skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Kranten

 Kranten
 
 
 
 
 
6 zoekresultaten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaBoxmeers weekblad, 1884-02-23; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1884-02-23
Jaargang:
1884
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaBoxmeers weekblad, 1886-07-03; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1886-07-03
Jaargang:
1886
bericlrt. Op is een boot kerkelijke terugkeerden, gens de bericht^n 25 dooden uit het wa ter opgehaald. ITALIE. De cholera te A enetie, ofschoon niet in ergen graad, heeft gelijk te Napels den godsdienstzin der geloovigen op bijzondere wijze doen toen'ennjn. De kerken waren voortdurend met biddenden gevuld. Yooral de kerk Santa Maria della Salutte, aan het Guidecca Kauaal, ook in gewone da* gen een druk bezocht heiligdom, was in deze tijden nooit Icdig en kon den toe- vloed des volks niet bevatten toen den 8 Juni de kanlinaal-patriarch een plechtige pontificale Mis, om aan God de afwending van den geesel te verzoeken opdroeg. De Sindaco of burgemeester, geheel de gemeen- teraad en de raad der oudsten uit de doge- stad woonden den plechtigen Hoogdienst bij. Deze openbare betuigingen van gods- vrucht door de voornaauiste ingezetenen en de ofBcieele hooggeplaatiten heeft een die* pen indruk op het volk gemaakt. De laatste tijdingen maken gelukkig van een afnemen der vreeselijke ziekte gewag. — In Itdie is een nieuwe dr.. Tanner opgestaan : Giovanni Succi van Eorli, een onderneinend jongman, die als reiziger in Afrika reeds dikwijls van zich heeft doen spreken. Yoor eenige maanden van zijne laatste reis teruggekeerd, verzekert hij, dat hij in Afrika een vocht ontdekt heeft, uit verschillende kruiden getrokken, dat do raacht bezit om het mensehelijk lichaain van binnen als te mummificeeren en onge- voelig te maken voor eenige belioefte. Succi spreekt met opgewondenheid van deze ontdekking, hoevvel hij nog niet weet op welke wijze de mannen der wetenschap ze in toepassing zullen brengen. Zijne eer ste proef te Rome slaagde niet gelukkig, men hiehl hem voor krankzinnig en sloot liera zelfs eetiigen tijd op. Toen ia hij naar Porli teruggekeerd en heeft er eene com- missie van aanzienlijke burgers uitgenoo- digd hem gedurende zijne proef te bewa- ken en getuigenis van den uitslag af to leggen. Negen dagen lang is hij daarop zonder drank en voedsel gebleven, en vol- gens de v
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaBoxmeers weekblad, 1902-07-12; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1902-07-12
Jaargang:
1902
6een Woorden iiiaar Daden. Geen mensch, die iiiet overtuigd is en niet openlijk erkent, dat er veel, zeer veel niet in orde is in onze tegenwoordige maatschappij. Er moet verandering, ver- betering komen. Dit zegt iedereen. Maar doet en handelt 00k iedereen volgens deze uitsprakea ? Voegt 00k ieder een de daad bij tiet woord ? Och, of bet zoo was ! Wij balen als voorbeeld aan den strijd tegen het alcoholisme, tegen het drank- misbruik met al zijne noodlottige gevolgen. Wij zien en hooren, dat alleman zijne afkeuring en veroordeeling over het al coholisme uitspreekt. Alleman erkent het misbruik van drank als eene van de voor- naamste oorzaken van de rampen en ellenden, die rondom ons voortwoekeren. En wij zouden nu meenen, dat ook alle man zijn best gaat doen om dien door alien geduchten geesel af te wenden. Maar dan rekenen wij totaal mis. Hoe velen, die bij al de rampzalige gevolgen oozer hedendaagsche drinkgewoonten nog koud en onverschillig toekijken en het alcoholisme in breeden stroom onstuimig laten voortbruisen. Vraag aan den Staat, wat hij denkt van het alcoholisme. Hij zal antwoorden, dat de Jeneverkwaal de ondergang is van het land. En vraag dan eens aan den Staat, waarom hij zich tegen diennatio- nalen vijand niet met alle kracht van wapenen verweert? En de^ Staat zal u antwoorden: Wat wilt ge, dat ik doe ? Ik kan niets: de openbare meening zou mij niet steunen. Ik geef subsidie aan de drankbestrijdersvereenigingen, maar ver- der kan ik niet gaan. En intusschen woekert het alcoholisme voort, als een gier wegvretend het ge- zonde leven des volks. Stel dezelfde vraaag aan onze afge- vaardigden, aan de Staatslieden. Aller antwoord zal eenstemmig zijn: het alco holisme is de kanker onzer samenleving. Maar vraag hun, wat zij dan wel doen om dien kanker te genezen ? En zij zullen u afschepen met beloften voor de toe- komst. En de kanker vreet immer verder. Vraag aan de ouders, wat zij denken over het drankmisbruik. En alien te za- men zullen u toeroepen: Weg me
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaGraafsche Courant, 1937-10-27; 3
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
3
Datum:
1937-10-27
Jaargang:
1937
en prestige en riep: „Kerels, jullie hebt ge- lijk, maar pakt het verkeerd aan". Na 'n lange redevoering, waarin de noodige hef- tigheid en scherpte niet ontbraken, kreeg hij 't klaar, dat nog diezelfde dag het werk op de fabriek hervat werd. Wat dit Ariens gekost heeft, blijkt uit de woorden, die hij later jaren eens sprak, toen men hem op de heerlijkheid van dat sociale werk wees: „Bid God, dat ge nooit voor zooiets komt te staan". Naast deze groote „Twentsche" daden, volgt Ariens' grooter werk: de drankbe- strijding. Als sociaal priester zag hij de verwoestingen door drankmisbruik aange- richt, van zeer nabij. De enorme omvang van deze „geesel des volks" wordt door de volgende zegswijze van een vrouw uit het volk getypeerd: „Er is in een gezin zooveel noodig: brandewijn en jenever en toch ook brood voor de kinderen...." Ook hier ver- richtte Ariens zoo'n voornaam pionierswerk. In de „Katholieke Werkman" besloot hij zijn artikel over zedelijkheid met er op te wijzen, dat de onmatigheid in zoo'n nauw contact staat met de onzedelijkheid. „Be- strijd (aldus Ariens) den gruwel van het drankmisbruik niet met algemeenheden, maar met een bepaald matigheids of af- schaffingsgenootschap". Door zijn woord in de pers had Ariens reeds velen voor zijn idee gewonnen en toen men op Ariens' ko- peren priesterfeest 'n geschenk wilde aan- bieden, wist en kon men ook niets beters geven als de oprichting van „Sobrietas". De drankweer was Ariens werk. Hij heeft er voor gewerkt, gesproken, gereisd, gestreden en geleden. Als de drankbestrijding zijn eenig levenswerk geweest was, dan was Ariens' leven reeds rijk geweest. En toch, drankbestrijding is niet alleen Ariens' levenswerk geweest, hij deed meer, veel meer. Men mag, (aldus Rector Colsen), zijn nagedachtenis dat groote onrecht niet aan- doen, van eerst en vooral, zoo niet uitslui- tend, den drankbestrijder in hem te zien. Het verloop van Ariens' leven is gauw ge- teekend. In 1901 volgde zijn eerste pastoors- benoeming in Steenderen
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS