Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.415 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest598 1558 december 21
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich eenentwintich dagen in Decembri.
Voor Bartholomeus Cornelis Laureysszoon en Boudewijn Wytman Dorenzoon, schepenen in de palen van de hoeven van Etten, verkoopt Cornelis Janszoon Ypelaer van Breda, aan Jan van Esch, rentmeester van St. Catharinadal, een erfcijns van 9 gulden te innen naar inhoud van de schepenbrief van 20 October 1511 [1541] (nr. 579).
NB:
Origineel : Karters, nr. 465, op 11-26 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Tconvent van sinte Kathelynen dale tot Breda.
Afschrift : Cart. B, fol. 111 vso ; cart. C, fol. 45 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest591 1554 juni 18
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert vierenvyftich, achthien daghe in Junio.
Voor Gooswijn Buyten en Adriaan Schoyte, schepenen van Breda, neemt Peter Aert Schuermanszoon van Andiesen Claes Adriaenszoon, rentmeester van St. Catharinadal, een erf van 27 roeden gelegen op het Nonnenvelt « inde nyeuwe strate aldaer gemaect om te gaen vande nyeuwe veemerckt ter ackerstrate waert, westwaert ende noortwaert aen sheeren strate, oostwaert aen Willem Mathys Dyrven zoons, Kerstyne Bernaert de Loeckers wedue, Margriet Cooman Jans wedue ende wylen Lodewyck Dyrcx zoons des tymmermans wedue ende erfgenamen hoven ende erven, ende zuytwaert aen Jan Lodewycx des gareelmaekers ende Anthonis Cornelis Anthonis zoons Vos des tenghieters hoven ende erven, behoudelyck dat de voorgen. Jan Lodewycx met synen hoff ende erve over dit vercofle erve eenen wech van vyer voeten ende eenen halvenvoet wyt hebben moet, ende de poorte daer moet voorgen. Peter Aert Schuermans zone onderhouden », voor 6 kar. gulden en 15 stuivers erfcijns.
NB:
Origineel : Karters, nr. 484. a, op 18-33 cm., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Clooster van Sinte Cathelynendale te Breda. — Peter Aert
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest579 1541 october 20
Int jaer ons Heeren mccccc een ende veertich, twintich daghen in october.
Voor Cornelis Buesse en Cornelis Danielszoon vander Mewen, schepenen in de palen van de hoeven te Etten, verkoopt Boudewijn Cornelis de Backerszoon aan heer Adriaan Hey, priester, 9 gulden erfcijns op een half bunder beemd, « gelegen op de oostzijde van de Lourvaert int Elshout, zuytwaert de Maijblock, westwaert den Eadycke, noortwaert Cornelis Aert Loen Huyghen erfgenamen erve », en veronderpand op 1 gemet made « gelegen int Elshout, oostwaert Heyndrick Wouters erve, zuytwaert Thonis Verstaemxsen erfgenamen ende westwaert de Laecke, noortwaert Adriaen de Byen erfgenamen erve ». [zie ook nr. 598]
NB:
Origineel : Karters, nr. 464, op 11-22 cM., met 2 zegels (één af) in bruin was op dubbele strook.

Op rugzijde : Margriet Bouwens iiij karolus gulden ende x st. gecooft metten penningen die Jan Hulshoudts ons aff leede a° x viij. — Een onderpant tot Etten gelegen. — Doude clooster xxj decembri Lviij (XVIe e.). — Bouwen Cornelis de Backere sed modo Willem Cornelis Pagii, HO R. g. x st. (XVIIe e.). — Modo Jacob Dirickx Haegers. — D (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 111 (Opschrift alhier Van iiij karolus gl, ende x stuy. getocht met de penningen die Jan Cor. Hulshouts ons aflegde a° Lviij) ; cart. C, fol. 44 vso
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest578 1541 april 11.
Philips van Bruheze en Wouter Thielemanszoon. schepenen van Oosterhout, getuigen dat Cornelis de Gran, priester, als rentmeester van sint Catharinadal, heeft gewonnen een erfpacht van 3 1/2 sester rogge en 4 kapuinen en van 15 veertel rogge en 12 kapuinen, volgens inhoud van den erfbrief van 15 Juni 1364 (nr. 95).
NB:
Origineel : Karters, nr. 65, op 8-14 cM., met nog een der twee zegels op groen was, doorgestoken met de akte van 15 Juni 1364.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest572 1515 november 16
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende vyf tien sesthien daghe in novembri.
Voor Willem Boeykens en Hendrik vanden Keessel, schepenen in Breda, verkoopen Marie Jan Hermanszoon dochter, mei haar man en voogd Peter Wytenzoon aan Cornelis Jacops van Oeters 10 stuivers erfcijns, naar inhoud van den schepenbrief van 23 Februari 1468 (nr. 453).
NB:
Origineel : Karters, nr. 341, op 9-24 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strookjes, doorgestoken met 23 Feb. 1468.
Op rugzijde : (Geen aanteekeningen).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest570 1515 april 19
Int jair ons heeren duysent vyfhondert ende vyftinen negenthien daghe in Aprille.
Voor Godert van Nyspen en Hendrik vanden Keessel, schepenen in Breda, verkoopes Gielis wijlen Peter Peter Faytmans, alias Seysemakerssone, en Lambrecht zijn moeder met haar voogd Jan Faytmans, aan Willem vander Raick tot behoef van Marien wijlen Jans dochter vander Raick, zijn nicht, 3 gulden erfcijns in afkorting van de 10 gulden erfcijns uit den brief van 4 October 1494, en waarvan de ander 7 gulden verkocht zijn aan de kinderen Mercelis Keteler (zie nr. 538).
NB:
Origineel : Karters, nr. 381, op 12-23 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook doorgestoken met 4 Oct. 1494.
Op rugzijde : S, Marie vander Raick (XVIe e.). — Jan Joris xrxst. tsiaers. — xxx st. (XVIIe .). — fol. 25, — No. 10 (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest568 1514 februari 17
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende twelve, seventhien daghe in februario.
Voor Ghijsbrecht Henrixzoon en Bertholmeeus Peter Jansz., schepenen in Princenhage, verkoopt Aart, wijlen Merten Aert Vrients soons zoon, aan Cornelissen Jacopszoon van Oeters 15 stuivers erfcijns, verpand volgens inhoud van schepenbief van 7 Februari 1511 (nr. 563).
NB:
Origineel : Karters, nr. 373, op 8-23 cm., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met 7 Februari 1511.
Op rugzijde : (Geen aanteekeningen).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest567 1513 november 16 [26]
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende derthien, sess ende twintich daghe in Novembris.
Voor Allaert Wouter Dyrvenzoon en Raes van Boeymer, schepenen in Princenhagen, verkoopt Cornelia Jans de Clerck dochter, met haar voogd Cornelis Henrick Putszoon, aan Cornelis Jacopszoon van Ceters den erfcijns van 25 stuivers naar inhoud van schepenbrief van 19 Februari 1487 ; en 2 loop rogge uit 19 loop rogge op pand gelegen « in Vischcoet » onder Breda.
NB:
Origineel : Karters, nr. 366, op 14-27 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele perkamentstrook, doorgestoken met den brief van 19 Febr. 1487 (nr. 518).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest566 1512 juli 20
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende twelve, twintich daghe in Julio.
Voor Willem Boeykens en Ot van Bruheze, schepenen van Breda, verklaart Marie, dochter van Peter Godertss. met haar man en voogd Cornelis Hendrik Peterszoon, verkocht te hebben aan Adriaan Jacob Meeuss., tot behoef van St. Catharinadal, 23 stuivers en 3 oud-stuiver, naar inhoud van den schepenbrief van 20 April 1465 (nr. 441).
NB:
Origineel : Karters, nr. 331, op 12-27 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met de akte van 25 September 1478.
Op rugzijde : Tgodshuys van St. Kathelinen dale ; xxiij st. iij ort.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest565 1512 april 27
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende twelve, sevenentwentig daghe in Aprille.
Voor schepenen van Gilze, Hendrik Herincxzoon van Ghilze en Robrecht Peter Robrecht Wiltenszoon, wordt getuigd dat Cornelis Jacopszoon als rentmeester van St. Catharinadal, tegenover Robrecht Michiel Robszoon, nopens 14 loopen rogge, veronderpand op een derdedeel van een erf, genoemd Gemeyn Elsschot, 2 bunder groot, gelegen te Molenschot, dat deze vervangen worden door 20 stuivers erfcijns vanaf 1512, gevest op het genoemd derdedeel en op een half derdedeel aldaar door Robbrecht verkregen van de erfgenamen van Antoon Moermans, alzoo alles veronderpand op de rechte helftscheiding van den gezegden Elsschot, ongeveer 3 bunder groot, tusschen Robbrecht Willem en Peter Reinerszoon van Gilze.
NB:
Origineel : Karters, nr. 214, op 14-26 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook.
Op rugzijde : Eenen r. gulden (XVIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS