid Land van Ravenstein. Het maakte deel uit van de rechtskring Uden en leverde schepenen aan deze bank. Dit z.g. Heikantsgericht besloeg globaal het territoir van de oude heerlijkheid Uden, bestaande uit de huidige gemeenten Uden, Zeeland en Boekel.

Gemeentevlag
Bij raadsbesluit van 30 maart 1977 krijgt Zeeland een eigen gemeentevlag. In het besluit wordt deze als volgt omschreven:
"Wit met brede groene banen aan weerszijden van het gemeentewapen dat middenin is geprojecteerd. De boven- en onderkant van de vlag bestaat uit een brede blauwe baan met witte blokken aan de buitenzijde."
Zeeland in kort bestek
Gedurende de periode 1971-1993 zijn er vele raadsvergaderingen gehouden. Door ons is een korte lijst samengesteld van hetgeen van historisch belang is.

28-1-1971  Tijdens de nieuwjaarsrede pleit de burgemeester voor inspraak van de bevolking, maar dit wil van beide kanten (gemeentebevolking) niet echt vlotten, Motto "Inspraak zonder inzicht geeft een uitspraak zonder uitzicht"
10-9-1971  Besluit tot regionale samenwerking met de gemeenten Uden, Erp, Boekel en Veghel
12-1-1972  In nieuwjaarsrede wordt melding gemaakt van in aanbouw zijn van 12 woningwetwoningen en 30-tal particuliere woningen
12-1-1972  In nieuwjaarsrede wordt melding gemaakt dat in kader van de ruilverkaveling 24 km aan het openbaar verkeer is onttrokken en 18 km is verhard.
12-1-1972  Oprichting trimbaan op het Oventje
12-5-1972  Verbouw VGLO-school tot kleuterschool
12-5-1972  Aanleg sportveld aan de Trentsedijk
20-12-1972  Besluit tot het formeren van raadscommissies
20-12-1972  Aankoop 3 Zeelandse molens
20-12-1972  Vaststelling bestemmingsplan "Kom Zeeland"
20-12-1972  Invoering plastic huisvuilzakken
20-12-1972  Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling "Bestuursacademie"
20-12-1972  Toetreding tot hypotheekfonds Noord-Brabantsche Gemeenten
27-3-1973  Bouw 35 woningwetwoningen Vlaswijk
27-3-1973  Beschikbaarstelling krediet fl 455,000,= voor ruilverkaveling Graspeel
10-5-1974  Toetreding tot de Pedagogisch Didaktische Dienst te Oss
22-8-1974  Deelname Stichting Jeugdtandverzorging Regio Noord-Oost-Brabant
3-9-1974  J.M.van Dongen-Danen eerste vrouwelijke raadslid
1-10-1974  Sloop voormalig stoomzuivelfabriek St. Jacobus
26-2-1975  Medewerking bouw kleuterschool op het Oventje
4-6-1975  Beschikbaarstelling krediet fl 790.700,— t.b.v. aanleg riolering Het Oventje
2-6-1976  Toetreding gemeenschappelijke regeling "CPA Noord-Oost Noord-Brabant"
2-6-1976  Aankoop brandweerwagen fl 175.000,= ter vervanging motorspuit
6-10-1976  Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied"
6-10-1976  Deelname gemeenschappelijke regeling "Centraal Instituut voor Vorming en Opleiding voor de bestuurdienst"
30-12-1976  Deelname gemeenschappelijke regeling "Samenwerkingslichaam Regio Uden-Veghel"
23-2-1977  Verkoop perceel grond aan Woningbouwstichting "Stichting Maasland" voor de bouw van een verzorgingsflat
10-5-1977  Beschikbaarstelling krediet fl 2.620,000,= voor bouw sporthal.
29-6-1977  Besluit tot sloop huidig gemeentehuis t.b.v. bouw nieuw gemeentehuis
6-9-1977  Medewerking aan bestuur St. Jacobsstichting voor de bouw van een 9-klassige school voor gewoon lager onderwijs
30-11-1977  Vaststelling bestemmingsplan "Schoolstraat-Noord"
1-2-1978  Vaststelling bestemmingsplan "Nabbegat-Voederheil"
1-2-1978  Beschikbaarstelling krediet fl 733.700,= voor het bouwrijpmaken van bestemmingsplan "Schoolstraat-Noord"
6-12-1978  Instellen Hoorcommissie Beroepschriften Bouwverordening
23-4-1979  Extra raadsvergadering i.v.m. overlijden burgemeester F. Verheijen
6-6-1979  Beschikbaarstelling krediet bouw nieuw gemeentehuis fl 3.290,000,=
6-6-1979  Vaststelling bestemmingsplannen "Kerkstraat-Noord", "Zevenhuis-Heische Tip" en "Udenseweg-Brand"
3-10-1979  Opheffing gemeenschappelijke regeling "Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen" en aangaan nieuwe gemeenschappelijke regeling "Streekarchivariaat Maasland"
1-3-1980  Buitengewone zitting van de raad bij gelegenheid installatie B.E. Schellekens als burgemeester
30-6-1980  Besluit aankoop parochiehuis en bondsgebouw van het RK Kerkbestuur St. Jacobus de Meerdere
8-10-1980  Opheffing gemeenschappelijke regeling "Bosbrandweerkring"
6-4-1981  Beschikbaarstelling krediet bouwrijpmaken 1e uitwerking en 1e fase van bestemmingsplan "Melkpad" alsmede vaststelling exploitatieopzet
6-4-1981  Vaststelling herziening bestemmingsplan "Melkpad"
6-4-1981  Verlenen medewerking voor het treffen van diverse voorzieningen voor de in aanbouw zijnde 12-klassige lagere school en beschikbaarstelling krediet fl 294.092.02
11-5-1981  Vaststelling onteigeningsplan "Melkpad"
15-6-1981 Beschikbaarstelling aanvullend krediet nieuwbouw gemeentehuis
9-7-1981  Beschikbaarstelling krediet aanschaf officecomputer fl 67.260,=
9-7-1981  Beschikbaarstelling aanvullend krediet verbouw ambtswoning burgemeester aan de Udenseweg verworpen
5-10-1981  Beschikbaarstelling krediet bouwrijpmaken van grond aan de Vlasroot / Puttelaar en vaststelling grondprijzen
5-10-1981  Beschikbaarstelling krediet bouwrijpmaken gedeelte bedrijventerrein Voederheil
23-11-1981  Beschikbaarstelling aanvullend krediet verbouw ambtswoning burgemeester aan de Udenseweg fl 175.670,05
14-12-1981  Vaststelling voorbereidingsbesluit oprichten woonwagenkampje aan de Tweehekkenweg
5-4-1982  Vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Voederheil", met wijzigingen
3-5-1982  Aangaan gemeenschappelijke regeling ter financiering "Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noordoostelijk Noord-Brabant"
5-7-1982  Instellen weekmarkt op donderdag
30-8-1982  Opheffing gemeenschappelijke regeling "Rijwielpadenplan Noord-Oostelijk Noord-Brabant"
1-11-1982  Uittreding gemeenschappelijke regeling "Recreatieschap Maasland" per 1-1-1985
19-11-1982  Motie van wantrouwen tegen de wethouders Bongers en Wolters
11-4-1983  Voteren krediet van fl 512.846,= voor de verbouw van de benedenverdieping van het parochiehuis t.b.v. huisvesting van de bibliotheek en fl 153.585,= voor de aanpassing van de zolderverdieping voor de huisvesting van overig sociaal-culturele verenigingen
4-7-1983  Standpuntbepaling inzake plaatsing kernwapens op grondgebied van de gemeente Zeeland
4-7-1983  Beschikbaarstelling krediet fl 570.000,= t.b.v. reconstructie diverse kruisingen met de S20
5-9-1983  Beschikbaarstelling krediet fl 941.000,= t.b.v. aanleg fietspad Brand-Boekelsedijk
12-12-1983  Beschikbaarstelling krediet fl 336.000,= t.b.v. aanleg woonwagensubcentrum Langenboomseweg
2-4-1984  Beschikbaarstelling krediet fl 905.000,= t.b.v. aanbrengen ruisarm asfalt op de betonverharding van de S20
3-9-1984  Beschikbaarstelling krediet fl 670.000,= t.b.v. aanleg fietspad langs Verbindingsweg-Graspeel
3-9-1984  Beschikbaarstelling krediet fl 640.000,= t.b.v. aanleg fietspad langs de Schaijkseweg en reconstructie kruising Voederheil-Schaijkseweg-Zevenhuis
3-9-1984  Beschikbaarstelling krediet fl 3.162.900,= t.b.v. aanleg drukriolering in het buitengebied
1-10-1984  Beschikbaarstelling krediet fl 250.000,= t.b.v. bouwrijpmaken "Bedrijventerrein Voederheil"
5-11-1984  Vaststelling bestemmingsplan "Herziening Buitengebied 1984"
14-1-1985  Beschikbaarstelling krediet fl 175.000,= t.b.v. bouwrijpmaken bouwlocatie achter de Schoolstraat
14-1-1985  Beschikbaarstelling krediet t.b.v. aanleg stamriool vanaf gemaal in het Akkerveld tot aan de Kerkstraat
6-5-1985  Vaststelling van het bestemmingsplan "Herziening Nabbegat-Voederheil"
6-5-1985  Besluit tot overschakeling van huisvuilzakken naar minicontainers
2-6-1985  Opheffing gemeenschappelijke regeling "Keuringsdienst Kring Veghel van slachtdieren en van vlees"
2-6-1985  Vaststelling van een gemeenschappelijke regeling t.b.v. regionale samenwerking op milieutechnisch gebied
2-6-1985  Vaststelling gemeenschappelijke regeling "Afvalsamenwerkingsgebied Oss-Uden-Veghel"

3-2-1986  Besluit tot deelname in de Stichting Brabant Noord-Oost
7-4-1986  Vaststelling bestemmingsplan "Zevenhuis 1985"
2-6-1986  Beschikbaarstelling krediet van fl 261.436,= t.b.v. de automatisering van de gemeentelijke administratie
7-7-1986  Vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Voederheil 1985"
7-7-1986  Besluit tot overdracht van het beheer en/of onderhoud door de provincie aan de gemeente van de wegvakken Reekseweg met zijweg, Udenseweg, Kerkstraat en Voederheil, alsmede de aankoop hiervan
24-11-1986  Vaststelling bestemmingsplan "Udenseweg/Brand 1985"
4-5-1987  Besluit tot het niet toestaan van het vestigen van speelautomatenhallen
1-6-1987  Vaststelling gemeenschappelijke regeling "Streekgewest Brabant Noord-Oost"
1-6-1987 Vaststelling bestemmingsplan "Garagebedrijven 1985"
6-7-1987  Beschikbaarstelling krediet fl 970.000,= voor het bouwrijpmaken van het le gedeelte van fase II van bestemmingsplan "Melkpad"
5-10-1987  Vaststelling bestemmingsplan "Kerkstraat-Noord 1985"
18-4-1988  Beschikbaarstelling krediet fl 3000,= evenementen-aankondigingsborden
16-5-1988  Beschikbaarstelling krediet fl 1.256.000,= voor aanleg fietspad langs de Langenboomseweg
16-5-1988  Beschikbaarstelling krediet fl 337.556,80 t.b.v. bouwrijpmaken laatste gedeelte van bedrijventerrein "Voederheil"
19-9-1988  Beschikbaarstelling krediet fl 1.555.000,— voor de herinrichting van de Kerkstraat
19-9-1988  Beschikbaarstelling krediet fl 600.000,= t.b.v. afbouw le gedeelte van fase II van het bestemmingsplan "Melkpad"
20-3-1989  Verlenen medewerking uitbreiding school Vlasgaard met 2 lokalen
17-4-1989  Beschikbaarstelling krediet fl 1.497.837,= t.b.v. aanleg CAI te Zeeland
21-8-1989  Beschikbaarstelling krediet fl 320.000,= t.b.v. herinrichten van de toeleidende wegen naar de kom

12-2-1990  Beschikbaarstelling krediet fl 728.775,= voor het bouwrijpmaken van het laatste gedeelte van fase II van het bestemmingsplan "Melkpad"
2-4-1990  Beschikbaarstelling krediet fl 1.335.540,— voor verkeersplanologische aanpassing centrum van Zeeland
2-4-1990  Beschikbaarstelling krediet fl 367.000,= voor reconstructie Langenboomseweg inclusief vervanging riolering
2-4-1990  Beschikbaarstelling krediet fl 779.200,= t.b.v. aankoop grond fam. V.d. Laar
16-7-1990  Vaststelling van het Landschapsbeleidsplan voor de gemeente Zeeland
16-7-1990  Beschikbaarstelling krediet fl 396.000,= t.b.v. overname kleed/kantineaccommodatie Festilent en Set '77
8-10-1990  Beschikbaarstelling krediet fl 953.000,— t.b.v. afbouw 2e gedeelte bestemmingsplan "Melkpad II"
15-4-1991  Beschikbaarstelling afbouwkrediet fl 789.000,— voor het bedrijventerrein "Voederheil"
13-5-1991  Beschikbaarstelling krediet fl 1.715.000,= voor het bouwrijpmaken van "Melkpad fase III"
17-6-1991  Vaststelling bestemmingsplan "Sportpark Boekelsedijk 1991"
30-8-1991  Afscheid burgemeester B.E. Schellekens en benoeming tot ereburger van de gemeente Zeeland
24-9-1991  Installatie H.P.J.van Weegen als waarnemend-burgemeester
24-9-1991  Overdracht parallelweg langs de provincialeweg S-20 Uden-Zeeland van de provincie Noord-Brabant aan de gemeente Zeeland
24-9-1991  Verkoop ambtswoning Udenseweg 10
18-11-1991  Besluit tot aangaan gemeenschappelijke regeling "Bestuursacademie Zuid-Nederland"
18-11-1991  Vaststelling bestemmingsplan "Melkpad 1990"

17-2-1992  Beschikbaarstelling krediet fl 65,000,= t.b.v. aanleg recreatief fietspad vanaf de Bosweg tot het Slingerpad
13-4-1992  Besluit om met de gemeente Schaijk een nieuwe gemeente te vormen
13-4-1992  Beschikbaarstelling krediet fl 1.135.500,= t.b.v. aanleg rotonde Brand-Boekelsedijk, aanleg drie verkeerssluizen, verbetering van de afwatering van de weg Brand en gedeeltelijke reconstructie Puttelaar-Brand
13-4-1992  Vaststelling bestemmingsplannen "Garage-bedrijven 1985, wijziging 1990" en "Herziening Buitengebied 1984, wijziging 1990"
20-7-1992  Besluit tot het privatiseren van de exploitatie van het Centraal Antenne Systeem-Zeeland door verkoop van de centrale antenne inrichting aan de NV PNEM voor fl 1.430.000,=
19-10-1992  Principebesluit voor nieuwbouw van een gemeenschapsaccommodatie
16-11-1992  Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling "Technische Dienst Kring Heesch"
22-3-1993  Besluit om Landerd tot gemeentenaam te kiezen voor de samen te voegen gemeenten Schaijk en Zeeland
14-6-1993  Beschikbaarstelling krediet fl 50.000,= t.b.v. aanleg recreatief fietspad over de Millsebaan in de richting Mill
12-7-1993  Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Noord-Oost Noord-Brabant">
12-7-1993  Vaststelling bestemmingsplannen "Bedrijventerrein de Roskam" en bedrijventerrein "Voederheil 1991"
18-10-1993  Besluit realisatie van een gemeenschapshuis op locatie Kerkstraat 31 en beschikbaarstelling krediet van fl 2.000.000,= voor de nieuwbouw

18-10-1993  Beschikbaarstelling krediet fl 492,000,= voor de afbouw van het bestemmingsplan "Melkpad III, fase I en II"
18-10-1993  Beschikbaarstelling krediet fl 1.093.925,= voor het bouwrijpmaken van bedrijventerrein "De Roskam"
18-10-1993  Beschikbaarstelling krediet fl 517.454,14 t.b.v. aanschaf computerapparatuur en software voor de gemeente Landerd
15-11-1993  Vaststelling bestemmingsplan "De Steenakker 1991" met wijzigingen
13-12-1993  Vaststelling bestemmingsplan "Komplan 1992" met wijzigingen
13-12-1993  Besluit tot aankoop van het wijkgebouw aan Rector van Gerwenstraat 1, 3 en 3a
13-12-1993  Instemming met ruiling van grond met Camping De Heische Tip (laatste voorstel gemeente Zeeland)
20-12-1993  Buitengewone raadsvergadering i.v.m. afscheid van burgemeester H.P.J.van Weegen
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: samenstelling gemeentebestuur
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2094 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS