skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
577 1533 september 19
Int jair ons Heeren duysent vyffhondert driendertich neghenthien dage in septembri.
Voor Philips Peter Sheerenz. en Lucas de Mere, schepenen in Breda, verkoopt Jan Cornelis Hulshoutsz. aan Peter Vogel, als rentmeester van St. Catharinadal 4 karolusgulden erfcijns op een weide van 3/4 bunder gelegen « in den teteringsen dyck, oistwaert aen Michiel vanden Puts erve, suytwaert aen sheeren straet, westwaert aen Kathelyn Jan van Zittaerts huysvrouwe erve ende noirtwaerts aen Cornelis Anthonis Matheussen erve, en veronderpand met een erfcijns van 3 gulden.
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
577 1533 september 19
Int jair ons Heeren duysent vyffhondert driendertich neghenthien dage in septembri.
Voor Philips Peter Sheerenz. en Lucas de Mere, schepenen in Breda, verkoopt Jan Cornelis Hulshoutsz. aan Peter Vogel, als rentmeester van St. Catharinadal 4 karolusgulden erfcijns op een weide van 3/4 bunder gelegen « in den teteringsen dyck, oistwaert aen Michiel vanden Puts erve, suytwaert aen sheeren straet, westwaert aen Kathelyn Jan van Zittaerts huysvrouwe erve ende noirtwaerts aen Cornelis Anthonis Matheussen erve, en veronderpand met een erfcijns van 3 gulden.
NB:
Afschrift : Cart. B, fol. 106 vso. — Deze akte is hier met een dwarskruis uitgeschrapt, en draagt de volgende bemerking : Desen brief is gelost ende dair af is een rente gecocht van Hij Rg. x sf. opte Willem Pagnen oft syn erfgenaemen tot Ellen dat hy eertyts by Margriet Bouwen plach te geven uut dese bempden onder Etten als blyct by scepen brief daer aff (XVIII e e.).
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
Records 601 t/m 601
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS