skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 7536 Gemeentepolitie Oss, 1945 - 1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht.
Na de bevrijding van Nederland in 1945 werd het politieapparaat, dat tijdens de oorlog door de Duitsers was overgenomen, opnieuw vormgegeven. Het Politiebesluit (Staatsblad nummer 250) was een voorlopige regeling. Naast de Rijkspolitie (onder oppergezag van de minister van Justitie) en de Marechaussee (onder oppergezag van de minister van Defensie) kwam een afzonderlijke gemeentepolitie voor een aantal aangewezen gemeenten (onder oppergezag van de minister van Binnenlandse Zaken) met als taak de handhaving van de openbare orde binnen de gemeentegrenzen onder direct bevel van de burgemeester. Daarnaast werd de gemeentepolitie ingezet ten behoeve van de misdaadbestrijding onder leiding van de officier van justitie.
Vanaf 2 september 1948 konden aan diverse onderdelen, belast met ordebewaking, reservisten worden toegevoegd. De gemeentepolitie van Oss kreeg echter via deze weg vooralsnog niet de beschikking over dergelijke hulp. Pas in 1951 trok de gemeente reservisten aan voor de politie. De politietaken in Oss werden in die tijd aanzienlijk verzwaard. Redenen daarvoor waren de voortschrijdende industrialisering met bijkomende problemen, de bevolkingsgroei en de invrijheidsstelling van verscheidene personen uit de zware criminaliteit uit Oss en omstreken die hun oude gewoonten al snel weer bleken op te nemen. Door de toenemende onveiligheid kreeg het woonwagenkamp Zevenbergen in 1959 haar eigen politiepost. De afzonderlijke ligging van het woonwagenkamp was mede de oorzaak dat het kon uitgroeien tot een vrijstaat voor criminelen. Opleiding, salariëring en personeelssterkte hielden echter geen gelijke tred met al deze ontwikkelingen.
De Politiewet van 1957 was een bekrachtiging en vervanging van het Politiebesluit uit 1945. Vanaf 1962 werd de organisatie verder losgeweekt uit het gemeentelijke Osse apparaat door de instelling van een eigen personeelsadministratie.
De aanstelling in 1974 van een fotograaf ten behoeve van de recherche betekende een grote vooruitgang. In de tweede helft van de jaren zeventig werd de gemeentepolitie geconfronteerd met moeilijkheden vanuit Molukse zijde, vooral vanuit het kamp in Nistelrode.
In 1979 vonden er enkele veranderingen in de organisatie plaats. De uitvoerende en administratieve functies werden gescheiden, terwijl de administratie opgeknipt werd in diverse sectoren. Het komende decennium kreeg de politie met nieuwe vormen van criminaliteit te maken, zoals drugsoverlast en milieudelicten. Deze ontwikkelingen en de technologische vooruitgang gaven bij regelmaat de komende jaren aanleiding tot kleinere en grotere organisatieaanpassingen, waarvan de laatste plaatsvond in 1987. Het in dat jaar ingevoerde politiesepot gaf bovendien meer bevoegdheden aan de lokale politie. Ze kon op eigen initiatief besluiten bepaalde overtredingen niet meer te vervolgen, een besluit dat tevoren enkel door de officier van justitie genomen kon worden op basis van het door de politie opgestelde proces-verbaal. In dat jaar kwam ook het eerste bureau HALT binnen de gemeente Oss tot stand, met als doel jongeren tussen 12 en 20 jaar bij overtredingen van lichte aard een taakstraf te laten ondergaan in plaats van een gevangenisstraf. Vanaf 1988 werd de reservepolitie gaandeweg omgebouwd tot vrijwillige politie.
In noordoost Brabant werd in 1989 voor het eerst een proef opgezet met regionale politie, waarin de gemeente- en de rijkspolitie zouden opgaan. In 1993 ging deze nieuwe organisatie van start. Het jaar daarop werden de bestaande korpsen van gemeente- en rijkspolitie officieel opgeheven en werden in Nederland 25 regionale teams gevormd en een Korps Landelijke Politiediensten. De gemeentepolitie van Oss ging op in de regionale politie Maasland.
Gaandeweg waren er meer niet-politionele medewerkers in dienst gekomen. Eind jaren zestig ging de openbare-orde-problematiek een grote belasting worden.


Aanwijzingen voor het gebruik.
De correspondentie over de jaren 1945-1947 is achtergebleven in het archief van de rechtsvoorganger, 7366 Gemeentepolitie van Oss 1856-1945.

Het archief is geordend volgens het dossierstelsel, met toepassing van de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In principe zijn stukken ouder dan 75 jaar openbaar.
Bij het archief zijn de fotonegatieven van de afdeling recherche over de periode 1971-1993 opgenomen. Het onderdeel Documentatie bevat een verzameling krantenknipsels over periode 1893-1939, waarin gebeurtenissen van criminele aard uit Oss en omstreken in binnen- en buitenlandse kranten beschreven werden. Deze knipsels zijn gedigitaliseerd en via de website van het BHIC te bekijken. In de inventaris is onder andere opgenomen het Algemeen Nederlands Politieblad over de jaren 1947-1993, voorzien van een eenvoudige index. De ontwikkelingen bij de politie zijn hierin goed te volgen.


Citeerinstructie:
het archief kan geciteerd worden als:
- Voluit: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7536 archief van de gemeentepolitie van Oss 1945-1993, inventarisnummer …
- Afgekort: BHIC, 7536 gemeentepolitie Oss, inv.nr. ...
Inventaris
Documentatie
Krantenknipselcollectie periode Donker Oss.
7536 Gemeentepolitie Oss, 1945 - 1993
Inventaris
Documentatie
Krantenknipselcollectie periode Donker Oss.
Datering:
1932-1941
Krantenknipselcollectie gemeente politie Oss.In die jaren kregen steeds meer kranten interesse in de Osse verwikkelingen die zich voornamelijk in Den Haag afspeelde. In de bewuste periode verschenen honderden artikelen, met spotprent, foto of met grote kopteksten in de landelijke
dag- en streekbladen. Dag in dag uit kwam Oss in het nieuws. Het opkomende nationaal socialisme maakte in hun propagandabladen dankbaar gebruik van de in Oss en Den Haag ontstane politieke situatie. Het was voor het eerst dat er in de pers tot zelfs in Duitsland en België zoveel over één plaats als Oss werd geschreven.
Getuigenis hiervan is de omvangrijke krantenknipsel collectie, deels aangelegd door: De gemeentepolitie Oss.
- De zeer ijverige Jan Cunen, gemeentearchivaris van Oss.
- Gemeentesecretaris Hr. G.A.J. Konig ( 1930-1944).
- Knipsels afkomstig van mr. J.P. Pulles, advocaat-procureur, tijdens de oorlog wethouder van de gemeente Oss.
- In 2011 heeft een medewerker van het BHIC de knipsels geordend en aangevuld met los in het archief aangetroffen en later verkregen krantenartikelen.
Na het verschijnen van het boek van Willem Nagel(1949) over de criminaliteit in Oss, werd de bijna complete oplage van bijna 4000 stuks door de gemeente Oss opgekocht en daarna vernietigd. Tevens werd de voor Oss ‘gevoelige unieke kranten collecties’ naar het politiebureau overgebracht en daar in het archief opgeborgen. Het toenmalige gemeentebestuur was bang dat het imago van de gemeente geen goed werd gedaan als deze zaken in de openbaarheid kwamen.
Bij de definitieve inventarisatie in 2010-2011 van het Osse politie archief werd de collectie ontsloten. Na ordening werden de sterk vergeelde en broze knipsels gedigitaliseerd en voor een ieder toegankelijk gemaakt.
De archiefonderzoeker kan door een bezoek te brengen aan de site van BHIC zelf een indruk krijgen van de wijze waarop de landelijke pers het volk in die jaren met een enorme hoeveelheid artikelen over Oss heeft overstelpt. Let bij het inzien van de publicaties vooral op de politieke kleur van de diverse kranten. Als men na het lezen van al de knipsels, hierbij de door de jaren heen steeds groter wordende mythevorming voegt, dan kan het niet anders dat het imago van Oss een flinke deuk opliep.
Reden voor het BHIC te ’s-Hertogenbosch om klaarheid in de Osse affaires te geven.
Overzicht van kranten waaruit de knipsels komen: Algemeen Handelsblad
Amersfoortsche Courant
De Amsterdammer ( Christelijk Sociaal Dagblad voor Nederland)
Het Avondblad
De Banier ( Staatkundig Gereformeerd Dagblad)
De Bossche Courant
De Courant
Dagblad de Nieuwsbron
Dagblad voor Noordbrabant
Dagblad van Noordbrabant en Zeeland
Dageraad, van Rappardpartij, NSB Oss
Deli Courant
De Dongebode
Eindhovensche en Meierijsche Courant
De Emmercourant
De Gelderlander
Bulletin van de Gelderlander
De Groene Amsterdammer
De Haagsche Post
Handelingen der Tweede Kamer
Herstel (Algemeen Katholiek Weekblad)
Het Huisgezin
Het Laatste Nieuws ( Vlaanderen, België)
Limburger Koerier
De Maasbode
De Middelburger & Goesche Courant
Nationaal Herstel
Het Nationale Dagblad
De Nederlander
Nieuwe Rotterdamsche Courant
De Nieuwsbron ( Den Haag)
Het Nieuws van de Dag
De Morgen, De Zuidwillemsvaart
De Nieuwe Dag
De Nieuwe Eeuw
Noordbrabants Dagblad, Het Huisgezin
Ons Noorden
De Omroeper ( Reclamebode Zwollerkerspel)
De Opmarsch
De Notenkraker
Paris-Soir
Provinciale Noordbrabantse ’s-Hertogenbossche Courant
De Reclamebode
De Residentiebode
De Stad Oss
De Standaard ( Anti revolutionair dagblad voor Nederland, A.R.)
De Sumatra Post
De Telegraaf
De Tijd
12 Uur
Utrechtsch Nieuwsblad
Volk en Vaderland ( Nat. Socialistisch blad)
Het Volksblad
De Volkskrant
West Friesch Dagblad
Wiering’s Weekblad
De Zuidwillemsvaart
Zwart Front
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2073 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS