Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte72 Arien Goossens, oud ongeveer 60 jaren, 'schoenmaker ende ingeseten nagebuer tot Vechell', heeft op verzoek van Adriana, weduwe van Peter Spierincx, wonende te Uden, verklaard 'dat ontrent geleden vyftien oft sestien jaren, een jaer oft twee onbegrepen, hij deponent als mede erffgenaemm van wylen heer Nicolaes Spierincx, pastoor in synen leven tot Uden, heeft geweest neffens Everaert Henrickx haer producentts tweeden man ende meer andere erffgenamen ten huyse Sebastiaen van Duren herbergier tot Uden voorschreven, alwaer sij met Jenneken Phlipsen gewesene dienstmaecht ende universeel erffgenaeme des voorschreven heer Nicolaes hebben aengaen seeckere accoort over ende van den sterffhuysse des voorschreven heer Nicolaes.
In welcken accorde wel expresselyck is ondersproken ende geconditioneert dat die voorgenoempde Jenneken noyt noch nimmermeer de voorschreven Adriana, producentte in desen, haer noch hare kynderen naecomelinghe meer ende soude manen, moeyen ofte molesteren van den achterstel van eenen coorenpacht van dry vatten roggen jaerlijcx tot dyen dage toe vervallen op den voorschreven Nicolaes als geweest synde pastoor tot Uden voorschreven.
Ende heeft de voorschreven Jenneken den geheelen achterstell gans quijtgeslagen van den voorgenoempde coorenpacht ende daer van gereminteert ende daer op handt tastinge gedaen aen den voorgenoempden Evert Henricxssen als synde doen ter tyt haer producents tweeden man. Daernboven verclaert hy deponent alnoch waerachtich te wesen dat de voorschreven Jenneken ende de vrienden van heer Claes Sperincx d’een den anderen hebben quijtgeslagen alle pretensen van achterstellen ofte gereede schulden dat sij malcanderen nu ofte nimmermeer en souden moyen, noch molesteren. Tot welcke accorde is arbiter ofte segsman geweest Jan Henrick Laureynsen, inwoonder tot Vechell, als wesende des voorschreven Jennekens assistent.'
Getuigen: G. Roeffs en Heymen Henricxsen, schepenen
Datering:
30-01-1659
Pagina:
202-204
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS