Archieven

 7825 Gemeentebestuur Heesch, 1930-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Geschiedenis van de gemeente
Gemeentelijke herindeling
Wapens en vlaggen
Grondgebied
Straatnaamgeving
Huisnummering
Bezwaar- en beroepschriften
Samenwerking
Samenwerking Stadsgewest Oss
Politiedwang
Eigendom en bezit
Aankopen
Verkopen
Ruiling
Schenking
Onteigeningen
Verjaring
Zakelijke rechten
Erfpacht
Beheer van eigendommen
Renovatie pand Rijksweg 106
Bouw- en woonrijpmaken
Financiën
Begrotingen algemene dienst
Rekeningen algemene dienst
Financieel beheer
Geldmiddelen
Benodigdheden en middelen
Archief en registratuur
Publiciteit en voorlichting
Gemeentewerf
Zaal 3, De la Sallestraat
Ambtswoningen
Automatisering
Verkiezingen gemeente
Gemeenteraad
Raadscommissies
Commissie Welzijn en onderwijs
Commissie Ruimtelijke Ordening
Commissie voor het marktwezen
Commissie Financiën
Overige commissies
Wethouders
Functionarissen
Electriciteitsbedrijf
Woningbedrijf
Grondbedrijf
Grondbedrijf begrotingen
Grondbedrijf rekeningen
Rijkspolitie
Beleidsbepaling
Statistieken
Toespraken en publicaties
Representatief optreden
Subsidies
Personeelsdossiers
Overleg met personeel
Personeelsbeleid
Rechtspositie personeel
Commissie Georganiseerd Overleg
Benoeming en tewerkstelling
Personeelsbeoordeling
Instructies personeel
Arbeidstijden
Personeelbezetting
Mandaat
Loon en bezoldiging
Functiewaardering
Wachtgeld en uitkeringen
Tegemoetkomingen
Pensioen en verzekeringen
Arbeidsomstandigheden
Personeelsvereniging
Bevordering vakbekwaamheid
Eigendom en bezit
Belastingen
Belastingen verordeningen
Onroerendgoedbelasting
Bouwgrondbelasting
Openbare orde
Algemene politieverordening
Woonwagencentrum
Reisdocumenten
Vreemdelingen
Drank- en horecawet
Kansspelen
Gezondheidszorg
Keuring van waren
Begraafplaatsen
Milieu
Afvalstoffen
Riolering aanleg
Riolering buitengebied
Basisrioleringsplan
Akoestische onderzoeken
Bodemonderzoeken
Bodemverontreiniging
Bestemmingsplannen algemeen
Bestemmingsplannen planschade
Bestemmingsplannen buitengebied
Bestemmingsplannen uitvoering
Streekplannen
Dorpenplannen
Bouwexploitatie
Volkshuisvesting
Financiëring woningbouw
Eisen aan woningen
Aanlegvergunningen
Woningaanpassingen
Stads- en dorpsvernieuwing
Woningbouwinstanties
Woonruimte
Openbare veiligheid
Brandweer
Vrijwillige brandweer
Waterstaat
Verkeer en vervoer
Rijksweg 55
Bijkomende werken
Toezicht op wegen
Verkeersveiligheid
Vervoer door derden
Posterijen / telefoon
Centrale-antenne
Televisie
Geldwezen
Bodemproduktie
Dierenteelt
Land- en tuinbouw
Ruilverkaveling
Energievoorziening
Gasvoorziening
Electriciteitsvoorziening
Kermis
Markten
Distributie van goederen
Arbeid
Winkelsluitingswet
Welzijn algemeen
Kruisverenigingen
Maatschappelijke zorg
Werkvoorziening
Gehandicaptenzorg
Bijstand
Burgerlijk armbestuur
Bejaardenzorg
Accommodaties voor jongeren
Oorlogslachtoffers
Asielzoekers
Onderwijs algemeen
Kleuterscholen
Schoolgebouwen
Vergoedingen
Speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs, educatie
Bibliotheek
Tentoonstelling
Monumenten
Natuurschoon
Cultuur
Zeden en gewoonten
Sport en spel
Sportpark De Braaken
Tennispark De Hoef
Tennispark De Broekhoek
Zwemsport
Sportzaal Lindershof
Sporthal ‘t Vijfeiken
Overige sportverenigingen
Recreatieschap Maasland
Recreatie en toerisme
Religie
Landsverdediging
Justitie
Ontwikkelingssamenwerking
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2073 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS