Archieven

 7827 Gemeentebestuur Nistelrode, 1970-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Geschiedenis van de gemeente
Gemeentelijke herindeling
Wapens en vlaggen
Indeling grondgebied
Administratieve rechtspraak
Samenwerking
Eigendom en bezit
Aankopen
Verkoop onroerend goed
Exploitatieberekeningen
Ruiling
Schenkingen
Onteigening
Verhuur en verpachting
Gebruik gemeentegronden
Gemeentelijke bosbezit
Bouw- en woonrijpmaken
Gemeentefinanciën
Financieel beheer
Archief en registratuur
Publiciteit en voorlichting
Gemeentewerf
Administratieve organisatie
Automatisering
Verkiezingen
Gemeenteraad
Commissie Algemene Zaken
Commissie eigendommen
Commissie Financien
Commissie Openbare werken
Commissie Volkshuisvesting
Raadscommissie
Overige commissies
Wethouders
Dorpsraad
Grondbedrijf
Overdracht bevoegdheden
Beleidsbepaling
Subsidie
Personeelsdossiers
Rechtspositieregeling
Georganiseerd overleg
Ziektekostenverzekering IZA
Ontspanning
Bevordering vakbekwaamheid
Rijkspolitie
Eigendom en openbare werken
Belastingen : verordeningen
Belastingen beroepschriften
Openbare orde
Woonwagens
Burgerlijke stand
Bevolkingsregistratie
Bevolkingsstatistiek
Identiteit/nationaliteit
Vreemdelingen
Criminaliteit
Tabak
Kansspelen
Dierenbescherming
Volksgezondheid
Algemene begraafplaats Loo
Lijkschouwers
Milieu
Afvalstoffen
Riolering algemeen
Riolering aanleg
Riolering huisaansluitpunten
Rioolbeheerplan
Vuilstortplaatsen
Vuilstortplaatsen Hoge Vorsel
Geluidhinder
Hygiëne van de bodem
Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen
Streekplannen
Volkshuisvesting
Woningbouw kredietfaciliteiten
Bouwverordening
Bouwvergunningen
Aanlegvergunning
Stads- en dorpsvernieuwing
Woonruimte
Rampenplan
Gevaarlijke stoffen
Brandbeveiliging
Vrijwillige brandweer
Regionale brandweer
Brandweervoorzieningen
Watergangen
Ontgrondingen
Verkeer en vervoer
Aanleg, verbetering van wegen
Aanleg Rijksweg A-50
Bijkomende werken
Verlichting
Toezicht op wegen
Verkeersveiligheid
Verkeersmaatregelen
Openbaar vervoer
Zweefvliegveld
Post, telefoon, televisie
Centrale-antenne CAI
Bodem- en dierproducten
Ruilverkaveling
Ruilverkaveling Midden-Maasland
Kermis en markt
Arbeid
Werkvoorziening
Bijstand
Zorg voor ouderen
Kinderopvang
Maatschappelijke zorg
Onderwijs organisatie
Onderwijs gebouwen
Kleuteronderwijs
Basisonderwijs
Buitengewoon onderwijs
Educatie
Bibliotheek
Stichting Openbare Bibliotheek
Archieven
Monumenten
Monumenten objecten
Natuurschoon
Golfbaan "De Hooge Vorssel"
Kunst en muziek
Zeden en gewoonten
Sportaccommodaties
Sporthal De Hoef
Sportverenigingen
Zwembad "Achter de Berg”
Recreatie
Molukse gemeenschap
Verenigingsgebouwen
Koninklijke onderscheidingen
Gemeentelijke onderscheidingen
Religie
Ontwikkelingssamenwerking
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2070 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS