skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

x1520 Gemeentebestuur Schaijk, 1971-1993
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1520 Gemeentebestuur Schaijk, 1971-1993
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
inleiding
Geschiedenis van de gemeente Schaijk
1520 Gemeentebestuur Schaijk, 1971-1993
inleiding
Geschiedenis van de gemeente Schaijk
De gemeente Schaijk is in haar huidige vorm in 1942 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Schaijk en Reek. Het grondgebied van de gemeente Schaijk wordt omsloten door de territoria van de gemeenten Berghem en Nistelrode in het westen, Uden, Zeeland en Mill in het zuiden, Grave in het oosten en Ravenstein in het noorden. Behalve de twee hoofdkernen Schaijk en Reek zijn binnen de gemeente nog enkele kleinere nederzettingen gelegen, zoals Mun, Schaijkse Hoek, Gaal, Driehuis en Hooge Heide.

Het grondgebied van de gemeente ligt in het Noordoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant, het zogenoemde Maaskantgebied, waar de waterstaatkundige toestand voorheen de remmende factor was in de ontwikkeling van de streek. De Beerse Maas overstroomde elk jaar het noordelijk deel van het gemeentelijk territoir, waardoor daar een intensief bodemgebruik en bebouwing onmogelijk werden gemaakt. Vandaar dat de nederzettingen meer zuidelijk worden gevonden en in wel in het overgangsgebied tussen de lage gronden van de Beerse Maas en de hoger gelegen onvruchtbare heidegronden. In de noordelijke zone bood een agrarische bedrijfsvoering nog de meest gunstige mogelijkheden. De hier gelegen gronden zijn namelijk qua structuur en ligging het meeste voor landbouw geschikt. In het zuiden zijn heide, bos en zandverstuivingen geen vruchtbare voedingsbodem. Toch komt er verbetering: nadat de Beerse Overlaat gesloten is, komt er een einde aan de overstromingen. De grond wordt nu geëxploiteerd als grasland. Ten zuiden van Schaijk zorgen ontginningen van heide voor uitbreiding van de landbouwgrond.

Schaijk in vogelvlucht

Vele malen kwam de raad van de gemeente Schaijk bijeen. Beslissingen in deze vergaderingen genomen waren vaak de aanzet tot ontwikkeling van de gemeente. In onderstand schema hebben wij geprobeerd de meest in het oog springende besluiten weer te geven.
1971:
- overgang van vuilnisemmers op plastic zakken voor ophalen huisvuil
- aankoop ruim 17 ha grond t.b.v. bestemmingsplannen
- op 5 november 6.000ste inwoner
- trimbaan officieel in gebruik gesteld
- aangaan gemeenschappelijk regeling met gemeenten Berghem en Ravenstein voor exploitatie zwembad Herpen
- fusie boerenleenbanken Schaijk en Reek
- boekje “Schaijk en Reek in oude ansichten” verschijnt
- nieuwe instrumenten voor fanfare Concordia
1972:
- opening bejaardentehuis Reek
- opening bejaardentehuis Nieuwe Hoeven
- Sint-Joseph klooster geheel verbouwd en geopend als derde bejaardentehuis
- uitbreiding Kindertehuis Reek geopend
- stadsgewest Oss komt tot stand
- laatste bouwterrein in bestemmingsplan Het Ven uitgegeven
- goedkeuring verleent aan bestemmingsplan Molenaarstraat II
- opdracht verstrekt aan ingenieursbureau Bruggemans en v.d. Kroft voor maken ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
- kerkbestuur Schaijk verkrijgt oud Smits-orgel
- algemene Begraafplaats aan Bossestraat ingezegend door pastoor P. Meulemans
- Mariaschool afgekeurd. Nieuwe 10-klassige school in aanbouw aan de Zustersstraat
- kleuterschool Reek aangekocht en aan schoolbestuur in eigendom overgedragen
- brand in de kleuterschool aan de Zustersstraat
- beschikbaarstelling gelden voor bouwrijpmaken van zomerwoningenplan en plan Molengraaf
- aanleg park “Het Moesbos”
1973:
- beschikbaarstelling gelden voor bouw peuterspeelzaal
- aangaan samenwerkingsregeling voor oprichten en instandhouding van een bestuursacademie
- aanleg verkeerslichteninstallatie i.v.m. reconstructie van de aansluiting van diverse wegen op de Rijksweg nabij Schaijksehoek
- aangaan gemeenschappelijke regeling “Recreatieschap Maasland”
- reconstructie gedeelte van de Hoekstraat
- vaststellen bestemmingsplan Soeterstraat
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf
- voltooiing rondweg op het industriepark
- reconstructie Pastoor van Winkelstraat en aanleg trottoirs
- boekje “Schaijk in vertellingen verschenen”
- aanleg en inrichting hertenkamp in plan Molengraaf
- kleuterschool aan Klumperstraat wordt uitgebreid met vierde lokaal
- bouw van een beheerderswoning in plan vrijetijdswoningen
- realisering complex Luijtenbroek
- reconstructie Burg. Wientjensstraat, Louwstraat, Waalstraat
- overdracht ondergrond 10-klassige Mariaschool aan Zustersstraat met opstallen aan schoolbestuur
1974:
- 40-jarig priesterjubileum Pastoor Verstegen
- voor het eerste in de geschiedenis van de gemeente Schaijk de onderscheiding “Ereburger” toegekend aan dokter A. Langendijk
- oprichting Stichting Jeugdtandverzorging
- verbouw en uitbreiding dorpshuis
- uitbreiding kleuterschool Zustersstraat met 2 lokalen gereed
- tenniscomplex aan dokter Langendijklaan gereed
- bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk vastgesteld
- 30 vrijetijdswoningen in plan Luijtenbroek voor bewoning gereed gekomen
- Moesbos en Hertenkamp Schaijk geopend door ir. Siepman, lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- aankoop nieuwe tankauto voor de vrijwillige brandweer
- vrijetijdscentrum (voorheen schuur van J. v. Casteren) aan de Runstraat in gebruik
- eerste fase uitvoering dorpsbrink voltooid
- soos ’t Kulleke opent in Reek zijn deuren
- naam “Bungalowstraat” wordt gewijzigd in “Dokter Langendijklaan”
- bouw van een kantine en uitbreiding kleedlokaal op sportcomplex Reek
- Mariaschool pleegt nieuwbouw
1975
- 40-jarig priesterfeest van Pater Oostendorp
- handboogschutterij bouwt uit eigen middelen automatische banen
- 40-jarig bestaan Boerinnenbond K.V.O.
- aanvullende geldlening voor verbouw en uitbreiding dorpshuis
- bouw sportzaal in Schaijk
- treffen diverse voorzieningen gymlokaal Schaijk
- uitbreiding sportpark Reek
- treffen diverse voorzieningen sportcomplex Bossestraat
- aanleg hertenkamp Reek
- reconstructie en aanleg riolering Heijtmorgen, Waalstraat
- verkoop grond voor bouw 14 bejaardenwoningen aan de Runstraat te Schaijk
- vaststellen partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied
- plaatsen van een openbare telefooncel in Reek
- 30 vrijetijdswoningen in plan Luijtenbroek gereed gekomen
- reconstructie kruispunt Soeterstraat/Rijksweg
- De Brink bereikt haar voltooiing
- ingebruikstelling nieuwe wegvak van Rijksweg 75
1976
- vaststellen bestemmingsplannen Parkplan Reek, Sportvelden Bossestraat, Molengraaf 75 en Bedrijventerrein De Molen
- wijzigen voorschriften bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk tot uitbreiding van periode van recreatief verblijf
- vaststellen wijziging bestemmingsplan Hoekstraat
- uitbreiding Mariaschool met een lokaal
- beschikbaarstelling gelden voor bouw van aula op Algemene Begraafplaats
- beschikbaarstelling gelden voor verbouw gymnastieklokaal te Schaijk tot openbare bibliotheek
- beschikbaarstelling gelden voor aanleg twee tennisbanen en uitbreiding bestaande twee banen
- beschikbaarstelling gelden voor uitbreiden sportveldencomplex Reek
- verbouw soos ’t Kulleke
- aanleg basisriolering in en reconstructie van gedeelte Zandstraat tot Bossestraat
- beschikbaarstelling gelden voor aanleg parkeerterrein aan Bossestraat
- instellen weekmarkt m.i.v. 1 april
- verlenen medewerking aan tijdelijke regionale vuilnisstortplaats te Reek t.b.v. Stadsgewest Oss
- vaststellen nieuwe gemeenschappelijke regeling Woonwagenschap Oss
- vaststellen gemeenschappelijke regeling t.b.v. ambulancedienst
- opstellen structuurschets voor kom Schaijk
- 10-jarig bestaan Stichting Kinderhuis Reek
- opening door ir. J. Siepman van hertenkamp met volières te Reek
- opening door drs J.P.W. v.d. Werff van sportzaal Schaijk en eerste steenlegging gymzaal Reek
1977:
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf ’77
- beschikbaarstelling gelden voor ontwerp bestemmingsplan voor kom Schaijk-West
- aanleg weg Bossestraat tot de Munse Wetering ter hoogte van de Molen
- reconstructie en verbreding Zandstraat en Lage Baan
- aankoop verrijdbare rekken voor de archiefruimte en treffen diverse voorzieningen t.b.v. het archief
- aanleg (basis)riolering in deel Bossestraat, Molenaarstraat, Louwstraat, Zandstraat
- beschikbaarstelling gelden voor aanleg fietspaden langs Zeelandsedreef en van Schaijk naar Reek
- beschikbaarstelling gelden voor bouw kleedlokalen op gemeentelijk sportcomplex te Schaijk
- aanleg twee tennisbanen aan Dokter Langendijklaan
- beschikbaarstelling gelden voor plaatsen bronzen beeld bij gemeentehuis
- verkoop grond aan Louwstraat voor bouw van tennishal
- uitbreiding Mgr. Bekkersschool te Reek met drie lokalen
- Schaijkse kerk bestaat 75 jaar
- verschijnen boek “De vijf Gebooi” van J.W. Brands
- radioserie van de NOS over Reekse muziekcentrum
- opening openbare bibliotheek in pand Schutsboomstraat 9 door J.P.W. v.d. Werff
1978:
- nieuwe ereburger mr G.M.J.W. v.d. Ven, oud-burgemeester
- geboorte 7.000-ste inwoner
- bouw handboogschuttersgebouw
- bouw kleedlokalen op sportcomplexen Schaijk en Reek
- beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding Jozefschool met twee lokalen en Mariaschool met een lokaal
- aangaan jumelage met gemeente Kirchberg in Rheinland-Pfalz, Duitsland
- warme maaltijdvoorziening gaat van start
- aanschaf nieuwe uniformen door fanfare “Concordia” te Schaijk
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk 1977-2
- aanschaf nieuwe instrumenten door fanfare “Semper Crescendo” te Reek
- aanleg verlichting op sportvelden te Schaijk en Reek
- vaststellen bestemmingsplan Industrieterrein De Louwstraat
- beschikbaarstelling gelden voor aanleg fietspaden van Schaijk naar Reek
- verlegging Molenaarsstraat
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk 1976-2 (camping Bremweide)
- invoering stil alarm voor brandweerpersoneel
- bouwen van een dorpshuis te Reek
- vaststellen bestemmingsplan Sportterrein Reek
- vaststellen bestemmingsplan Soeterstraat 77-1
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk 1977-1 (Kampeerterrein De Holenberg)
- uitbreiding tennispaviljoen op tenniscomplex aan Dokter Langendijklaan
- voor de eerste maal een braderie en rommelmarkt te Schaijk en een eerste braderie in Reek
1979:
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten 1978-2 (verblijfsperiode)
- vaststellen bestemmingsplan Muldershof
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf 1979-1
- aanschaf kaartenlift t.b.v. bevolkingsadministratie
- geven van naam aan de provinciale wegen Ravenstein-Reek en Reek-Zeeland
- beschikbaarstelling gelden voor doen van onderzoek naar een eventueel nieuw te bouwen gemeentehuis
- straatnaamgeving in plan Muldershof
- aangaan gemeenschappelijke regeling “Streekarchivariaat Maasland” onder opheffing “Streekarchivariaat Land van Ravenstein en Graafschap Megen”
- concretere uitwerking streekplan in Dorpenplan
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten 1978-1 (uitbreiding camping Heidebloem en nieuw alternatief kampeerterrein)
- korfbal-, handbal- en hockeyveld van sportcomplex Bossestraat opengesteld
- twee kleedlokalen te Schaijk en een kleedlokaal te Reek komen voor gebruik gereed
- handboogschuttersgebouw geopend
- aan Louwstraat, achter het tenniscomplex worden twee terreinen ingericht voor de ruitersport
- aanvang gemaakt met bouw van een dorpshuis te Reek
- uitbreiding Jozefschool en Mariaschool in gebruik
- acte de présence bij opening nieuwe Stadhalle te Kirchberg
- 50-jarig bestaan K.V.O. Reek
- 50-jarig bestaan Kruisvereniging Schaijk-Reek
- op Springterrein Reek komt nieuwe bunker die de geluidshinder aanvaardbaar zal maken
- Schaijkse B.B. krijgt vrouw als bevelvoerder
1980:
- 20-jarig bestaan Scouting Schaijk
- 15 nieuwe wachthuisjes geplaatst in Schaijk en Reek door de Zuid-Ooster
- aanvang met bouwwerkzaamheden voor dorpshuis Reek
- officiële opening van het zomerhuisje voor gehandicapten op camping Percival
- 50-jarig bestaan afdeling Schaijk/Reek van de F.N.V.
- opening nieuw dienstencentrum De Holenberg van “Voor Zon en Vrijheid” door gedeputeerde H. Einmahl
- opening nieuwe Reekse dorpshuis “Het Wapen van Reek”
- wereldreünie van het 350-jaat bestand geslacht “Spanjers”
- 10-jaar bestaan bejaardenhuis “Nieuw Heijtmorgen” te Reek
- vaststellen bestemmingsplan Algemene Begraafplaats
- vaststellen bestemmingsplan Sportvelden Bossestraat, wijziging 1980-1
- vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan 16-7-1958
1981:
- realiseren nieuwe gemeentewerf in en nabij het pand Runstraat 59 te Schaijk
- uitbreiding warme maaltijdvoorziening voor ouderen
- beschikbaarstelling gelden voor aanleg tennisbanen te Reek
- uitbreiding ontsluitingsweg Industriepark
- realiseren jeugdgebouw De Sprankel aan de Louwstraat
- opening tenniscomplex Reek
- onthulling van de Blijde Boer
- bedrijventerrein Reek kostprijstechnisch niet haalbaar
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk 1976-1 (Plassengebied Nistelrooisebaan)
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf, herziening 1981-1
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf, herziening 1981-2
- vaststellen bestemmingsplan Soeterstraat 77-1, herziening 1981-2
- vaststellen bestemmingsplan Industrieterrein De Louwstraat, herziening 1980-1
- vaststellen bestemmingsplan Sportterrein De Louwstraat
- vaststellen bestemmingsplan Sportvelden Bossestraat 81-1
- aanschaf en vervanging straatnaamborden
1982:
- raadsvergadering wordt in het Wapen van Reek gehouden. Het is sinds 31 december 1941 niet meer voorgekomen dat in Reek een vergadering van de gemeenteraad is gehouden
- vaststellen bestemmingsplan Recreatieobjecten Schaijk 1976-1, herziening 1981-1
- aankoop garagebedrijf Ruijs
- instellen grondwateronderzoek
- aanschaf tekstverwerker
- bouw 2 kleedlokalen en tribune op sportcomplex Schaijk
- vaststellen bestemmingsplan Muldershof, herziening 81-1
- deelname gemeenschappelijke regeling Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst Noordoostelijk Brabant
- aanleg fietspaden langs en reconstructie van de Zeelandsedreef
- vaststellen beleidsplan sociaal-cultureel werk en sport
- besluit tot bouw nieuw gemeentehuis aan het Europaplein
- voorbereidingsbesluit toekomstig bestemmingsplan Gemeentekantoor
1983:
- ingebruikgeving tennisbanen aan de tennisverenigingen
- beschikbaarstelling gelden bouw 3e kleedlokaal voetbalvereniging DAW
- aanschaf kleine vrachtwagen
- beschikbaarstelling gelden aanschaf nieuwe uitrukkleding voor de vrijwillige brandweer
- beschikbaarstelling gelden uitbreiding clubgebouw voetbalvereniging Achilles Reek
- beschikbaarstelling gelden aanleg CAI
- deelname in niet betaalde energierekeningen woonwagenbewoners Vorstengrafdonk te Oss
- aanwijzing ’t Oliemeulen als locatiekeuze 4 tot 6 standplaatsen van woonwagens
- onteigening percelen in bestemmingsplan Muldershof
- principebesluit tot bouw 18 bejaardenwoningen hoek Pastoor van Winkelstraat / Waalstraat
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf , herziening 1983-1
- aanleg drukriolering Schaijksestraat
1984:
- ingebruikname gemeentehuis aan het Europaplein
- medewerking bouw tennisaccommodatie te Reek
- invoering minicontainers t.b.v. ophalen huisvuil
- exploitatie centrale antenne-inrichting
- medewerking plaatsen onderkomen politiehondenvereniging DOS
- overdracht tenniscomplex aan tennisvereniging van Schaijk
- vaststellen dorpsplannen Schaijk en Reek
- vaststellen bestemmingsplan Molengraaf 83-2
- vaststellen bestemmingsplan Burgemeester Schoutenstraat II
- vaststellen bestemmingsplan Industrieterrein De Louwstraat, herziening 84-1
- vaststellen bestemmingsplan Muldershof 84-1
- reconstructie Schaijksestraat en Mgr. Suijsstraat
1985:
- realiseren verkeerslichteninstallaties aan de Dorpenweg/Schaijksestraat
- realiseren bosfietspad naar Oss
- realisatie 273 aansluitingen op de drukriolering
- overdracht groenstroken in plan Molengraaf
- aankoop gebouw De Zwaluw t.b.v. sociaal-cultureel werk en sport
- aanleg sportveld in Reek t.b.v. zomeravondcompetitie
1986:
- vaststellen bestemmingsplan Kerkpad
- vaststellen bestemmingsplannen Muldershof, herzieningen 1984-3 en 1985-2
- vaststellen bestemmingsplan Het Mun
- verbouw Bisschop Bekkersschool te Reek in kader van de integratie
- aanleg 3e tennisbaan tennisvereniging Reek
1987
- aanleg centrale afscheidsruimte op de Algemene begraafplaats te Schaijk
- verkoop ambtswoning Pastoor van Winkelstraat 20
- eindrapport raadscommissie ad hoc inzake Accommodatiebeleid gemeente Schaijk
- verbouw en inrichting sportzaal De Eeght
- beschikbaarstelling gelden voor het maken van een verkeerscirculatieplan
- voorbereidingsbesluiten Kom Reek en het Buitengebied
- verkoop pand De Zwaluw aan de Runstraat 61
- vaststellen bestemmingsplan Muldershof, herziening 1986-1
- beschikbaarstelling gelden t.b.v. het aanpassen van het hoofdgebouw van de school voor speciaal onderwijs te Reek
- beschikbaarstelling gelden t.b.v. het aanbrengen van sfeerverlichting
- beschikbaarstelling gelden t.b.v. een project ter bestrijding vandalisme
1988:
- plaatsing dorpspomp
- beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding van de keuken van “Het Wapen van Reek”
- vaststellen straatnaam nabij Hertenpark Schaijk
- aansluiten camping Parcival op gemeentelijke centrale antenne-inrichting
- vaststellen concept-verkeerscirculatieplan Kom Schaijk
- renovatie gebouw aan de Runstraat t.b.v. de huisvesting van de Heemkundekring en het houden van wisseltentoonstellingen
- beschikbaarstelling gelden voor werken in bosgebied ten zuiden van Reek
- beschikbaarstelling van gelden voor alarmeringsproject Walepoort
- vaststellen bestemmingsgplan Heijtmorgen 9
- vervanging wegbeplanting Pastoor van Winkelstraat
1989:
- plaatsen van sfeerverlichting op toegangswegen naar dorpscentra Schaijk en Reek
- aanleg rijwielpaden langs Corridorweg
- beschikbaarstelling gelden voor aanpassing voetpaden en trottoirs voor rolstoelgebruik
- VCP van de baan, maar aam de hand ervan worden concrete knelpunten herzien in kader van opstellen meerjarenplan Stads- en dorpsvernieuwing
- bespreking plan nieuw gemeenschapshuis Reek
- beschikbaarstelling gelden voor promoten kermis Schaijk
- beschikbaarstelling gelden voor vellen en vervangen bomen langs Pastoor van Winkelstraat
- aanleg fietspad aan oostzijde Runstraat
- vaststellen bestemmingsplan Industrieterrein De Louwstraat II
- beleidsplan “Dorpsvernieuwing in de gemeente Schaijk” met principebesluit tot bouw van nieuw dorpshuis
- beschikbaarstelling gelden voor realisering nieuw jeugdgebouw te Reek
- vaststellen bestemmingsplan Rijksweg
- standpuntbepaling t.a.v. 1e schets herinrichting gedeelte kom van Schaijk
- liquidatie Streekarchivariaat Maasland
- beschikbaarstelling gelden voor ontwerpen nieuwe wegenlegger
- beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding/verbouw kleedlokalen Emos
1990:
- benoeming waarnemend burgemeester
- integratieverbouwing van basisscholen Den Omgang en De Regenboog in Schaijk
- beschikbaarstelling gelden voor werken in bestemmingsplan Industrieterrein De Louwstraat II
- straatnaamgeving in plan Waalstraat en Industrieterrein De Louwstraat II
- vaststellen bestemmingsplan Heijtmorgen 9, besluit later ingetrokken
- aanleg rijwielpaden langs de Corridorweg te Reek
- beschikbaarstelling gelden voor aanleg c.a.i.-net in bestemmingsplan Waalstraat
- beschikbaarstelling extra gelden voor realisering nieuw dorpshuis
- 75-jarig bestaan Brandweer Schaijk
- beschikbaarstelling gelden voor opstellen informatie- en automatiseringsplan
- beschikbaarstelling gelden voor renovatie en overkapping schietbanen van Schuttersgebouw aan de Louwstraat
- renovatie torenuurwerk kerk Reek
- realisering integratievoorzieningen in basisscholen Den Omgang en De Regenboog te Schaijk
- beschikbaarstelling gelden voor renovatie tennisbanen aan Dokter Langendijklaan
- bespreking ontwerp-herindelingsplan Brabant-Noordoost
- beschikbaarstelling gelden voor maken van een kleedruimte in het mortuarium op de algemene begraafplaats alsmede het bouwen van een columbarium
1991:
- reorganisatie politie i.c. wijziging regio’s wordt effectief
- brand in dorpshuis
- columbarium op gemeentelijke begraafplaats gereed
- nieuwbouwplannen dorpshuis
- verkoop voormalige kleutergebouwen aan Zustersstraat en Klumperstraat
- vaststellen straatnamen
- vaststellen rampenplan
- invoering gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafvalstoffen
- reconstructie wegaansluiting Brouwershof
- vernieuwen riool in een gedeelte van de Noordhoek
- onderzoek naar samenvoeging gemeenten Schaijk en Zeeland
- vervanging beplanting Pastoor van Winkelstraat
- beschikbaarstelling gelden voor afbouw 1e fase plan Waalstraat
- beschikbaarstelling gelden voor ruwbouw 2e fase en afbouw 1e fase plan Industrieterrein De Louwstraat II
- beschikbaarstelling gelden voor renovatie tennisbanen 1 t/m 4 aan Dokter Langendijklaan
- beschikbaarstelling gelden voor renovatie/onderhoud kleedruimten/kantine van voetbalcomplex te Reek
1992:
- reorganisatie politie begint vorm te krijgen
- eerste fase bestemmingsplan Centrum uitgevoerd
- aanleg en inrichting voorplein dorpshuis Schaijk
- garantieverlening aan handboogschutterij De Vriendenkring voor door hen aangegane geldlening voor overkapping schietbaan
- bouw jeugdhonk en bestuurskamer door D.A.W.
- aangaan convenant Klein Chemisch Afval uit de bouw
- vaststellen bestemmingsplan Heijtmorgen 9
- straatnaamgeving in plan Waalstraat
- aanleg drukriool vanaf Rustvenseweg naar mgr. Borretstraat
- vaststellen inrichtingsplan centrum Schaijk
- bepalen locatie voor nieuw verzorgingscentrum voor ouderen
- verbouw “De Piramide” t.b.v. peuterspeelzaal “De Ukkepuk”
- vaststellen bestemmingsplan Schutsboomstraat 1990
1993:
- beschikbaarstelling gelden voor renovatie tennisbanen Reek
- beschikbaarstelling gelden voor overdekte rijwielstalling nabij dorpshuis
- plaatsen plattegrond in kerkdorp Reek en vervangen plattegrond in kerkdorp Schaijk
- verkoop voormalige bibliotheek
- uitvoering tweede fase herinrichting kom Schaijk
- beschikbaarstelling gelden voor reconstructie kom Reek
- aangaan gemeenschappelijke regeling Openluchtzwembad “ De Kriekeput” te Herpen
- opheffing Technische Dienst “ Kring Heesch”
- bouw loods door Stichting Carnaval “De Moeslanden” voor stalling carnavalswagen
- vaststellen straatnamen in Schaijk en Reek
- aangaan convenant samenwerking milieuhandhaving
- beschikbaarstelling gelden voor reconstructie gebied Jan Oliemeulenstraat
- verlenen garantie t.b.v. aangegane geldlening door Schaijkse en Reekse Omroep Stichting
- aangaan samenwerkingsovereenkomst met Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein ter zake de woonruimteverdeling
- beschikbaarstelling gelden voor afbouw plan Waalstraat tweede fase
- vaststellen gemeentelijk rioleringsplan
- vaststellen bestemmingsplan “Industrieterrein De Louwstraat II, correctieve/partiële herziening
- vaststellen agrarisch milieubeleidsplan
- privatisering openluchtzwembad “De Kriekeput”
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: samenstelling gemeentebestuur
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2094 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS