skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 1863 Notarissen in Terheijden, 1926-1935
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Inleiding

Notariële archiefbescheiden moeten binnen tien jaar nadat deze 75 jaar oud zijn worden overgebracht van de notariële archiefbewaarplaats naar de archiefbewaarplaatsen.

De protocollen en repertoria uit het tijdvak 1926-1935 worden in 2010 door de Minister van Justitie formeel aan het Brabants Historisch Informatie Centrum overgedragen conform de regeling Overbrenging Notariële Archiefbescheiden naar de Rijksarchiefbewaarplaats.

Door de vernieuwing van de Wet op het notarisambt (Wna) in 1999 zijn testamenten pas na 100 jaar openbaar. Als gevolg hiervan zijn alle testamenten uit de series stukken verwijderd ('ontsplitst').
Artikel 59 van de Wna geeft aan dat de protocollen die ouder zijn dan 75 jaar, met uitzondering van de akten betreffende uiterste willen, en die in een algemene bewaarplaats berusten, binnen een tijdvak van tien jaar naar de bij of krachtens die wet voor de bewaring daarvan aangewezen rijksarchiefbewaarplaats worden overgebracht. Akten betreffende uiterste willen die ouder zijn dan honderd jaar worden binnen een tijdvak van tien jaar naar de rijksarchiefbewaarplaats overgebracht.
De reden voor de afwijking in de overbrengingstermijn heeft te maken met het risico dat testamenten van thans nog levende testateurs op grond van de Archiefwet 1995 openbaar en raadpleegbaar worden.
De indeling van de toegang is primair alfabetisch op standplaats.
Aangezien er binnen de grotere plaatsen meerdere notariskantoren gevestigd kunnen zijn is er voor gekozen om binnen deze standplaatsen te ordenen op het zgn. protocolnummer van het kantoor. Hierdoor is het mogelijk elkaar opvolgende notarissen per kantoor te raadplegen.

Het protocolnummer is afkomstig uit het zgn. protocollenregister van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. In het protocollenregister zijn van iedere notaris de volgende gegevens opgenomen: (1) naam en plaats van vestiging; (2) het nummer dat in het centraal testamentenregister aan de notaris is toegekend; (3) de namen van degenen van wie de notaris een protocol heeft overgenomen met vermelding van de plaats van vestiging en de periode dat zij in functie waren.
Inmiddels is het protocollenregister ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl. Let wel het protococollenregister wordt hier opvolgersarchief genoemd.

De akten, met uitzondering van de uiterste willen, zijn per serie beschreven. Per inventarisnummer zijn het jaartal en het eerste en laatste aktenummer genoteerd.

Indien aangetroffen zijn de repertoires eveneens beschreven.
De wetgeving op het notarisambt schreef voor dat de notarissen repertoires moesten maken. Hierin werden per jaar in chronologische volgorde de opgestelde akten met de namen van de hoofdpartijen genoteerd. De notarissen zelf maakten geen alfabetische toegangen op naam, als gevolg hiervan zijn de notarisarchieven niet systematisch van indexen op persoonsnaam voorzien. Het aktenummer in het repertorium komt overeen met het aktenummer in de serie minuutakten van dat jaar. De repertoria vormen de ingang op de notariële archieven

Het repertorium of repertoire werd in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar bevindt zich in het archief van de notaris. Het dubbele exemplaar werd na afloop van ieder jaar ingeleverd bij de rechtbank. De dubbele repertoria zijn te vinden in de archieven van de Arrondissementsrechtbanken.

Alle overgebrachte notariële archieven zijn verpakt in zuurvrije dozen en omslagen. Hierbij werd rekening gehouden met de normen vastgelegd in ‘Om de kwaliteit van het behoud. Normen goede en geordende staat.’ en daarnaast met de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.
Daarnaast is de Notariswet van toepassing. Deze wet schrijft voor dat akten niet uit elkaar gehaald kunnen worden. Als gevolg hiervan zijn de bestaande hechtmechanieken niet verwijderd.

Noten

1) Ministeriële regeling van 11 oktober 1999, Stcrt. 199, 203
2) WET van 3 april 1999, houdende wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 1842, 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 1847, 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)

Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS