skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 1771 Classis 's-Hertogenbosch van de Gereformeerde Kerken in Nederland (v/h Classis Genderen), 1837-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Wat is een classis?


Een classis is een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap. Zij is het laagste boven-gemeentelijke bestuursniveau. De classis bestaat uit afgevaardigden van iedere kerk uit het classisgebied. Meerdere classes vormen een provinciale synode en de provinciale synodes komen samen in de landelijke of generale synode.

De taak van de classis is om de onderlinge band tussen de gemeenten te bewaren, elkaar materieel en geestelijk te steunen, toezicht op de gemeenten te houden en zaken te behandelen die niet door de plaatselijke kerken kunnen worden afgehandeld. Doorgaans wordt er twee tot vier maal per jaar door een classis vergaderd.


bron: wikipedia

De Classis Genderen

Van de Classis Genderen zijn bij onderhavig archief aanwezig de notulen van 1837-1892.
Op de Generale Synode is op 17 jun 1892 te Amsterdam besloten de naam van de classis Genderen te wijzigen in classis 's-Hertogenbosch.
GKN

De Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) wordt vaak eenvoudigweg aangeduid als de Gereformeerde Kerk, in de volksmond ook wel "gewoon gereformeerd" genoemd en onder vrijgemaakten aangeduid als "synodalen" of "Gereformeerd synodaal".
Dit genootschap ontstond in 1892 toen twee groepen zich verenigden die zich van de Nederlandse Hervormde Kerk hadden afgescheiden:
a) het grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, die ontstaan was uit de Afscheiding van 1834 (een zeer klein deel bleef voortbestaan en heet sinds 1947 de Christelijke Gereformeerde Kerken).
b) de groep die ontstond uit de Doleantie in 1886, onder leiding van Abraham Kuyper.
[zie: nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerd]

De Classis 's-Hertogenbosch

De eerste vergadering van de classis 's-Hertogenbosch vindt plaats op 28 juli 1892.

De kerkelijk organisatie van de GKN (Gereformeerde Kerken in Nederland)

De GKN kende vier ambtelijke vergaderingen die ook wel "meerdere" vergadering werd genoemd, omdat daarbij aanwezig waren de drie reformatorische ambten van predikant, ouderling en diaken.
De vergaderingen betreffen Kerkenraad, Classis, Particuliere Synode (PS = provinciale kerkvergadering) en de Generale Synode. De Hervormde kerk kende een vergelijkbare organisatie als de Gereformeerden.

De Particuliere Synode

In het zuiden van Nederland bestond sinds 1989 een Particuliere Synode Noord-Brabant en Limburg, waarin federatief samenwerkten de Gereformeerden en Hervormden.
Dit ressort omspant Noord-Brabant en bijna geheel Limburg, uitgezonderd Gennep en Mook, en ook die kerken uit de provincie Zeeland die op de eilanden Tholen en St. Philipsland gelegen zijn.
Er waren vijf Hervormde en vijf Gereformeerde classes in deze kerkprovincie.
Indertijd behoorden tot de Particuliere Synode Brabant-Limburg de vijf Gereformeerde classes: Almkerk, Eindhoven, Den Bosch, Klundert en Maastricht.

De afvaardiging van elke classis naar de PS bestond uit: twee predikanten, een ouderling, een ouderling-kerkvoogd/beheer en een diaken. Er werden meestal twee vergaderingen per jaar gehouden, de voorjaars- en de najaarszitting. Zaken die ter tafel kwamen waren: jaarverslagen, deputaties, commissies, financiële kerkoverzichten, zaken van algemeen kerkelijk belang.
De werkzaamheden werden verricht aan de hand van een huishoudelijk reglement.
De dagelijkse leiding was in handen van 'het Breed Moderamen', bijgestaan door beroepskrachten in dienst van de Regionale Commissie voor het Zuiden. Het personeel is in dienst bij de landelijke kerk.
Synode

Een synode (Grieks: s¿¿¿d¿¿ voor 'samen op weg', van syn = samen, hodos = de weg) is een kerkelijke vergadering, zowel binnen de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, de oriëntaals-orthodoxe Kerken als het protestantisme. Letterlijk betekent synode hetzelfde als concilie.
De synode is meer een landelijk gebeuren.

De PKN en de SOW

Het Samen op Weg-proces is de naam van de pogingen tot nauwere samenwerking van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland sinds 1961. Deze kerken werden de Samen op Weg-kerken genoemd.
De eerste gecombineerde synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Nederland vond plaats in 1973.
In 1983 vond de eerste gezamenlijke vergadering van een Hervormde Provinciale Kerkvergadering en een Gereformeerde Particuliere Synode plaats. Het ging hier om het district Noord-Brabant-Limburg.
In 1986 verklaarden de Hervormde en Gereformeerde synoden - precies honderd jaar na de Doleantie van 1886 - dat ze 'in staat van hereniging' waren.
In 1996 werd besloten tot de oprichting van een Landelijk Dienstencentrum (LDC) in Utrecht, dat in 1999 werd geopend.
Tijdens de fusie werd gestart met de vorming van negen Regionale Dienstencentra (RDC);
o.m. in Eindhoven.
De SoW-kerken besloten de theologische faculteiten in Utrecht, Leiden en Kampen aan te blijven houden als predikantsopleidingen.
Per 1 mei 2004 resulteerde dit in de fusie van de kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland.

[nb. Zie ook: www.protestant.nl/geschiedenis/historische-encyclopedie/samen-op-weg]

Inventaris
Notulen en vergaderstukken classis Den Bosch
1771 Classis 's-Hertogenbosch van de Gereformeerde Kerken in Nederland (v/h Classis Genderen), 1837-1998
Inventaris
Notulen en vergaderstukken classis Den Bosch
Datering:
1892-1998
Tot de Gereformeerde Classis 's-Hertogenbosch behoorden anno 1924 de volgende kerkelijke gemeenten:
Eindhoven, Genderen, 's-Gravenmoer, Heerlen, Helenaveen, Helmond, Heusden, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Roermond, Sprang, Tilburg, Treebeek, Venlo en Vrijhoeven-Capelle.
bron: notulen classisvergadering 16 jul 1924, inv.nr. 113.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2046 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS