skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Sichmans te Geffen - Wie van de drie

genealogie.fklerkx.nl
genealogie.fklerkx.nl vertelde op 10 januari 2021 om 14:15 uur
Heb twee personen in mijn voorouder bestand in de plaats Geffen.

Willem Petersen Sichmans getrouwd met Sijken Jans

Sijke Jans word begraven op 18-05-1670 te Geffen (1436_008_023)
Vermelding : Diversen Heeft naergelaeten: haeren man met vijff kinderen.

Willem Petersen Sighmans overlijd in Geffen Schepenbank begraafboek 1656-1682 (1436_008_028) Heeft naer gelaeten: twee soonen.


1: Peter "Willem"Sichmans relatie met Metken "Jan Cornelis"Rademacker
8 kinderen van bekend en peter overlijd op 24-05-1681 te Geffen

2: Geurt (Goiert) Sigmans trouwt 2 keer en overlijd op 29-07-1728 te Geffen
6 kinderen van bekend

3: Jan "Willemsen" Sichmans trouwt op 05-07-1661 in Geffen met Elsken Geurts
Johan overlijd op 24-07-1702 te Geffen

onbekend of Lucia Sigmans die trouwt op 04-03-1707 in Geffen met Marcelius Spirinx ook tot dit gezin hoort. allee een trouwdatum in 1707 te Geffen.

Wie kan uitsluitsel geven wie niet in dit gezin thuishoort ?
Peter krijgt een dochter Sijke maar geen zoon gevonden Willem

Geurt krijgt een zoon Willem maar geen dochter Sijke
(kan een van de 3 overleden kinderen zijn in 1717 / 1718)

Johan krijgt zowel een zoon Willem als een dochter Sijke.

bij Lucia had ik al een groot vraagteken staan of ze wel in dit gezin thuishoort, maar gezien de naam Sichmans en de weinig namen in Geffen met Sichmans wel aan deze ouders met een vraagteken verbonden.

Indien de opmerkingen juist zijn tijdens overlijden van ouders wie van de 3 zonen hoort dan niet thuis tot dit gezin.

Wie waren de andere kinderen toen Sijke overleed in 1670.
Reacties (2)

jan zei op 10 januari 2021 om 22:48
Betreft Willem Peter sichmans:

RA Geffen 47, dd 4 dec 1665 blz 459
83 Voor Bernart Geraerts [tekent: Bernart Gerartssen] president ende Hendrick Antonissen van Creijll [tekent: hendrick Tonissen van Crijel], schepenen in Geffen, zijn verschenen Bartholomeus Jan Bartholomeusen [tekent: dit hant merck heeft Bartholomeus Jan Bartholomeus met eijgen hant geteeckent verclaert niet anders te cunnen schrijven] out ontrent 75, Peter Hendrix van Thiel [tekent: dit merck heeft Peter Hendricx van Thiel selffs geteeckent verclaert niet te cunnen schrijven] out ontrent 70, Walraven Jan Willems [tekent: Walraven Jan Willemssen] out ontrent 60, Cornelis Bruijsten [tekent: Cornelis Brues Lauwen…] out ontrent 51 ende Geurt Zegers [tekent: Goijaert Seggers] out ontrent 35 jaeren, alle ingeboorene ende van aver tot aver oirspronckelijcke ende van jonx opgebrachte ingesetenen van Geffen, doorden vorster gedaecht ten versoecke van heer Philip de Cock van Oppijnen dict Fladeracken heere van Geffen etc. als proprietaris vande wint en rosmolen tot Geffen. Dezen verklaren dat van ouden tijden aff geduijrende haer deponents geheuchenisse ende memorie de respectieve inwoonderen van Geffen verplicht zijn geweest alle haere coorn en graen te doen breecken ende maelen (privatelijck met seclusie van alle andere) opde Geffense wint en rosmolen alhier den heere requirant cum suis competerende, door welcke wint ende rosmolen de voors ingesetenen van Geffen van tijdt tot tijt bij nacht ende bij dach soo bequaemelijck sijn gerieft ende gedient geweest dat de selve op egeene andere molens bequaemer ofte gereeder gedient souden hebben connen worden; dat oock alle t’selve bij de voors inwoonderen van Geffen soodaenich is geobserveert dat daer over noijt eenige swijmelinge gemoveert ofte de minste contradictie tegens gedaen ofte geventileert is. Gevende daer voor wel wetentheijt dat zij deponenten sulcx niet alleen selfs van tijt tot tijt hebben gedaen maer oock bij haere voorouders altijt sien plegen. Ten versoecke van de voors heere requirant zijn doorden vorster mede gedaecht Willem Peter Sichmans [tekent: Willem Peters Sichmans] out schepen out ontrent 63, Claes Cornelisen van Uden [tekent: Claes Cornelissen van Uden] mede out schepen out ontrent 56, Willem Willems [tekent: dit is het eijgen hant merck van Willem Willems verclaert niet te cunnen schrijven] out ontrent 76, Gijsbert Jansen vanden Acker [tekent: dit hant merck heeft Gijsbert Jans vanden Acker selffs geteeckent verclaert niet te cunnen schrijven] out 76, Claes Willem Jan Melissen [tekent: dit is het merck gestelt bij Claes Willem Jan Melis verclaert niet te cunnen schrijven] out 75, Adam Adriaens Walravens [tekent: Adam Arian Walravens]out 51, mitsgaders Jan Adriaen Jan Jorissen [tekent: Jan Adriaens Jan Joers] out 40 ende Peter Willem Zichmans [tekent: Peter Willem Sichmans] out ontrent 30 jaeren out borgemeesteren inwoonderen van jonx opgebrachte oirspronckelijcke ended inwoonderen tot Geffen. Dezen verklaren haer in alles te confirmeeren met den inhouden vande attestatie aen de andere zijde deser vermelt.
[tekenen:] Bernart Gerartssen; Hendrick Tonissen van Crijel.

Bosch Protocol, inv. no. 1645, fol. 565, dd 1 juni 1671 (Geffen/Nuland)
Willem Peter Sighmans wonend Geffen, weduwnaar van Seijke dochter Jan Pauwels,
- de tocht hem competerend in 3 stukken hooiland gelegen onder Kessel int stroeijbroek, een morgen hooiland gelegen voor opt Nuland, 2 morgen hooiland onder Geffen neffens de Vree, een camp weiland onder Heesch in de Rakt, huis, schuer en esthuis en 6 lopens land gelegen tot Geffen in de papendijkse straat, 4 lopens akkerland te Geffen op de loo, een akker te Geffen aant Gericht, een akker groot een sestersaat te Geffen int Creijeven, akker van 3 lopens te Geffen genoemd Mulderskampke, een campke akkerland aan de Cruijswegh te Geffen groot 2 lopens, 16 roeijen land te Geffen op de Ham, een morgen groesland te Geffen genaamd Slimmericx kamp,
- heeft hij overgedragen aan
 Peter en Jan zijn zonen bij Seijke verwekt,
 Gerrit Peters als man van Geritje
 Jan Jansen van Roosmalen als man van Leendertje, beiden dochters vanSeijke en haar eerste man Jan Jan Hendrik Rovers van Heeswijk
 Jan Hendricx en Peter Willems als momboiren over de 3 onmondige kinderen van Hendrik, ook zoon van Seijke en Jan Janssen voornoemd
Testes Daesdonk en Casteren (?), dd 1 juni 1671
genealogie.fklerkx.nl
genealogie.fklerkx.nl zei op 11 januari 2021 om 19:36
Hartelijk dank Jan,

Dat zijn 5 kinderen van Sijken en 3 kinderen van Willem.
Genoemde Lucia hoort er dus niet bij.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: