Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte153 Goossen Ariens Goossens, Aenneken dochter Jans meester Claes zijn tweede en tegenwoordige vrouw, geassisteerd door haar broer Claes Janssen van Berckel en Gerart Ariens toekomende voogden over haar kinderen 'ingeval Goossen voorschreven nu cranckelijck sijnde quamp te sterven', aan de ene zijde, en Dielis Goossens, zijn zus Heijlken, geassisteerd door Marten Donckers, 'president tot Vechgel', en Willem Thomas haar voogden, en Lambert het minderjarige kind van Gerart Goossens haar broer, verwekt bij Clara dochter van Lambert in de Roode Tonne tot Schartogenbosch, in plaats van zijn vader, welke Dielis, Heijlken en Gerart, Goossen Ariens voorschreven had verwekt bij zijn eerste vrouw Anna Dielis Donckers, aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten, 'om geenen twist onder de voor oft naekinderen nae doot van hunnen crancken vader te hebben'.
* Heijlken zal haar uitzetsel krijgen zoals haar 'bescaijde broeders oft susters gehadt hebben oft hebben sullen'
* Dielis en Heijlken krijgen 900 Carolus gulden
* Lambert het minderjarige kind krijgt een erfcijns van 20 gulden, aflosbaar met 400 gulden
* 'ende daer en boven sullen doot ende gesmolten blijven alsulcken oncosten als sijnnen grootvader voorschreven gedaen hadde int proces tegens 't sterffhuijs van Gerart sijnnen vader,
* ende soo lange 't kint voorschreven wel onderhouden sal worden door van den vader als behouden moijken in cost ende clederen sullen smelten die XX gulden iaerlijcx,
* soo hoft sij 't kint nijet langer eerlijck op maniere vooschreven en willen onderhouden sullen sij gehouden sijn jaerlijcx wederom te geven twintich gulden aan handen van de mombaers des kints voorschreven, ende sullen die voorschreven penningen aen de voorschreven Dielis, Heijlken ende Lambert wtgreijckt ende getelt worden'
Vervolg:
* In ruil voor de 900 gulden geven Dielis en Heijlken over hun rechten in hun vaders en stiefmoeders goederen, 'soo tot Vechgel opt Sijtart als tot St. Oedenrode opt ende Erde als elders gelegen, latende die tot behoeff van haeren halven broederen ende susteren kijnderen van tweede bedde'
* Lambert het minderjarige kind van Gerit voorschreven zal zo veel hebben als zijn 'oem ende moijken, staende in sijns vaders plaets, die sijnne portie te voorens genooten hadde, begert hij Goossen Ariaens sijnen grootvader dat hij sij selven hier mede contenteeren, verwachtende alnoch sijn favoir ende gratie ende 't favoir ende gratie van sijnnen oem ende moijken voorschreven om wat hem van die noch eenichsins aen mocht comen 'tselve te ontfangen als hij tot de houwelijcken staet gecomen sal sijn ende wittige vruchten verweckt sal hebben ende eer nijet om redenen daer toe moverende'.
Gedaan 'ten huijse van Goossen voorschreven opt Sijtart'. Ondertekend door Goossen Ariaenss, Anna dochter van Jan meester Claes, Claes Jans van Berckel, Gerit Ariens als voogd, Gerit Janss van Diperbeeck, schepen en Gerit Janssen, schepen
Getuigen: Wijllem Meussen en Goort Aertssen van Rullen
Datering:
29-04-1632
Pagina:
224-227
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
45
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS