skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Rutger van den Koeveringen - gedood in 1475

Gérard Derks vertelde op 3 april 2021 om 16:26 uur
In het fichier van Smulders betreffende het Bosch protocol staat op een fiche m.b.t. Rutger van den Koeveringen de aantekening "werd gedood".

Het betreft een verwijzing naar het Bosch Protocol inv.nr. 1244 (oktober 1474-september 1475), fol. 200 recto. Dat lijkt slechts een (later ingevoegde?!) korte aantekening te zijn.

Afgaande op andere fiches lijkt het om Rutger Gerritsz van den/der Koeveringen te gaan gehuwd met een Aleijt die enkele malen als zijn weduwe wordt vermeld.

Is er meer bekend over deze doding en over Rutger van den Koeveringe en zijn familie?
Een zoon was waarschijnlijk Gerrit Rutten van den Koeveringe, vele jaren schepen van Berlicum vanaf 1518.

Reacties (13)

AntonS zei op 4 april 2021 om 12:31
In de rekeningen van de hoogschout (bewerking door Henk Beijers: http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schoutsrekeningen/schoutsrek.078.doc )
komt de volgende passage voor in de rekening over Sint Jan 1478-Sint Jan 1479:
van JANNE VAN BERLICHEM die overmidts eenen dootslaghe dien hy gedaen hadde in den persoen van RUTGER VAN DEN KOEVERINGHEN ende omdat hy die van NYMEGHEN ende die van GRAVE by sekeren zytweghen geleydt hadde in der meyerien van den Bossch by nachte ende by ontyde ende den selven aldair om seker penninghen die sy hem gaven den wech ghewesen daer sy die arme ondersaten in der voirs. meyeryen van den Bossche eensdeels vinghen ende schatten ende hadde oick mit den voirs. ghe[l]derschen verboirt ghemaict en dierghelyck noch te doene in de voirs. stad van den Bossche gheexecuteert is van lyve ter doot mit den zweerde
Gérard Derks zei op 5 april 2021 om 18:11
Anton, dank voor je bericht, waarmee in ieder geval de dader bekend is. Ik hoop(te) nog op procesdossiers en en een eventuele zoenakte.

Inmiddels blijkt uit het Bosch Protocol dat Rutger behalve bovengenoemde Gerrit Rutten van den Koevering(en) - mijn voorvader - óók een zoon Jan had, die in 1534 werd aangeduid als Johannes zoon van wijlen Rutger zoon van wijlen Gerardus [gezegd] van der Koeveringe zoon van wijlen Gerardus. [BP 1322, fol. 155 recto].

De ouders van Rutger zijn dan waarschijnlijk Gerrit Gerritsz van den Koeveringen en Baet Laureijnsdr van den Yevelaer. [BP 1209, fol. 67 verso]

De familienaam van Aleijt, de echtgenote van Rutger Gerritsz van den Koeveringen, is mij nog onbekend. Weet iemand die?
clericus.nl
clericus.nl zei op 5 april 2021 om 22:13
Hoi Gérard, lang geleden.

Wat weet je van dit gezin van Gerardus Rut van de Coevering die schepen in Berlicum was ?

Heb bij zijn naam nog wat staat wat ik toen nog niet thuis kon brengen:

Peter en Gerit kinderen van wijlen Gerit Henricx DELISSEN bij wijlen Baetken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit Gerits van der COEVERDINGEN; Cornelis zoon van Henricx EVERS man en momboir van Anna zijn huisvrouw, Andries zoon van wijlen Anthonij Jans van MUGHEUVEL man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit en Baetken voorsz en Heer Jan zoon van wijlen Jan COPPENS, priester, met Peter zoon van wijlen Gerit Henricx voorsz momboirs over Gerard en Marijke onmondige kinderen van wijlen Willem Lambert COPPENS bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit en Baetken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders te Berlicum, den Dungen, St Michielsgestel, Hintham; pachten.

14.06.1548
RA 1393
f 318


Marijke dochter van wijlen Gerardts van de COVERING bij Barbara zijn huisvrouw; Daniel en Gerard zonen van wijlen Frans DANIELS bij Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerardt en Barbara voorsz; Dierck zoon van wijlen Adriaen HUIJBEN man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw en Jan RUTTEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Hubert THIJSS bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard en Barbara voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard van de COVERING en Barbara voorsz: te Berlicum, Den Dungen.

08.02.1582
RA 1849
f 126
Gérard Derks zei op 6 april 2021 om 11:56
De personen in de akten die je noemt stammen volgens mij niet af van Gerrit Rutten van den Coevering, maar waarschijnlijk van zijn oom Gerrit Gerritsz van den Coevering gehuwd met Henrixken Wouter Jan Aben. Deze Gerrit Gerritsz was namelijk hoogstwaarschijnlijk weer een zoon van bovengenoemde Gerrit Gerritsz van den Koeveringen en Baet Laureijnsdr van den Yevelaer. Zie ook de website www.coolen-online.be waar overigens helaas geen bronvermeldingen zijn opgenomen.

Ik heb zelf nog maar kort geleden ontdekt dat ik van de familie Van den Coevering afstam en heb nog geen tijd gehad om alle bronnen er bij te zoeken en te controleren. In de Bossche protocollen staan diverse akten m.b.t. deze familie.
AntonS zei op 6 april 2021 om 13:51
Meer details (opnieuw bij Henk Beijers):
NIEUWE REKENING van PETER VAN VERTAING over de periode Sint Jansmisse 1475 tot en met Kerstmis 1475.
Exployten Maselant
van JANNE VAN BERLICHEM JANSSONE die welcke na dien dat hy van RUTGEERDE VAN COEVERINGEN in een bierhuys gequedst is geweest ende op wech thuyswerts gaende is alsoe in ontmoete gecomen van den selven Rutgeerde ende zynre huysvrouwen, die welcke Rutgeerde hebbende geladen eene lange pycke ende noch maniere maken of hy den voirs. Janne van Berlichem wederomme van nuwes noch eens hadde willen quedsen ende zyne huysvrouwe dat aensiende heeft den voirs. haeren man zyne pycke genomen - dien niettegenstaende is nochtan comen die selve Rutgeerde ende heeft den selven Janne aengeveerdt ende met den hare getogen ende zeer onredelic gehandelt, soe dat emmers int eynde die selve Jan gecreech een cleyn mesken metten welcken hy den selven Rutgeerde geraecte te quedsene, dair af hy van live ter doot comen is - den selven Janne van Berlichem na dien dat die partien aengeveerdt ende genouch zyn geweest laten daer af componeren by advise van den heren van der rekencameren alst blyct by zekeren appointemente hier overgegeven om die somme van xxiiii rijnsgulden
Gérard Derks zei op 6 april 2021 om 14:27
Oei, mijn voorvader was dus ook geen lieverdje. Zeker teveel gedronken in het bierhuis ....
(Mijn moeder zei vroeger wel eens "Waar twee kijven, hebben twee schuld")
Anton, dank voor deze aanvulling!
Peter van de Laar zei op 6 april 2021 om 17:27
In het boekwerk "Zes eeuwen Den Dungen" van L. van Minderhout staat op pagina 100 vermeld dat ene Jan Jan van den Heuvel in 1475 een huis op 'Poeldonk' verkoopt aan ene Rutger Gerard van der Koeveringen. Diens zonen Gerard en Jan verkopen het huis in 1503 aan Henrik Henrik Everts.
Op pagina 37 van het boek is te lezen dat Wellen en Geertrui, kinderen van Jan Arnt Truden, een huis op 'Drieburgt' ten pacht geven (om den lasten en 1 mud rog jaarlijks) aan Gerit Gerits van der Koveringen. Er wordt daarbij geen jaartal vermeld. Wel wordt vermeld dat het huis later van zijn zoon Gerit Gerits van der Koeveringen is, en dat diens weduwe het in 1523 aan ene Joost Jan Arnts verkoopt.
Tot slot is op pagina 140 te lezen dat in 1568 ene Arnt Gerard van der Coeveringe samen met Jan Simon Delis een huis, met schuur en land op 'IJvelaar' kopen van Jan Henrik Jans van Griensvenne, die het drie jaar eerder van de kinderen van Klaas Peters had gekocht.
Gérard Derks zei op 6 april 2021 om 22:42
Peter, dank voor je bijdrage.

* De akte van 1504 (in Paasstijl 1503) is te vinden in BP 1272, fol. 130 recto.

* De akte van 1475 heb ik nog niet boven water. In BP 1245 (1475-1476), staat op fol. 344 verso weliswaar een korte akte waarin voorkomen Johannes zoon van wijlen Johannes van den Hoevel en Rutgerus zoon van Gerardus van den Koeveringen, maar daar kan ik niet uit afleiden dat om een huis op Poeldonck gaat.

* Jan Arnt Truden [Hadewigen / van den Drieborch] zou ook een dochter Catalijn hebben (omstreeks 1390-400) gehuwd met Gerrit van der Coeveringen, zie de eerdergenoemde website www.coolen-online.be zonder bronvermeldingen.

Zijn de vermeldingen in het boek van Van Minderhout voorzien van bronvermeldingen / noten?
Peter van de Laar zei op 7 april 2021 om 00:36
Gérard,
Er staan helaas geen noten bij dit uitgebreide hoofdstuk II (pag. 19 - 142) dat de geschiedenis per huis behandelt. Het hele boek uit 1976 telt ca. 200 pagina's.
In de inleiding vermeldt Minderhout wel welke archieven hij heeft gebruikt voor de periode tot aan 1704 (alle aanwezig in het Rijksarchief te Den Bosch):
RA Den Bosch, R 1175 t/m 1692 en R 1841 t/m 1960
RA St.Michielsgestel, R 42 t/m 58
RA Berlicum, R42 t/m 62
Notarieel Archief, N 1049 t/m 1057 en N 4716 t/m 4724
Rentmeester-Generaal der Domeinen 261, 263, 264, 266, 267 en 274
Ook heeft hij gebruik gemaakt van het Algemeen Rijksarchief te Brussel (nrs 45038, 45063 en 45064), het archief van de Rekenkamer en de grondcijnzenregisters van de Heer van Helmond.
Als reden de bronnen in hoofdstuk II niet te vermelden geeft Minderhout aan dat dat een verdubbeling het betreffende hoofdstuk zou betekenen.

Als ik me goed herinner moet er naast dit boek nog een andere publicatie van Minderhout over Den Dungen zijn. Waarschijnlijk na dit boek verschenen.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 7 april 2021 om 15:58
Hoi Peter, je doelt ongetwijfeld op het boek "Genealogie van Den Dungen" dat Leo Minderhout in 1991 in twee delen heeft gepubliceerd. Ik heb dat in kopievorm thuis, vermoedelijk gekopieerd vanuit een origineel dat geleend was van de Universiteit van Tilburg.

Hierin komen inderdaad ook een aantal van deze van de Koeverings voor:
blad 717a: Laureyns Jacobs van den Yevelaer x Katarina Jan die Lodder van Berlikem
hun dochter:
blad 78s: Baat van den Yevelaar x Gerard van der Koeveringen
hun zoon:
blad 78d: Gerard Gerards van der Koeveringen x Henrixke Wouter Jan Aben
hieruit een vijftal kinderen, waarvan 2 dochters nageslacht en een zoon:
blad 78c: Gerard Gerards van der Koeveringen x Barbara Arnt Arnt Jans
hieruit drie zonen waarvoor geen huwelijk of nageslacht wordt vermeld en drie dochters die wel elk een eigen gezinsblad hebben:
blad 329: Marike Gerard Gerards van der Koeveringen x Hendrik Jan van Vaarle Klaasz
blad 332: Christina Gerard Gerards van der Koeveringen x Frans Daniels
blad 78b: Heijlke Gerard Gerards van der Koeveringen x Hubert Thijsen Dirks (Schenaarts)

Blad 78s is helaas alleen in een summiere vorm opgenomen en biedt geen bronvermeldingen, de overige bladen bieden wel zeer gedetailleerde bronvermeldingen voor alle vermeldingen van de betreffende personen in met name schepenprotocollen

Maar in dit boekwerk dus geen Rutger Gerrits van der Koeveringen voor zover ik kan zien - en ik heb alle Van der Koeveringens die in de index voorkomen nagelopen dus ben er vrij zeker van dat ik volledig ben.

Willem Nabuurs
Gérard Derks zei op 10 april 2021 om 23:08
Dank voor jullie verdere bijdragen tot nu toe.

@ Willem, komt in het boekwerk ook een blad voor m.b.t. het gezin van Evert Gerard Rutten? [is een Van de Coevering] In Dungense Historien zie ik een verwijzing naar blad 1097, maar ik weet niet of het om dezelfde publicatie gaat.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 12 april 2021 om 09:04
Hoi Gérard, ik vermoed dat blad 1097 inderdaad naar de Genealogie van Den Dungen verwijst. Helaas is het gepubliceerde boek een selectie en niet compleet. En blad 1097 is er niet in opgenomen. Ik kan je daar dus niet aan helpen.

Wat je zou kunnen proberen is contact met Leo zelf opnemen. Dat heb ik anderhalf jaar geleden ook eens gedaan en toen heeft hij me in pdf vorm ook de pagina waar ik naar zocht toegestuurd. Zijn e-mail adres is te vinden op de pagina voor Dungense Historien van het bhic: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/dungense-historien. Dat adres werkte anderhalf jaar geleden nog, dus mogelijk nu nog steeds.
Gérard Derks zei op 13 april 2021 om 16:47
Hallo Willem. Dank voor de tip!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: