skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
580 1544 januari 18
Actum anno xvC vyer en veertich achthien dage in Januario.
Voor Cornelis vanden Corput en Pauwels van Haestricht, schepenen in Breda, neemt Lodewijk Dijrcxzoon de Tijmmerman, in pacht van Jan Thomaesz. vanden Weghe, als rentmeester van St. Catharinadal ,een erf van 20 roeden op het Nonnen-velt, « ter plaetsen daer nu de nyeuwe veemerct is, oistwaert aen dezelve nyeuwe veemerct, zuytwaert aen noch zeeker ander erve vander Nonnenvelt dwelck tgodshuyes voers. alnoch behoudt, westwaert aende nyeuwestrate die aldaer geordineert is geleegen te worden soomen verstaet, ende noorwaert aen Jan Joorts zoon van Eersel erve », voor 4 kar. gulden.
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
580 1544 januari 18
Actum anno xvC vyer en veertich achthien dage in Januario.
Voor Cornelis vanden Corput en Pauwels van Haestricht, schepenen in Breda, neemt Lodewijk Dijrcxzoon de Tijmmerman, in pacht van Jan Thomaesz. vanden Weghe, als rentmeester van St. Catharinadal ,een erf van 20 roeden op het Nonnen-velt, « ter plaetsen daer nu de nyeuwe veemerct is, oistwaert aen dezelve nyeuwe veemerct, zuytwaert aen noch zeeker ander erve vander Nonnenvelt dwelck tgodshuyes voers. alnoch behoudt, westwaert aende nyeuwestrate die aldaer geordineert is geleegen te worden soomen verstaet, ende noorwaert aen Jan Joorts zoon van Eersel erve », voor 4 kar. gulden.
NB:
Origineel : Karters, nr. 468, op 17-41 cM., met 2 zegels (beschadigd) in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Nonnenvelt (XVIe e.). — Lodewyck Diericx ende Anthonis Jansz. verhoeven van die xx roeden iiij r, g. — Van die vij roeden en ij v. noch eenen brief. — Desen brief en is tot noch toe niet bekent in manuael, maer begrepen in eenen chyns nu van V gulden vij st. ij oort ,van het resterende te weten 27 st. ij oort en vinden dien noch niet, dan is te soeken op tstadts register a° 1598 te weten van vyf roeden ende half ; by den selven Lodewyck Diricx verchynst.
Afschrift : Cart, B, fol. 62.
Zie ook
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
Records 601 t/m 601
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS