skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
592 1556 augustus 4
Actum anno xvC zessenvyftich, vyer dage in Augusto.
Voor Dyrck Aertss, en Bernard van Etten, schepenen in Breda, neemt Mr. Frans Clincker in pacht van St. Catharinadal 6 roeden erfs te Breda « in dackerstrate, oostwaert aen Henricke Peter Jan Henricxz. van Beeck dochters Adriaen Buender Gheritszoons huysfrou ganck ende erve behoorende tot heure woningen aldaer, suytwaert aende voors. ackerstrate, westwaert aen des voors. meester Frans Clinckers huysken ende erve by hem alsnu vande voorgen. Henricke Peter Jan Henricxz. van Beeck dochter metten voors. Adriaen Buende Gherit zone hueren man ende vooght gecoft ende vercregen zynde, ... ende noortwaert aen Gherit Wouter Stappaertsz. hoff ende erve », voor dertig stuivers erfcijns.
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
592
1556 augustus 4
Actum anno xvC zessenvyftich, vyer dage in Augusto.
Voor Dyrck Aertss, en Bernard van Etten, schepenen in Breda, neemt Mr. Frans Clincker in pacht van St. Catharinadal 6 roeden erfs te Breda « in dackerstrate, oostwaert aen Henricke Peter Jan Henricxz. van Beeck dochters Adriaen Buender Gheritszoons huysfrou ganck ende erve behoorende tot heure woningen aldaer, suytwaert aende voors. ackerstrate, westwaert aen des voors. meester Frans Clinckers huysken ende erve by hem alsnu vande voorgen. Henricke Peter Jan Henricxz. van Beeck dochter metten voors. Adriaen Buende Gherit zone hueren man ende vooght gecoft ende vercregen zynde, ... ende noortwaert aen Gherit Wouter Stappaertsz. hoff ende erve », voor dertig stuivers erfcijns.
NB:
Afschrift : Cart. B, fol. 74.
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
Records 601 t/m 601
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS