skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 23 Rechtbank in Breda, 1838 - 1930 N.B. Stukken van 1825 - 1937
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
De archieven en verantwoording inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Verklarende woordenlijst
23 Rechtbank in Breda, 1838 - 1930 N.B. Stukken van 1825 - 1937
Inleiding
Bijlagen
Verklarende woordenlijst
Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving
Het slechts in aanmerking willen komen voor het eventueel batig saldo van een nalatenschap, zonder aange- sproken te kunnen worden voor de schulden daarvan. Hiervoor is een verklaring ter griffie van de arrondissements- rechtbank vereist. Er wordt dan een beschrijving opgemaakt van alle baten en lasten van de nalatenschap.
Appel
Hoger beroep. Zie aldaar.
Arbitrale Vonnissen
Uitspraken van scheidslieden in een geschil.
Arrest
Vonnis van een gerechtshof of de Hoge Raad.
Audiëntieblad
Proces-verbaal van een terechtzitting door de griffier en de president van een rechterlijk college ondertekend.
Beneficiaire Aanvaarding
Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Zie aldaar.
Betekening
Gerechtelijke, ambtelijke bekendmaking van stukken en mededelingen aan belanghebbenden in persoon of aan zijn woon- of verblijfplaats door de deurwaarder die daarvan een akte opmaakt.
Borgstelling
Overeenkomst waarbij een derde (borg) zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt voor de nakoming van een verbintenis van de schuldenaar, indien deze in gebreke blijft.
Brieven van Meerderjarigheid
Rechterlijke vergunning waardoor een minderjarige handelingsbevoegdheid als een meerderjarige verkrijgt.
Cassatie
Verbreking of tenietdoening van uitspraken van lagere rechters wegens het verzuim van vormen voorgeschre- ven op straffe van nietigheid, wegens schending van het recht of wegens overschrijding van de rechtsmacht.
Conclusie
Geschrift aan een rechterlijk college overgelegd, bevattende beweringen en betogen van partijen in een pro- ces.
Conclusie van Antwoord
Conclusie waarin gedaagde in een burgerlijk proces met argumenten antwoordt op de eis van eiser en aan een rechterlijk college vraagt de eis van eiser af te wijzen.
Conclusie van eis
Conclusie van de eiser in een burgerlijk proces waarin hij zijn eis jegens gedaagde neerlegt en beargumen- teert, alsmede aan een rechterlijk college vraagt hem dat toe te wijzen.
Conclusie van dupliek
Conclusie waarin de gedaagde in een burgerlijk proces reageert op de conclusie van repliek van de eiser.
Conclusie van Repliek
Conclusie waarin eiser in een burgerlijk proces reageert op de conclusie van antwoord van de gedaagde.
Custodies
Rechterlijke machtiging om krankzinnigen in een psychiatrisch ziekenhuis vast te houden.
Dagvaarding
Schriftelijke aanzegging aan iemand dat hij op een bepaald tijdstip voor de rechter moet verschijnen onder mededeling van hetgeen van hem verlangd zal worden en door wie.
Enquête
Gerechtelijk onderzoek of getuigenverhoor in burgerlijke zaken.
Geinthimeerde
Gedaagde in een burgerlijke hoger-beroepszaak.
Gerechtelijk Vooronderzoek
Onderzoek van een strafbaar feit onder leiding van een lid van de arrondissementsrechtbank (rechter- commissaris). Het wordt gevorderd door de Officier van Justitie, indien een zaak door hem en de politie niet tot klaarheid kan worden gebracht.
Grosse
Een voor belanghebbende bestemd uitgegeven authentiek afschrift van een akte of vonnis. Men kan ermee executeren.
Hoger Beroep
Voorziening voor de in het ongelijk gestelde partij om bij een hogere rechterlijke instantie op te komen tegen een uitspraak van een lagere rechterlijke instantie. Deze behandelt daartoe de zaak in zijn geheel opnieuw.
Instructie
In een burgerlijk proces is het de voorbereiding daarvan en het bijeenbrengen van gegevens in de vereiste vorm. In een strafproces is het het voorbereidend onderzoek dat aan de behandeling ter terechtzitting voorafgaat.
Interlocutoir Vonnis
Tussenvonnis waarbij de rechter enig bewijs, een onderzoek, een getuigenverhoor of een verschijning van getuigen/partijen beveelt waarvan de beslissing in de hoofdzaak afhankelijk kan zijn.
Memorie
Geschrift bevattende een beschouwing of verhandeling over een bepaalde zaak/onderwerp.
Memorie van grieven
Geschrift in een burgerlijk proces waarin de eiser in hoger beroep te kennen geeft, op welke gronden naar zijn mening het in eerste instantie gewezen vonnis niet in stand kan blijven.
Minuut
Het exemplaar van een geschrift/akte dat verblijft onder de ambtenaar (notaris, deurwaarder, griffier) die het heeft opgesteld. Het is de oorspronkelijke ondertekende akte.
Parket
Het ambtelijk administratieve apparaat dat het Openbaar Ministerie ondersteunt bij de uitoefening van zijn taak.
Proces-Verbaal
Ambtshalve opgemaakt verslag van enige handeling of bevinding.
Proces-verbaal van zwarigheden
Proces-verbaal waarin de problemen en geschillen uiteengezet en vastgesteld worden die ontstaan zijn bij de verdeling van een boedel.
Rangregeling
Door of onder toezicht van de rechter opgemaakte regeling aangaande de voldoening van bevoorrechte en niet bevoorrechte vorderingen naar volgorde. Het komt voor bij faillissement, de vereffening van een beneficiair aanvaarde boedel en de verdeling van de opbrengst van een executie.
Recht van beraad
Het recht om zich gedurende een tijd te beraden of men al dan niet een nalatenschap wenst te aanvaarden.
Rechter-Commissaris
Lid van een arrondissementsrechtbank die een gerechtelijk vooronderzoek leidt.
Rekest
Verzoekschrift.
Repertoire
Chronologische lijst van door een ambtenaar verleden akten.
Requisitoir
De uiteenzetting van het Openbaar Ministerie in een strafzaak waarin het zijn visie op de zaak geeft, alsmede zijn eis naar voren brengt en beargumenteert.
Rol
Het register van bij een rechterlijk college aangebrachte zaken, dat ter griffie wordt bijgehouden en waarop de zaken naar tijdsorde worden geboekt, terwijl aantekening wordt gehouden van wat in iedere zaak voorvalt.
Substituut
Plaatsvervanger.
Successieeed
Eed die afgelegd wordt wanneer men aangifte doet voor het recht van successie. Men verklaart dan dat alle bestanddelen van de boedel correct aangegeven zijn en dat er niets verzwegen is.
Surséance van betaling
Opschorting van betaling, eventueel door de rechter toegestaan aan een schuldenaar, die voorziet dat hij met de betaling van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, doch na verloop van tijd hiertoe weer in staat zal zijn. In de praktijk gaat het vaak vooraf aan een faillissementsverklaring.
Valsheidsprocedure
Burgerlijk rechtsgeding over de echtheid of onechtheid van geschriften.
Verhoor op vraagpunten
Het verhoor op verzoek van een partij in een burgerlijk rechtsgeding van de wederpartij over bepaalde nauw- keurig omschreven feiten en vraagpunten.
Verklaring van onvermogen
Verklaring van de gemeentelijke autoriteiten dat iemand geen vermogen heeft en derhalve geen proceskosten en/of kosten van rechtsbijstand kan betalen.
Verstek
Het niet verschijnen van een procespartij in een burgerlijke zaak en het gerechtelijk vaststellen daarvan. In strafzaken is het het niet verschijnen van de verdachte ter terechtzitting en de gerechtelijke vaststelling daarvan.
Verzet
Voorziening tegen een uitspraak of beschikking die door een rechterlijke instantie niet op tegenspraak is ge- nomen of gegeven, doordat men niet aanwezig of vertegenwoordigd was ter terechtzitting.
Wettiging
Rechtskrachtig/verbindend maken/alsnog goedkeuren van maatregelen en handelingen of het erkennen van natuurlijke kinderen en hen brengen in de positie van wettige kinderen.
Concordantie huidige inventarisnrs en nrs plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
1825-1937
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS