skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
283 Erffdeijlinghe tusschen de kijnderen wijlen Henrick Lambert Vuchts.
Lambert, Anthonis, Jan ende Henrick gebroederen, Merijken ende Anna henne susteren kijnderen wijlen Henrick Lamberts Vuchts ende Merijken dochtere Anthonis Willemss sijne ijerste huijsvrouwe verwect; hebben met malcanderen aengegaen zeeckere erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de goederen, erffven ende gronden hen door doot ende afflijvicheijt vande vors henne ouders hen aenverstorven.
(1) Lambert sone Hendrick Lamberts is te deel gevallen: een bauwhuijs, schuer, hoff, boomgart, hoplants ende tuellant daer aenliggende met een groesveldeken oock daer bij gelegen, gelijck tselve met twee palen is affgepaelt ontrent groot tsamen 6 lopense, in Berlicum tot Middelrode aende capelle aldaer, belendingen: de gemeijn strate; de reviere Aa aldaer vlijetende; Zebert Lambert Vuchts; den tweeden loth hier naestvolgende. Item een campen soo tuellants als groeslant met het busselen houtwasch daer teijnden aengelegen aldaar opten hovel aldaer, tsamen ontrent 3 lopense, belendingen: Zebert Lamberts; de gemeijn straet; Aelken Jan Arts vander Doncq ende hare kijnderen. Item eenen acker soo tuellant weij als heijlant met sijne houtwasse daerin staende tsamen ontrent 13 lopensaten begrijpende aldaar gemeijnlijck genoempt dnieuw lant bij Aelen Huijben, belendingen: erffve des convents van Maria Water; Aelken weduwe Jan Aerts vander Donq; Iken weduwe Gerart Henrick Coppen; Joost Jacobs. Item een stuck tuellants aldaar inde lege loo, belendingen: erffve des convents der abdije van Berne; erfgenamen ende kijnderen Cornelis Drijessen; Lambert Henrick Lamberts in desen condivident; erffve der pastorije in Roosmalen sijnde gemeijnlijck genoempt Luijcken acker. Item een stuck tuellants groot ontrent 4 lopensaten aldaar op de loo, belendingen: erffve der abdije van Berne; Matthijs Adriaen Tijss van Herethom; Pauwels Sijmons de gemeijn strate. Item de gerechte hellichte in eenen heijcamp ongesceijden ende ongedeijlt,
Vervolg:
waer van dander hellichte sall toecomen het tweede loth, aldaar aende nieuw stege aldaer, belendingen van de geheelen heijcamp: Jan Adriaenss; Jacob Hendrickx ende Peter Colen; Delis Janss van Osch; de gemeijn stege aldaer. Item eenen weijcamp aldaar int wout, groot ontrent 5 mergen, belendingen: de kijnderen Adriaen Tijssen ende Herbert Jan Herberts; den anderen camp int 2e loth geruert ende erffve des convents vande Bazeldoncq; Rutger Hendrick Janss; Herbert Janss vornt; deselve aldaer te wersen door met een logengraeff is gesceijden ende sall dese camp den anderen camp hier tegen gedeijlt ende daeraenliggende moeten wegen. Belast met 5 sester rogghen aen het daems gasthuijs tot sHertogenbosch; item een mud reducibel roggen aent tselve vors gasthuijs; item 29 stuijvers 3 oort jaerlijcx aent vors gasthuijs; item aende taffele des h. Geest tot Berlicum 9½ vaten roggen; item int boeck van Boecxtel 13 stuijvers chijns; item 28 stuijvers pachts.
(2) Merijken dochtere Henrick Lamberts is te deel gevallen: een esthuijs met de schuere daer bij staende, hoff, boomgart, hoplant ende bleijckvelt tsamen malcanderen aenliggende groot ontrent tsamen 3 lopense in Berlicum tot Middelrode aende brugge aldaer, belendingen: den iersten lothe; de gemeijn strate; de reviere Aa aldaer vlietende; de strate aldaer; den iersten lothe hier tegen gedeijlt. Item eenen acker tuellants groot ontrent een sestersaet tuellants opden groenen hovel aldaer, belendingen: jonker Henrick Franss van Gestel; de gemeijn Aa aldaer; Zebert Lambert Vuchts; den gemeijnen hovel. Item eenen acker tuellants groot ontrent 9 lopensaten gelegen op de cruijstraeth aldaer, belendingen: jonker Bocop; Aelken Jan Artss ende de heere van Tijllij heere tot Berlicum; mr. Peter van Berendoncq; de gemeijn strate. Item eenen weijcamp bijde watermolen gelegen groot ontrent 2½ mergen, belendingen: de reviere Aa aldaer vlijetende; Art Janss de Molder ende Jan Peter Aelberts;
Vervolg 2:
erffve des convents vande clarissen binnen sHertogenbosch; Art Janss de Molder. Item 2 streepen tuellants aldaar opden molendijck, belendingen: erffve der pastorije tot Roosmalen gemeijnlijck genoempt Luijken acker; den molendijck; kijnderen Hans van Delft; Jan Peter Aelberts. Item de gerechte hellichte inden heijcamp aenden nieuw stege aldaer hier vorens inden ijersten lothe verhaelt. Item eenen weijcamp aldaar int wout groot ontrent 4 merghen, belendingen: Jan Rutten; tconvent vande Bazeldoncq ende den camp inden iersten lothe hier tegen gedeijlt; de heer van Tijllij ende Zebert Lamberts Vuchts. Ende sall dit loth hebben 9 eijcken boomen staende inden rouwencamp int ijerste loth aent hecken ende deselve ruijmen binnen een jare. Belast met een jaerlijcxe pacht van 4 sester roggen aen Willemken weduwe Matthijs Janss; item 5 stuijvers chijns aen tconvent vande clarissen binnen den Bosch; met noch 3 smaell hoender aende convent vors; item int boeck van Heeswijck versceijde chijnsen 12 stuivers 2 oort ofte daerontrent.
(3) Anneken dochtere henrick Lamberts Vuchts is te deel gevallen: een bauwhuijs, esthuijs, hoff, boomgart, tuellant, hoplant ende weijlant, malcanderen aenliggende groot ontrent tsamen 20 lopense onder Schijndel int lieshout aldaer, belendingen: Alphart weduwe Henrick Corsten; de gemeijnte van Schijndel; Zebert Lambert Vuchts. Item een stuck tuellants groot ontrent 2½ lopense in Berlicum op de hostackers aldaer, belendingen: erffve d’abdije van Berne; Jacob Hendrick Jacobs; de gemeijn strate. Item een stuck tuellants groot ontrent een lopensaet aldaar, belendingen: Jacob Hendrickx; des heere drossart van Huesden; de abdije van Berne; de gemeijn straet. Item noch een stuck tuellants ter plaetsen lestgenoempt sijnde gemeijnlijck genoempt de schutskoije met ontrent een maldersaet bergen, sijnde het selve stuck tuellants groot ontrent een sestersaet, belendingen: erffve der abdije van Berne.
Datering:
11-1-1635
Pagina:
155v-159r
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS