Archieven

 200 Familie van Lanschot, 1294 - 1982
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Geschiedenis van het archief en inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
200 Familie van Lanschot, 1294 - 1982
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door
(volledig): Brabants Historisch Informatie Centrum, toegangsnummer 200 Familie van Lanschot, 1294-1982, inv.nr. ...
(verkort): BHIC, 200 Van Lanschot, inv.nr. ...
Bij de beschrijving van de uiterlijke vorm van de archiefbescheiden is ervoor gekozen de uiterlijke vorm niet te vermelden wanneer het gaat om één stuk of een omslag. Alle andere vormen als charter, deel en dergelijke worden wel vermeld.

In de afdeling stukken betreffende persoonlijk leven en hun functies staan de personen die archief hebben gevormd centraal. Per archiefvormer (meestal een echtpaar) volgt eerst een korte levensbeschrijving, zodat de onderzoeker de meest relevante biografische gegevens meteen bij de hand heeft. Deze korte biografische schetsen zijn opgenomen in afdeling twee voor zover het leden van de familie Van Lanschot betreft. Tevens vinden we hier een in Romeinse cijfers aangeduid nummer in de genealogie dat verwijst naar de gehanteerde ordening in Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten 58 (1972). De pagina's 160-182 in dit deeltje handelen over het geslacht Van Lanschot. Voor een genealogisch overzicht van het geslacht Van Lanschot wordt verwezen naar het vouwblad achter in de inventaris *  (voor een meer uitgebreid overzicht zie inventarisnummer 1225).

Ingekomen brieven zijn, indien mogelijk, alfabetisch geordend per afzender. Als criterium is genomen dat wanneer meer dan twee brieven van eenzelfde afzender worden aangetroffen, zij afzonderlijk zijn beschreven. Wanneer het om één of twee brieven van dezelfde afzender gaat, zijn zij samengevoegd.
Niet altijd is duidelijk wie bij een sterfgeval de executeur-testamentair was. Wanneer dat wel duidelijk is vinden we de stukken die daar betrekking op hebben onder de rubriek als behartiger van belangen van derden. Omdat de onderzoeker veelal geïnteresseerd zal zijn in de vermogenstoestand van de overledene en niet zozeer in de activiteiten die de executeur-testamentair ontwikkelde, is via kruisverwijzingen de relatie tussen overledene en executeur-testamentair gehandhaafd. Wanneer de executeur-testamentair onbekend is, zijn de stukken die betrekking hebben op iemands nalatenschap ondergebracht bij de afdeling stukken betreffende het vermogen dat tot een der leden van het geslacht ... beperkt bleef, onder de naam van de overledene.
De afdeling vermogen van dat tot een der leden van het geslacht...beperk bleef, bevat stukken die iets zeggen over de specifieke vermogenspositie van een bepaald familielid. Het gaat daarbij met name om testamenten, boedelverdelingen en dergelijke. Omdat zo'n familielid voor kortere of langere tijd eigenaar kan zijn geweest van een vermogensbestanddeel dat voor of na hem andere familieleden heeft toebehoord, zijn de vermogensbestanddelen (met name huizen en landerijen) in een afzonderlijke afdeling opgenomen. Wel is door bij iedere archiefvormer in de afdeling vermogen dat tot een der leden van het geslacht... beperkt bleef te verwijzen naar door hem voor kortere of langere tijd in eigendom gehad hebbende vermogensbestanddelen een relatie gelegd met de afdeling vermogensbestanddelen die aan meerdere leden van het geslacht...hebben toebehoord.
Tot slot een korte opmerking over het huisarchief Maurick. De stukken die hieronder worden genoemd, werden als een eenheid binnen het archief aangetroffen. Ze zijn met de aankoop door Augustinus J.A. van Lanschot van kasteel Maurick binnen de familie van Lanschot gekomen. De stukken die vallen onder het huisarchief zijn per eigenaar van Maurick geordend. Omdat lang niet altijd duidelijk was welke relatie een stuk had tot een van de eigenaars van Maurick, zijn die stukken ondergebracht in de afdeling stukken aangetroffen in het huisarchief Maurick die niet direct te herleiden zijn tot een der eigenaars.
NIET AANGETROFFEN STUKKEN

Dr. F. Govers maakt in zijn voorlopige inventaris melding van niet aangetroffen stukken tijdens een onderzoek dat hij in oktober/november 1985 heeft verricht. Het betreft de hieronder opgesomde stukken. De beschrijvingen zijn letterlijk overgenomen van de voorlopige inventaris van F. Govers.

*Notitieboek van Anthony Oomen aangaande de landerijen onder Ginneken, geërfd door de kinderen van Cornelis Wiercks, waarover hij curator was. 1784, 1805, 1860, 1870. 1 deel.

*Journaal no. 1 betreffende onroerende goederen gelegen in polders bij Alem, Rosmalen, Empel, Maren, Lith, Kessel en 's-Hertogenbosch. 1852-1870, 1 deel

*Kostschooldictaat van Maria Helena Oomen, grotendeels in dichtvorm; begonnen de 8e augustus 1825. 1825- , 1 deel

*Albums bevattende de statuten van een dispuut (congregatio) van studenten afkomstig uit de Baronie van Breda aan de universiteit van Leuven. Dit dispuut werd te Leuven de 9e oktober 1648 opgericht. Met de namen van de leden van deze 'Congregatio III. Baroniae Bredanae'. 1648-1797 1 deel (Van Rijckevorsel)

*Album houdende de statuten van een dispuut/broederschap van studenten uit de Baronie van Breda aan de Leuvense universiteit, opgericht 9 oktober 1648; met namen van weldoeners en leden van deze 'Congregatio III. Baroniae Bredanae'. 1648-1797 1 deel.
OPENBAARHEID
De archieven van de familie Van Lanschot zijn alleen toegankelijk voor wetenschappelijke onderzoekers, een en ander ter beoordeling van de rijksarchivaris. Voor het raadplegen van niet openbare nummers uit deze inventaris is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de rijksarchivaris in Noord-Brabant. Alvorens tot publikatie van de resultaten van het verrichte wetenschappelijk onderzoek mag worden overgegaan, dient het manuscript te worden voorgelegd aan de rijksarchivaris
Bijlagen
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS