skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 6007 Waterschap De Polder van Vught, 1935-1974
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Hier wordt geplaatst in het kort de opheffing van de waterschappen "De Vughtsche Akkers", "De Dorpspolder van Vught" en "De Polder van Bergenshuizen", zoals vermeld in Provinciaal Blad 1935, nr. 66;alsmede het besluit tot oprichting van waterschap "De Polders van Vught", zoals vermeld in Provinciaal Blad 1935, nr. 68.
"AFKONDIGING van het besluit der Staten van den 17n Januari 1935 tot opheffing van de waterschappen "de Vughtsche Akkers", "de Dorpspolder van Vught" en "de Polder van Bergenshuizen".
DE GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant doen te weten, dat door de Staten dier provincie in hunne vergadering van den 17n Januari 1935 is vastgesteld hetgeen volgt:
De STATEN van Noord-Brabant,
Overwegende, dat het gewenscht is, de gronden deel uitmakende van de waterschappen "de Vughtsche Akkers", "de Dorpspolder van Vught" en "de Polder van Bergenshuizen", samen te voegen in het verband van het bij hun besluit van heden opgericht waterschap "de Polders van Vught";dat als gevolg van die samenvoeging de waterschappen "de Vughtsche Akkers", "de Dorpspolder van Vught" en "de Polder van Bergenshuizen" geen reden van bestaan meer hebben en mitsdien kunnen worden opgeheven".
"AFKONDIGING van het besluit der Staten van den 17n Januari 1935 tot oprichting van het waterschap "de Polders van Vught", tot opneming van dat waterschap in den staat/ bedoeld in artikel 1 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904 en tot vaststelling van het bijzonder reglement voor dat waterschap.
DE GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant doen te weten, dat door de Staten dier provincie in hunne vergadering van den 17n Januari 1935 is vastgesteld hetgeen volgt:
De STATEN van Noord-Brabant,
Overwegende, dat het gewenscht is, de gronden deel uitmakende van de waterschappen "de Vughtsche Akkers", "de Dorpspolder van Vught" en "de Polder van Bergenshuizen" in één waterschap te vereenigen;
Gelet op artikel 192 der Grondwet, artikel 138 der Provinciale Wet, artikel 13 der Waterstaatswet 1900 en artikel 131 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904;
HEBBEN BESLOTEN:
I. de gronden en wateren in de gemeenten Vught en Esch, gelegen binnen de grenzen, aangegeven in artikel 1 van het hierna onder III opgenomen bijzonder reglement samen te voegen in het verband van het waterschap "de Polders van Vught", ten doel hebbende het beheer en het voor zooveel noodig in goeden staat brengen en onderhouden van alle in het waterschap gelegen waterkeeringen, de zorg voor en het toezicht op het onderhoud van afwateringswerken binnen zijn gebied en het verrichten van hetgeen bevorderlijk kan zijn tot verbetering van den waterstaatstoestand van de gronden, welke deel uitmaken van het waterschap.
II. dat waterschap op te nemen in den staat, bedoeld in artikel 1 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904.
III. voor dat waterschap vast te stellen het navolgend bijzonder reglement:
Artikel 1.
Het waterschap, dat eene grootte heeft van ongeveer 1600 H.A. wordt begrensd als volgt:
-Ten noorden:
Van de noordoostpunt van perceel gemeente Vught Sectie B nr. 3084 de noorden westgrens van dit perceel en de scheiding tusschen de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught in nagenoeg zuidelijke en westelijke richtingen tot den noordwestelijken of buitenteen van den dijk langs het kanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen, genaamd Kampdijk;deze buitenteen volgend in zuidwestelijke en daarna westelijke richting tot een punt gelegen op 500 M. ten Oosten van de grens der kadastraal gemeenten Cromvoirt en Vught.
-Ten westen:
Van laatstgenoemd punt in ongeveer zuidelijke richting dwars over den kanaal-dijk en daarna langs den westelijken teen van Lunet nr. l, vandaar naar en langs den westelijken teen van Lunet nr. 2 en vandaar naar en langs den wetelijken teen van Lunet nr. 3, vervolgens in zuidelijke richting dwars over de Loonsche Baan naar den westelijken hoek van perceel Vught E 1968;in zuid-oostelijke richting langs de zuid-westgrens van de perceelen E 1968, 1499, 1498 en 1972 en het verlengde der laatstgenoemde grens tot de as van de Boschlaan;deze as in zuid-zuid-oostelijke richting tot de ontmoeting van de Hoevensche straat;de as van de Hoevensche straat in zuidelijke richting tot de as van den rijksweg 's-Hertogenbosch-Tilburg;de as van dezen rijksweg in zuid-westelijke en daarna zuid-zuid-westelijke richting tot tegenover den weg van Helvoirt naar Esch, genaamd Groote Baan.
-Ten Zuiden:
In zuid-oostelijke richting de zuid-westgrens van de Groote Baan en van de Pikkensteeg tot nabij perceel Vught Sectie D. nr. 1527;vandaar naar en langs den buitenteen van de waterkeering loopende vanaf de Pikkensteeg over de perceelen: Vught Sectie D. nr. 1527 en 856, Esch Sectie A. nrs. 444 en 627;dwars over den weg van Vught naar Esch;daarna weer de buitenteen van de waterkeering op de perceelen Vught Sectie D. nrs. 1336 en 512, dwars over de Broeksche straat en D. nrs. 1529, 503, 1529, 499 en 472;op de perceelen Esch sectie A. nrs. 409, 410, 411 en 597 en dwars over nr. 697 (spoorweg 's-Hertogenbosch-Boxtel).
-Ten oosten:
De buitenteen van de waterkeering op de perceelen Esch Sectie A, nr. 685 en Vught Sectie D. nrs. 1449, 1447, 444 en 1443;en Vught Sectie C. nrs. 1368 en 1334;dwars over den rijksweg Vught-Boxtel: de buitenteen der waterkeering op de perceelen Vught Sectie C. nrs. 1519, 1413, 1412, 1406 en 1400;dwars over den provincialen weg Vught-St. Michielsgestel:
de buitenteen van den dijk op de perceelen Vught Sectie C. nrs. 2, 780 en 1195;dwars over het voormalig Lunet, gelegen op perceel nr. 1195;en daarna weer de buitenteen van den dijk op de perceelen Vught Sectie C. nrs. 1195 en 779 en Vught Sectie B. nrs. 215, 167 en 160: de buitenteen van den dijk op het ongenummerd perceel, genaamd de Groote Gent;de buitenteen van den dijk op de perceelen Vught Sectie B. nrs. 86, 85, 5507 tot de oostzijde van den weg Vught-'s-Hertogenbosch;de oostzijde van dezen weg in noordelijken richting tot de noordelijke punt van perceel Vught Sectie B. nr. 3069;van dit punt een rechte lijn over den weg Vught-'s-Hertogenbosch en over den spoorweg naar het beginpunt.
Tot het verband van het waterschap behooren voorts de duikers in de Groote Baan nabij de noordzijde van het perceel gemeente Vught Sectie E nr. 493 en de waterleiding, loppende langs de noordwestzijden van de perceelen gemeente Vught, Sectie E. nrs. 493, 1040 en 492 en langs de zuido
Artikel 2
Het dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit vijf leden, van wie één is voorzitter. De voorzitter en de andere leden worden onderscheidenlijk genoemd voorzitter en leden. De voorzitter en de leden van het dagelijksch bestuur worden benoemd door stemgerechtigde ingelanden.
Artikel 3
Behalve de stemgerechtigde ingelanden zijn tot leden van het dagelijksch bestuur ook benoembaar zonen of schoonzonen van stemgerechtigde ingelanden.
Artikel 4
Het bedrag, bedoeld in artikel 43 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904, wordt bepaald f 150,-.
Artikel 5
De tijdstippen waarop de schouwen gevoerd of stukken ter inzage gelegd worden, worden door afkondiging en aanplakking in de gemeente Vught op de aldaar gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht en bovendien op de wijze door het dagelijksch bestuur noodig geoordeeld.
Artikel 6
De vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden worden gehouden te Vught.
De oproeping ter vergadering geschiedt schriftelijk bij oproepingsbriefjes aan iedereen stemgerechtigden ingeland te zenden.
De dag en het uur, waarop de vergadering is belegd, worden bovendien door afkondiging en aanplakking in de gemeente Vught op de aldaar gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht.
Artikel 7
Jaarlijks in de maand Mei zullen de door het dagelijksch bestuur aangeboden rekening en begrooting door stemgerechtigde ingelanden worden behandeld en vastgesteld.
Artikel 8
De eigenlijke waterschapslasten worden omgeslagen over de binnen het waterschap gelegen gebouwde en ongebouwde perceelen. De grondslag voor de berekening der omslagen is de kadastrale belastbare opbrengst.
Betreffende het perceel gemeente Vught Sectie A. nr. 421 wordt geacht, dat eene oppervlakte van 148 hectaren binnen het waterschap ligt en dat de kadastrale belastbare opbrengst f8,-per hectare bedraagt. De ongebouwde eigendommen, bedoeld in artikel 7 sub 2 letters a, b, c en d van de wet van 26 mei 1870 (Staatsblad nr. 82), welke volgens het kadaster eene belastbare opbrengst hebben van minder dan fl. 20,-per hectare, worden aangeslagen als bedroeg hunne kadastrale belastbare opbrengst voor bouw-en weiland fl. 20 per hectare, en voor de overige in dat artikel genoemde gronden f5,-per hectare, een en ander volgens volgens de cultuur, in de kadastrale leggers omschreven. Voor de berekening der aanslagen worden van het eindcijfer van de belastbare opbrengst der perceelen onderdeelen van een gulden, beneden vijftig cent niet, en onderdelen van een gulden van en boven vijftig cent voor een gulden gerekend.
De voor één perceel of voor meer aan één eigenaar toebehoorende perceelen verschuldigde waterschapslasten, welke hetzij afzonderlijk, hetzij te zamen minder dan vijf en twintig cent bedragen, worden niet geheven.
Artikel 9
Ter bepaling van het stemrecht overeenkomstig artikel 2 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904 wordt elk bedrag van S 50,-, hetwelk de in artikel 8 van dit reglement bedoelde kadastrale belastbare opbrengst uitmaakt van één of meer aan één eigenaar toebehoorende perceelen, geacht het bezit te vertegenwoordigen van 1 hectare.
Artikel 10
Door het waterschap wordt aan het waterschap "Het Helvoirtsch Broek" jaarlijks vóór of op 1 januari, eerstmaal vóór of op 1 januari 1936 een bedrag van fl. 100,-uitbetaald als tegemoetkoming voor de vermeerdering van het waterbezwaar in laatstgenoemd waterschap.
OVERGANGSBEPALINGEN
Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot 1 januari 1936 oefent een voorloopig dagelijksch bestuur de bevoegdheden uit, welke het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904 aan stemgerechtigde ingelanden en aan het dagelijksch bestuur heeft toegekend. Gedeputeerde Staten benoemen met ingang van den dag van inwerkingtreding van dit besluit een voorloopig dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter en vier leden, alsmede een voorloopigen secretaris en een voorloopigen penningmeester;zij voorzien in de plaatsen, welke tijdens het voorloopig bestuur mochten openvallen. Door dat bestuur worden geen eigenlijke waterschapslasten geheven, noch buitengewone werken ter hand genomen zonder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Tot bestrijding van de kosten van het beheer, van de ten laste van het waterschap komende kosten van onderhoudswerken en van andere noodzakelijke uitgaven tot 1 januari 1936 is het voorlopig dagelijksch bestuur bevoegd de vereischte kasgelden op te nemen met goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De voorloopige voorzitter geniet een jaarlijksche bezoldiging van fl. 50,-, ieder der andere leden van het voorloopig dagelijksch bestuur van fl. 25,-, de voorloopige secretaris van fl. 100,-en de voorloopige penningmeester van fl. 200,-. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van dit besluit treft het voorloopig dagelijksch bestuur maatregelen tot vaststelling van den legger van hectaren-talen, bedoeld in artikel 78 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904, naar den toestand op 1 januari 1935.
Daarna stelt het voor dat waterschap vast de lijst van stemgerechtigde ingelanden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van dit besluit, en houdt daarbij in het oog, dat de data van 1 Maart in het eerste en derde lid van artikel 6 en van 1 April in het eerste lid van artikel 8 van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904 zooveel dagen later worden gesteld als de vaststelling van den legger van hectarentalen plaats heeft na 15 Februari 1935. Het draagt voorts zorg, dat in den loop der maand December 1935 eene vergadering van stemgerechtigde ingelanden van het waterschap "de Polders van Vught" wordt belegd, waarin aan de orde wordt gesteld de verkiezing van de 5 bestuursleden en van den secretaris en den penningmeester van dat waterschap, die op 1 januari 1936 in functie treden, en de vaststelling van de jaarwedden en schadeloosstellingen, bedoeld in de artikelen 34a en 70c van het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant 1904 en van den omslag voor het dienstjaar 1935/36.
Artikel 12
De leggers van waterleidingen en waterkeringen der waterschappen "de Vughtse Akkers", "de Dorpspolder van Vught" en "de Polder van Bergenshuizen" blijven van kracht, totdat die werken op de leggers van waterleidingen en waterkeeringen van het waterschap "de Polders van Vught" zullen zijn geplaatst;inmiddels berust het toezicht op die waterleidingen en het beheer over die waterkeeringen bij het voorloopig dagelijksch bestuur en het dagelijksch bestuur van laatstgenoemd waterschap. IV. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 1935.
's-Hertogenbosch, den 17n Januari 1935."
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS