skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Bernard Gerards te Geffen (ong. 1610-1678)

Peter de Vries vertelde op 9 september 2020 om 15:10 uur
ik ben opzoek naar meer informatie over ene Bernard Geards.Hij was geboren omstreeks 1600 en sinds 1632 komt hij voor als schepen te Geffen. Tussen 1655 en 1675 is hij president schepen van Geffen. Hoewel hij veelvuldig voorkomt in de notariele archieven van Geffen, als schepen, getuigen, belender, is er heel weinig over hem persoonlijk te vinden.Ik vond zijn overlijden te Geffen waarin vermeld werd dat hij vijf dochters had. En iets eerder ook het overlijden van zijn vrouw Marijken. Hij had vijf dochters waarvan ik er eentje ken, en dat is Beelken die omstreeks 1640 te Geffen met Jan Denissen van Tilborgh trouwde.
Weet iemand meer van deze persoon te Geffen?Vriendelijke groeten
PeterGegevensBernard Gerards geboren omstreeks 1600. Sinds 1632 vermeld als schepen te Geffen en van ongeveer 1655 tot 1675 president schepen van Geffen. Begraven op 27 December 1678 te Geffen als “Bernartdt Gerardtsen, oud president alhier. Heeft naergelaten: vijf dochteren”. Gehuwd omstreeks 1620-1630 met:Merriken begraven op 17 December 1669 te Geffen als “Merriken echtgenote van Bernart Gerardtsen, president alhier, Heeft naergelaeten: desen haeren man met vijff dochteren”.Kinderen (vijf dochters) o.a.:1. Beelken, geb. omstreeks 1620-1630 (tr. omstreeks 1645 met Jan Denissen van Tilborgh)

Reacties (21)

jan zei op 9 september 2020 om 22:00
Bernart Gerarts, geboren ca. 1588, trouwt Meriken Adriaan Peter Hendriks, dt van Adriaan Peter Hendriks en Beelken dochter Goris Wouters van Langenbraeck.
Kinderen:
1. Beelken trouwt Jan Denissen van Tilburch
a. Dionysus
b. Adriaan
c. Goris
d. Jenneke trouwt Jan Jacob Himphamp
e. Peterken trouwt Gijsbert Reijnen van Heumen
2. Dingena trouwt Hendrik Hendrik Bukentop, wonend Maren 1681
3. Arike trouwt Evert Willems van Ravesteijn, hoefsmid te Groot Lith
4. Maria Bernaerts trouwt RK Geffen 19 oktober 1670 Peter Jansen van Dinther, wonen Teefelen in 1712
5. Gerardt Bernarts trouwt Jenneke Rutten,
a. Jan
b. Ruth
c. Walraven
d. Claas
e. Ariken
f. Adriaan

Bosch Protocol, inv. no. 1517, fol. 269r, dd 11 april 1617 (Nuland)
Matheus sone wijlen Michiel Lamberts
- 2 morgen hooiland gelegen binnen de parochuie van Nulant, in de gemeijne hoeven, neffens Nicolaes Wouter Colen ex uno bovennaast, en neffen erve Jan Peters ex alio benedennaast, strekkende van de voorsten hoeffdijk tot op erve Willem Aert Maess
Welke 2 morgen, Jan sone genoemde Michiel Lamberts erfelijk opgedragen had aan Mattheus zijn broer voornoemd, in schepenbrief te Geffen dd 3 februari 1617, heeft hij opgedragen aan Bernaerd sone wijlen Gerart Bernaerts, wonend tot Geffen.
(…) Testes Horenbeeck en Vercuijlen, dd 11 april 1617

Bosch Protocol, inv. no. 1465, fol. 13r, dd 26 april 1617 (Geffen/Nuland)
Bernart sone wijlen Gerart Bernarts wonend Geffen, voor hemzelf en als man van Marijke dochter van Adriaan sone Peter Henrickx en van Beelken dochter Goris Wouters van Langenbraeck heeft wettelijk verkocht aan Catharina dochter Wouter Driessen en vrouw van Adriaan sone Adriaan Hermans
- Een jaarlijkse en erfelijke chijns van 18-0-0, jaarlijks te betalen op feest van Maria Quanta (?), voor het eerst in 1618, (…) van en uit een huijs, erve, hoff met land samen een sestersaat, gelegen onder Geffen bij de kerk, tussen erve Gerit Gerits de Weerdt ex uno, en tussen de gemene straat ex alio en ene einde, strekkende met andere einde aan het kerkhof van de kerk van Geffen. Idem uit een stukje akkerland, groot 3 vaetsaet gelegen onder Geffen after de Elshoff … tussen erve Christina Eijmberts van Grinsven ex uno en tussen erve Margarete weduwe Jan Cornelis Velblotter ex alio, strekkende met ene einde van de Breeden wegh. Idem uit 2 morgen hooiland gelegen onder Nuland in de gemene hoeve, tussen erve Jan Peter Geerits ex uno, strekkende met ene einde op de gemene hoefdijk en met andere einde op erve Sander Maes (….) uitgenomen 12 stuivers aan de pastoor van Geffen uit eerste onderpand,
- De chijns te lossen met 300-0-0
Testes Bardoul en Verkuijlen, dd 26 april 1617
In marge: deze chijns heeft Bernart sone Gerart Bernaerts gelostaan Adriaan sone Peter Henrickx en is wederom in een andere manier gelooft, dd 4 mei 1619.

RA Geffen 47, Blz 125 dd 25 okt 1661
30 Bernardt Gerardts [tekent: Bernart Gerartssen] president out ontrent 73 jaren ende Jacob Willems [tekent: Jacob Willems] vorster van Geffen out ontrent 63 jaren, verklaren ten versoecke van Hendrick van Osch als commissie hebbende vande Raden van Staten der vereenichde Nederlanden dat inde kercke van Geffen alhier int choor aende suijdtsijde heeft gestaen een altaer genoempt t’lieve vrouwen altaer, waer van (soo wij van onse voorsaeten altijts sijn bericht geweest) t’beneficie vant selve altaer worden getrocken bij eenen Hendrick Rutten, allen welcke wij attestanten allegeren voor redenen van welwetenschap maer te hebben uijt t’gehoor sonder dat wij den selven gebruijcker ooijt hebben gekent.

en dan de deling te Geffen
RA Geffen 29, Blz 605 dd 26 juli 1681
285 Voor Adriaen Hendrickx van Creijl president ende Jan Joosten de Cort schepenen in Geffen, zijn verschenen Deonisius, Adriaen ende Goris, mitsgaders Jan Jacobs Himpham als man van Jenneken, ende Gijsbert Reijnen van Heumen als man van Peterken, altesamen soonen ende dochteren van Jan Denissen van Tilburch verweckt bij Beelken dochtere Bernart Gerarts zaliger; Hendrick Peters Bukentop woonende tot Maeren als man van Dinghna mede dochtere Bernart Gerardts voornt.; Arike Bernts tegenwoordich huijsvrouw van Evert Willems van Ravesteijn hoeffsmith woonende tot Groot Lith, vuijt cracht van procuratie van gemelten Evert Willems van Ravesteijn (Lith d.d. 22-7-1681); Jan ende Ruth soonen van Gerardt Bernardts voor haer selven ende haer mede sterck maeckende voor Walraven, Claes, Ariken ende Adriaen haere absente broeders ende suster; Peter Jans van Dinther als man van Maria mede dochtere Bernart Gerardts voornt. Dezen hebben gemaeckt een erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe vande erffenissen ende goederen, die den gemelten Bernart Gerardts ende Merriken Adriaen Peters in leven echteluijden haer comparanten vader ende moeder, grootvader ende grootmoeder metter doot achtergelaeten hebben.
(1) de samentelijcke soonen ende dochteren van Jan Denissen van Tilburch zijn te deel gevallen: een campken teullants groot een loopensaet 13 roeijen in Geffen ter plaetsche genoempt aende molen, belendingen: oost de pastorije van Nuijlant; zuid de molenstraet; west den armen van Geffen; noord Wouter Adriaen Coolen. Ider loth sal aen dit loth betaelen op corssemisse 1681 eene somme van 2 gulden 10 stuijvers, sijnde int geheel 10 gulden.
[in marge:] dit loth is wtgemaeckt den 28-1-1688
(2) Hendrick Peters Bukentop is te deel gevallen; 2 stucken teullants groot een loopensaet 25 roeijen in Geffen ter plaetsche bijde biescamp, belendingen: oost erfgenamen van Geurt Gerrit Geurts; zuid en west Geurt Zegers; noord de molenstraet.
(3) Ariken Bernts is te deel gevallen: een heuffken teullants groot 1 loopensaet 33 roeijen in Geffen ter plaetsche aende wijxe straet, belendingen: oost erfgenamen van Anthonis Jans T’hort; zuid het keppen straetije; west de kinderen en erffgenamen van Peter Aert Lucas vander Loo; noord de wijxe straet.
(4) de samentelijcke soonen ende dochter van Gerardt Bernarts voornt. is te deel gevallen: een heuffken teullants metten houtgewasch over keppen straetije totten vuijtwech toe, van het voorstaende loth van Ariken Bernarts voornt. metten last ende onderhout van het geheele keppen straetije, groot 2 loopensaet 15 roeijen, in Geffen ter plaetsche genoempt bij keppen straetije, belendingen: oost den somerdijck van Anthonis Gijsberts van Mugheuvel; zuid Wouter Hendrick Dirckx van Grinsven; west de weduwe van Dirck Hendrick Dirckx van Grinsven; noord de erffgenamen van Geerlingh Lambert Geerlinghs van Geffen.
[in marge:] dit loth is wtgemaeckt den 10-2-1688.
(5) Peter Jans van Dinther is te deel gevallen: de gerechte helfte van eenen hoff teullants metten houtgewasch ende opgaende eijckenboomen opden dijck ende daer aen staende oock metten onderhout ende last vanden dijck, groot 4 loopensaet 29 roeijen in Geffen ter plaetsche inde vlijndtsche straet, belendingen: oost de vlijndtsche straet; zuid Nicolaes Adriaens van Boxtel met de wederhelfte vanden selven hoff; west Adriaen Jan Denissen van Tilburch; noord den vuijtwech van Adriaen Jans van Tilburch voornt. Belast met 10 vaten roggen jaerlijcx aenden armen alhier tot Geffen; noch eenen gewinchijns van 3 duijten jaerlijcx aen Herman Pelgrom.
[in marge:] wtgemaeckt den 26-1-1688

mvg
jan zei op 9 september 2020 om 22:03
zoon Gerard is voor overlijden van de ouders al overleden, waardoor bij het overlijden van de ouders gesproken wordt over de 5 dochters die nagelaten worden

RA Geffen 47, Blz 363 dd 27 dec 1664, 16 mrt 1665
56 Alsoo Jenneken lestnaergelaete weduwe van Gerrit Bernart zaliger getrout met Peter Adriaens van Amstel, deser werelt is comen te overlijden, ende soo gemelten Peter Adriaens affstant heeft gedaen van sich den boedel niet te moijen, is naer ondersoeck bevonden in eene der kasten vanden selven sterffhuijse 84 silvre ducatonnen met 2 rijxdaelders in specie die Wellen Gerarts soone vande voorn Jenneken naer hem heeft getrocken ende soo nu noch sijn verscheijde onmundigen die tot de selve penningen mede sijn gerechticht, soo heeft den gemelten Wellen Gerrarts versoeckende vande voors penningen ontlast te sijn, heeft oversulcx deselve penningen geconsigneert in handen vande gemelte schepenen ad opus jus habentis ter tijt ende wijlen toe momboiren sijn gestelt over de selve onmundigen.
Aldus gedaen ten overstaen van Peter Vosch van Avesaet drossaert [tekent: P. Vosch van Avesaet], Bernart Gerarts [tekent: Bernart Gerartssen] president, Jan Denis van Tilburch [tekent: bij mij Jan Denissen] ende Wellen Gerarts [tekent: Walraven Geraerts] die dese (neeffens Adriaen Hendricx van Creijl [tekent: Arien Handrickx van Crij] ende Hendrick Anthonis van Creijl [tekent: Hendrick Tonissen van Crijel] schepeenn van Geffen in wiens handen de gemelte penningen sijn geconsigneert) hebben onderteeckent opden 27-12-1664.
[eronder:] Jan Denissen van Tilburch [tekent: bij mij Jan Denissen] woonende alhier ende Jan Rutten [tekent: bij mij Jan Rutten] woonende tot Berlicum als momboiren vande onmundighe kinderen van Gerardt Bernarts ende Jenneken Rutten zaliger hebben de voorstaende 84 silvre ducatons en 2 rijxdaelders die bij Willen Gerrits waren geconsigneert in handen van Adriaen Hendricx van Creijl ende Hendrick Anthonis van Creijl schepenen van Geffen, wt handen vande voors schepenen gelicht om de schulden vanden sterffhuijse te betaelen ende vorders te imploijeren soo noodich wesen sal. Actum coram Hendrick Dircx van Grinsven [tekent: Hendrick van Grinsven] ende Jan Janss van Weert [tekent: J.van Weert], schepenen in Geffen, 16-3-1665
Peter zei op 10 september 2020 om 08:10
Best Jan

Verrek, ik was zelf nog niet op het Bossche archief (Bossche protocol). Een hoop nieuwe gegevens die ik eens verder ga uitrafelen. De namen Gerrit en Bernard waren voor mij een probleem

Enorm bedankt!

Peter
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 12 september 2020 om 21:47
Hartelijk dank Peter en Jan,

Had een Jan Denissen van Tilburch als voorouder in de 12de generatie nu weet ik dat de moeder Beelken heet.
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 14 september 2020 om 20:54
Jenneken Jan Denissen overleden te Geffen 01-01-1682
Zij heeft 4 levende kinderen bij overlijden (Nog niet gevonden)

Jan Jacob Otten {afkomstig van Hintham } trouwt voor de 2de keer met de ± 38 jarige Lijsken Korsten's Dr. Lamberts in Geffen op 17-12-1682
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 14 september 2020 om 21:01
Jan Jacob Otten trouwde voor de 3de keer met Beelken Lenert Hendriks * ±1645 ondertrouw 28-01-1685 te Geffen (eerdere vrouw Lijske Korste)
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 14 september 2020 om 21:11
Beelken Gerardtsen word begraven in Geffen op 01-03-1665 dochter van Bernart Gerartsen

Bijzonderheden:
Bernart is President alhier. Huijsvrou van Jan Denissen van Tilburch, ende heeft naergelaeten: haeren man met ses kinderen.
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 14 september 2020 om 21:52
Zoon Gerardt Bernardt is doot gesteecken ende heeft naergelaeten sijn huijsvrouw met ses kinderen. Schepenbank 04-01-1659 te Geffen

Goris Wouters komt 2 keer voor in een actes van 1571, van Langenbraeck is een toponiem in Oss. (Vader van Beelke)
jan zei op 14 september 2020 om 22:22
Jan Jacob Otten heet ook Jan Jacob Himphamp, zie BHIC stamboom onder Himphamp.
jan zei op 14 september 2020 om 23:34
of een broer die Jan Jacob Himphamp heet
Peter zei op 15 september 2020 om 10:22
Dat van het doot gesteecken zijn van zijn zoon Gerard, wist ik nog niet.

Gerard Bernards (overl. 1659) was trouwens herbergier te Geffen, maar het beroep van zijn vader Bernards Gerrits is mij niet duidelijk.

De vader van deze laatste Bernard Gerrits (president schepen/schepen te Geffen) genaamd weer ene Gerrit Bernts, komt mogelijk voor in

7341.22 Index schepenprotocol Geffen (7341.22) pagina 16-27 dd 1594
Gerrit Bernts (als belender)

7341.21 Index schepenprotocol Geffen (7341.21) pagina 102-1-4 dd 8-5-1593
Gerrit Berns, (als belender)

7341.23 Index schepenprotocol Geffen (7341.23)
pagina 48-50 dd
28-4-1599
Gerrit Bernts (als belender)

7341.23 Index schepenprotocol Geffen (7341.23)
pagina 117-123 dd 8-1-1601
Gerrit Berns (als belender)

7365.60 Index schepenprotocol Oss (7365.60)
pagina 236-241 dd 22-5-1615
erfgenamen Gerart Bernaerts (als belender)

Dus deze Gerrit Bernts moet tussen 1601 en 1615 overleden zijn.
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 15 september 2020 om 14:05
Interpeteer ik dit nu goed ? vrij verwarrend.

Laatste acte uit Oss vermeld Mariken dochtere wijlen Aert Iewaens van Huemen vanden selven ende Lijntgen dochtere Ghijsbert Jan Ghijsbertss tsaemen verweckt.......(veel verder) erfgenamen Gerart Bernaerts; den grooten gasthuijs vanden Bossch erffven

is hiermee het bewijs dat Marike de vrouw is van Gerart Bernaerts en erven zij het ziekenhuis in Den Bosch ?
Peter zei op 15 september 2020 om 19:00
Volgens mij gaat dit inderdaad om een erfenis van verschillende stukken grond. Maar bij de vermelding van elk goed, word beschreven waar het ligt of wie de buren zijn (=bekender). De ervan van Geraert Bernaert, vertreffen dus diens erfgenamen die een stuk grond bezitten dat naast het goed ligt dat in deze erfenis te spraken komt.

Geen familie dus.

Wel blijft dat Geraert dus toen was overleden. In 1617 staat hij al als wijlen.
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 15 september 2020 om 19:39
Inderdaad Peter, Lees het nu ook in de transcriptie het waren 3 onmondige kinderen die iets erfde.

Helaas is voor mij het handschrift niet te lezen.
Jan zei op 15 september 2020 om 20:12
vader:


Geerardt Bernaerts, overleden voor 1617, trouwt Dimphna Adriaan Wouters
Kinderen:
1. Bernart,
2. Jan, vermeld 1620

Bosch Protocol, inv. no. 1496, fol. 121vr, dd 10 februari 1620 (Geffen)
Jan sone wijlen Gerart Bernaerts wonend Geffen
- een stuk akkerland, groot 3 vaetsaet gelegen onder Geffen int Craijven tussen erve H. Geest en de kerk van Geffen c.s. ex uno, erve der weduwe Jan Willems van Roosmalen c.s. ex alio, strekkende van een gemene weg tot aan erve Peter Goossens,
- hem aangekomen bij de deling van zijn vader, heeft hij wettelijk overgedragen aan Bernaert sone Geraert Bernaerts, zijn broer, (…)
Testes Gestel en Loeff, dd 10 februari 1620

Bosch Protocol, inv. no. 1498, fol. 34r, dd 13 november 1621 (Geffen)
Jan sone van wijlen Gerart Bernaerts en van Dimphna dochter Adriaan Wouters,
- huis, erve, hof en boomgaard en aangelegen erfenisse groot een maldersaat, gelegen onder Geffen ter plaatse genoemd op den Papendijk, neffens erfenisse Augustijns Ciermans procureur deser gerechte ex uno, en fine uno, de gemeijne straat ex alio, en andere einde, heeft hij wettelijk overgedragen aan Goijaert zone wijlen Jan Goijaertss, (….) uitgenomen een erfelijke pacht van 3 sester rogge aan de H. Geest tot Geffen, een chijns van 2-0-0 aan het Groot Gasthuis binnen Den Bosch, chijns van 2-0-0 aan de vicarije tot Geffen, chijns van 15 stuijvers aan de koster tot Geffen, aan de fabriek aldaar 10 stuivers, een chijns van 2 ponden Bosch paijments aant Convent van de Wintmolenbergh,
- Koper belooft 425-0-0 te betalen vandaag over een jaar.
Testes Balen en Rombouts, dd 13 november 1621

Ra Geffen 24, Blz 31 dd 20 mei 1622
22 Alsoe Bernaert soone wijlen Geerardt Bernaerts inne coop vercregen hadde van Jannen Geerarts sijnen broedere een stuck tuelants metten hautwassche ende gronde 4 lopensaet lants in Geffen in tcreijven, belendingen: Jan Willem Boesten; Roeloff Bauwens met meer andere; de gemeijnder straete; den bonefanten binnen tsHertogenbossche (schepenbrief Den Bosch d.d. [niet ingevuld]). Dit heeft hij vercoft Aerden Maes Henrix.
Actum et testes ut supra.
Voor schepenen in Geffen is verschenen Aerdt Thomaes Henrix. Deze geloft te betaelen Bernaert Geeritss nu bamis ijerstcomende de somme van 86 carolus gulden, ende dat procederende van coope eenen stuck lants naerder inne d’opdrachte geruerth.
Actum et testes ut supra.

RA Geffen 46 Blz 237 dd 29 mei 1659
68 Dirck soone Peter Handrickx van Thiel [tekent: Dierck Peeters] jonghman inwoonder van Geffen out 24 jaeren alhier doorden vorster deser heerlijckheijt gerichtelijcken gedaeght, ter instantie vanden joncker Jacob de Cock van Oppijnen soone des heere van Geffen. Hij verklaart dat hij onder andere jongesellen mede heeft geweest ten huijse van Gerrardt Bernardts zaliger gewesene herbergier alhier, alwaer den tweeden dach van Sinte Catelijn inden jaere 1658 waeren vergadert seecker gesetschap van jonghe lieden genoempt de jonghe schutten ofte gulde van Sinte Catelijn ende alsoo ten selven daghe vuijt den naeme ende van wegen deselve jonghe schutten van Jacob Handrick Hacken was geexecuteert een peert, om te geraecken aende gerechticheijt ende voldoeninge van haren schutten brieff, alsoo sijne huijsvrou mede eene is geweest vande selve jonge schutten, ende door het houwelijck uijt de selve jonge schutten is gegaen, soo verclaert hij deponent ten selven daeghe gesien te hebben dat den voorn. Jacob Hacken is gecomen aende selven huijse van Gerardt Bernardts ende dat hij uijtriep veele schandaloose ende kijffelijcke woorden, mede onder anderen dat hij riep ende seijde dese woorden in substantie, ghij doet altemael als schellemen, denoterende daermede de samentelijcke jonge schutten, waer van den welgemelten jonker Cock coninck was, op welcke woorden hij deponent terstont daerop heeft vuijtgeworpen eenen schellinck ende seijde gasten onthout dese woorden.
Ter presentie van Bernardt Gerrits president ende Adriaen Handrickx van Creijl [tekent: Arien Handrickx van Crij] , schepenen in Geffen.

mvg
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 15 september 2020 om 20:24
Gerard Bernaerts overrleden voor 1615 geschatte doop ± 1560

acte 14-12-1571 vermeld alle inwoners met geld gestolen aangegeven

7341.20 Index schepenprotocol Geffen (7341.20)
Schepenakte 140 [specificatie bij akte op p. 145]
Dit is die schade die die naegebueren tot Gheeffen gehaedt hebben soe in terringe als gestoellen goet aengebrocht den 14-12-1571.

Hier komt een Bernart Goessens voor, en is WAARSCHIJNLIJK de vader van Gerart Bernaerts.

7341.20 Index schepenprotocol Geffen (7341.20)
Schepenakte 12 Voor schepenen in Geffen is verschenen Goessen Dielis Hermanss. Deze heeft vercoeft aan Bernart Goessenss eenen hoeff eckerlans metten weerff daer aen geleegen een seestersaets lans in Geffen ter plaetssen geheijten die wijxe straet, belendingen: die coeper; Hielleken Rijken met mer andern; de gemeijnder strate; ke.pen straetgen.
Actum 18-2-1570. Schepenen Rutger Hanrix ende Bartholomeus Joest Thomas.
Datering: 18-2-1570
Pagina: 13-13
Plaats: Geffen
Toegangsnummer: 7341
Inventarisnummer: 20
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Geffen
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 15 september 2020 om 20:45
Volgende acte denk ik dat ik goed zit :

7341.20 Index schepenprotocol Geffen (7341.20)
Schepenakte 97 Voor schepenen in Geffen zijn verschenen Bernart Goessens, Goessen Seelen, Deelis Ceelen enede Maes janss als man van Mechelden zijnder huijsvrouwe een wittege dochter van Baetgen Goessen Bens dochter ende met hoem Goessen Dielis Hermanss een wittich soen van Jenneken Goessen Bens dochter. Dezen hebben vercoeft aan .. Peter Goessens, Goessen Domel Jan Peteren altesamen wijttege kijnderen van Peter Goessens een stuck eckerlans van 3 vaetsaets lans in Geffen aen die wijxe straet, belendingen: die gemeijn straet; Uijdo Claes eerffgenamen; de gemeijnder strate; de eelssen camp. Belast met jaerlix 6 vaet roggen op lichtmis aen Peter Goessens; des sullen deese coeperen boeren jaerlix een vaet roggen van Wiellem die Lodder op lichtmijs.
Actum 27-3-1571 nae scrijven van Gheeffen. Schepen Eijmbert Peters ende Bartholomeus Joest Thomas.
Datering: 27-3-1571
Pagina: 101-101
Plaats: Geffen
Toegangsnummer: 7341
Inventarisnummer: 20
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Geffen
Peter zei op 16 september 2020 om 13:36
Hoi

Enorm bedankt voor dit zoekwerk en de nieuwe gegevens. Het plaatje rond Bernard Geraerds en zelfs diens ouders is al een stuk complete!

Ik ga dit gebruiken om verder te zoeken.

Note de de genoemde Goris Wouters (grootvader van Bernard van moeders kant) vermeld werd als Koster van Geffen in 1571. Hij werd ook vermeld als Goeris Wouters van Langbraken.

Nog een vraagje aan Jan. De Bossche Protocollen die je gevonden hebt. Zijn die online te doorzoeken? Ik heb zitten kijken op de site van de stad Den Bosch en daar weet ik Bossch protocollen te vinden maar niet die jij hier vermeld. Is er een andere toegang?

Vriendelijke groet

Peter
Jan zei op 16 september 2020 om 17:38
Helaas, dit heb ik zelf gevonden.
Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 16 september 2020 om 18:14
Volgens mij zijn ze ook hie rte vinden met doorlink

zoek in de archieve alhier op voornaam: Bern* en sorteer op Geffen
en op Oss (1st)
Peter zei op 16 september 2020 om 18:58
In dat geval, nog meet mijn dank :-)

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: