skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
599 1565 juni 2
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert vyfenzestich, twee dage in Junio.
Voor Jan vanden Berge en Adam vanden Kessel, schepenen te Breda, neemt Kathelijn wylen Bernaerts de Loecker dochter, met Adriaen Matheusz. Stelaerts de hoefsmid haar voogd, in pacht van St Catharinadal een erf van 26 roeden en 11 voeten, gelegen « aende plaetse omtrent den Nonnenclooster voors. genaemt der nonnenvelt daer alnu de nyeuwe veemerkt is, neven Willem Mathys Dyrvenz. huys, ende erve opte noortzyde, ende wylen Jans van Achelen Cremers wedue ende erfgenamen huys ende erve opte zuytzyde van welcke twee huysen aen beyden zyden staende voors. de erven ende gronden oick eertyts van dye vanden nonnenclooster voors. verschynst ende ten erve genomen zyn ; voor te weten oistwaert comende aende plaetse genaemt der nonnenvelt voors. ende achter te weten westwaert aen wylen Peter Aert Schuermans zoons dye men noemde Keyser wedue ende erfgenamen hovinghe ende erffenisse oock eertyts vanden nonnenclooster voors. verschynst ende ter erve genomen zynde voor 7 kar. gulden, 19 stuivers en 1 oort.
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
599 1565 juni 2
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert vyfenzestich, twee dage in Junio.
Voor Jan vanden Berge en Adam vanden Kessel, schepenen te Breda, neemt Kathelijn wylen Bernaerts de Loecker dochter, met Adriaen Matheusz. Stelaerts de hoefsmid haar voogd, in pacht van St Catharinadal een erf van 26 roeden en 11 voeten, gelegen « aende plaetse omtrent den Nonnenclooster voors. genaemt der nonnenvelt daer alnu de nyeuwe veemerkt is, neven Willem Mathys Dyrvenz. huys, ende erve opte noortzyde, ende wylen Jans van Achelen Cremers wedue ende erfgenamen huys ende erve opte zuytzyde van welcke twee huysen aen beyden zyden staende voors. de erven ende gronden oick eertyts van dye vanden nonnenclooster voors. verschynst ende ten erve genomen zyn ; voor te weten oistwaert comende aende plaetse genaemt der nonnenvelt voors. ende achter te weten westwaert aen wylen Peter Aert Schuermans zoons dye men noemde Keyser wedue ende erfgenamen hovinghe ende erffenisse oock eertyts vanden nonnenclooster voors. verschynst ende ter erve genomen zynde voor 7 kar. gulden, 19 stuivers en 1 oort.
NB:
Origineel : Karters, nr. 507, op 22-38 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook
Op rugzijde: Clooster van sinte Kathelynen dale tot Breda. — Kathelyn Bernaert de Loeckers dochter vij r. g. x st. 1 ort. — 1565, 2 Junii (XVIe e.). — Erfchyns van 7-19 opde erfgenamen van Bernaert de Loecker. — Nu Jan geerts. Berchem. vij kg. xix st. 1 ort. — Nu Wouter Cornelisz. Doornen alias Huerpeert, sal desen chys nu wytreycken ende vervalt op hem half meert. 89. — f. 29. — Modo Adriaen Henrich. — Nu. 18. — n. 62. — 1565, 21 Junii (XVIIe e.) b) Hs : neliget.
Zie ook
Records 601 t/m 601
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS