skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
46.743 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
192a [VERVOLG AKTE] Alle mijne voordere goederen actien ende gerechticheden soo leenen als andere die naer voldoeninghs van uijtfaert kerckerecht en schulden ende legaten sullen comen te overen (?) [701] maecke ende laet ick aende E: Jouffrouwe Isabella Clara dochtere van Heer Johan Kesseler Heere van Marquette de selve mijne erffgenaeme nominerende ende instiruerende ende oft bevonden woorden naer date deses ijet mijnen uttersten wille oft reglement der voorschreven fundatiën aengaende met uijt eijgen handt geschreven oft onderteeckent te sijn, dat wille ende begere ick dat sal achtervolgt ende voldaen woorden allo ft het in desen mijnen testament geschreven stont – Alnoch maecke ende legatere ick aent soontgen van Jo: Wouter de Jeger mijn fontpeter duijsent guldens eens ende soo hij sonder wettige geboorten compt te sterven aen den armen ter discretie van mijne erffgenaemen oft executeur, legatere alnoch aen Agnees Tielmans mijne dienstmaerte in soo verre sij bij mij woont ten tijde van mijnen sterffdach eene somme van drijehondert guldens eens – item ick wille ende begere dat mijnen erffgenaemen [701r] de leengoeden die hen uyt crachte deses toecomen sullen sal vercoopen ende voor de penninghen daer van procedeerendecoopen goede andere vrije goederen oft renthen ten eijnde als hier naer geseght sal woorden, alnoch maecke ende laete ick aen Mr. Cornelis van Merendoncq licenciaet in de rechten een stuck lants gelegen tot St. Michielsgestel genoempt de Geer ende naer sijn doot aen sijnen soon ende soo die sonder wettige geboorte compt te sterven aende armen in voeghen ende ter discretie als voor ende op dat dit mijn testament ter behoorlijcker executie werde gestelt ende om mijnen erffgenameen mette selve nijet te beletten, soo noeme ick tot executeurs van dien den Eerw: Heere ende Mr. Hendrick van den Leemputte ende Mr. Cornelis van Merendonck voornoempt om van wegen mijnen erffgenaemen alles te doen ende mijnen uijttersten wille te volbrenghen
Vervolg:
in voegen gelijck hier voorgeschreven staet [702] belastende de selve in soo verre mijne erffgenaemen quaeme te sterven sonder wettige gheboorten achter te laeten, allen tgene daer ick haer inne geinstitueert hebbe aen te verden ende te versoopen ende te distribueren onder de armen tot haerder discretie deselve arme in dien gevalle aen mijne erffgenaemen substitueerende ende oft geviele dat eenen van mijne executeuren quaeme te sterven eer d’executie waere volbracht, soo belaste ende authoriseere ick den lancxtlevende andere nae sijne discretie te surrogeren die insgelijcx macht sullen hebben van onder surrogatie tot de volbrenginghe der executie toe, die welck ick elck maecke tot …verweringhe [dubieus] hondert guldens eens – Actum tot ’s-Hertogenbossche opden twelffsten junij des jaers xvi c eenenvijfftich, toirconde hebbe ick dese onderteeckent ende was onderteeckent Hester van Grinsven – onder stont Aldus geopent ende gepuliveet ten daghe maende ende jaere als boven ende inne presentie der getuijgen bovengenoempt – Lager stont [702r] Ende want alles in mijn ende der voors. getuijghen presentie alsoo wettelijck is geschiet ende ghepasseert als voor – Soo hebbe ick mijne voornoemde qualiteijt daer van gemaeckt ende uijtghereijckt dit openbaer instrument – toirconde ende was onderteckent J. van Affoirden nots pubs – dese copije gecollationeert tegens het instrument principael bezegelt met eenen opgedructen zegel – is daer mede door mij Johan van Horenbeeck als openbaer bij de Ed: Mo: Rade van Brabandt in sGravenhage geadmitteert notaris tot
sHertogenbossche residerende bevonden op den thienden dach der maendt van meert anno sesthienhondert drije ende vijfftich van woorde tot woorde t’accorderende – toirconde etc.
J van Horenbeeck nots pubs 10 meert 1653
Persoon in schepenakte:
Heere van Marquette
Wouter de Jeger
Cornelis van Merendoncq
Hendrick van den Leemputte
Cornelis van Merendonck
Hester van Grinsven
Johan van Horenbeeck
Agnees Tielmans
J. van Affoirden
J van Horenbeeck
Johan Kesseler
Datering:
12.6.1651
Pagina:
696-702
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
's-Hertogenbosch / Leuven / Doornik / Leuven / Nijnsel / Sint-Oedenrode / Rixtel / Aarlebeek / Poppel / Ravels / Orthen / Vlijmen / Sint-Michielsgestel / 's-Gravenhage
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
192 Voor notaris Johan van Affoirden gadmitteerd als openbaar notaris bij de Raad van Brabant zijn verschenen de eerzame Reijnier van den Berckenbosch, Steven Nicolaessen van Deursen, Jan Hermanus van Meerwijck man van Maria de Mattijn en de Heer en Mr. Cornelis van den Merendoncq licenciaat in de rechten en raad dezer stad als bloedverwanten van wijlen Joffrouwe Hester van Grinsven op deze dag overleden en hebben verzocht om de opening van haar testament dat was ingesloten in een kohier wat was ondertekend door de eerzame mannen Antonius Janssen de Louw en Matthijs van Heusden poorters der stad ’s-Hertogenbosch, waarna de tekst van het testament volgt:
[697] Op 12 juni 1651 is verschenen Joffrouwe Hester van Grinsven wettige dochter van wijlen de Heer en Mr. Rogier van Grinsven in leven licenciaat in de rechten en raad der stad ’s-Hertogenbosch, waarna de gebruikelijke formulering volgt als inleiding op haar testament welk na haar dood zal worden geopend, waarna bovenstaande namen nog ’n keer volgen [688] het testament is vervolgens verzegeld met lak waarop stond: “het signet van den geslahcten Grinsven behoorlijck inne presentie als voor geopent ende den inhouden van dien met luijder stemmen inden sterffhuijse op gelesen die luijden als volght”.
“Inden name Godts Almachtich Amen – Ick Hester van Grinsven eenige dochter van wijlen Heer ende Mr. Rogier van grinsven licenciaet inde rechten ende Raedt der Stadt sHertogenbossche overdinckende de broosheijt der menselycker natuere ende datter nijet seeckerder en is dan de doot ende nijet [698r] onseeckerder als de ure der selver, willende daeromme deselve met dispositie van mijne tijtdelijcke goederen voorcomen, maecke ende ordonneere dit mijn testament lesten ende uyttersten wille, wederroepende voor st alle testamenten oft disposietien van uijttersten wille bij mij voor desen gemaeckt oft eenichsints op gericht wille ende begeere dat mijne naete noemen erffgenaemen onder behoorlijcke octroijen soo dat behooren
Vervolg:
ende noodich wesen sal, sal coopen oft doen maecken eene bequaeme huijsinge in Brabant ondert gebiedt vanden Coninck van Hispanien als Hertogh van ende tselve doteren met vijffthien hondert guldens jaerlijcxe renthen ende met vijffthien mudden roggen jaerlijcx – item dat mijne erffgenaemen oock ter plaatschen voors. sal besorgen ende coopen eenen andere bequaeme huijsinghe voor seven arme maeghden [699] ende deselve doteren met seven hondert guldens ende seven mudden rogge beijde jaerlijcx; voorders is mijnen wille dat mijn erffgenaemen op mijns vaders naeme sal funderen vijff beursen waer toe ick begere dat geemploijeert sullen weerden [vgl. worden] duijsent guldens jaerlijcx te maecken ende te beleggen uijt mijne gereetste goederen daer tant (?)goetduncken sal tot behoeff van vijff studenten van mijn geslachte, waer van elck soo lange sij studeeren inde leege Latijnsche scholen sullen genieten hondert vijffticg guldens jaerlijcx ende als sij soo verre sullen gecomen sijn dat sij in de philosofie ofte hoogere studien sullen wesen sal elck genieten tweehondert vijfftich guldens jaerlijcx ende sukken gehouden wesen henne cleijne studien te volbrengen ter scholen daert mijnen erffgenaemen oft den ondergeschreven gifter goet duncken sa lende henne hoogere studien inde hooge scholen van Loven Donaij [= Doornik] oft Colen naer hen gelieven [699r] ende nergerincx anders – Ende daer van sal giffter wesen een een uijt gequalificeertste vrienden egeen ambacht doende die mede sal regeren ende administrateur wesen van de voors. mannen ende maeghden huijsen waer voor hij uijt mijne andere goederen sal genieten hondert ende vijffticg guldens jaerlijcx; iten ick maecke ende legatere aen elck der negen blocken [= armenblokken] deser stadt hondert gulden jaerlijcx die aenden armen sonder uijtneminge van persoonen ofte religien sullen moeten uijtgeeijckt woorden; alnoch wille ende begere ick dat ten tijde ick sal overlijden aenden armen binnen sHertogenbossche
Vervolg 2:
ter discretie va mijne erffgenaemen oft executeurs sullen woorden uijtgereijckt duijsent guldens een, alnoch maecke ende legatere ick aende kinderen van mijn moetgen Maria van Grinsven mijn leengoet dat ick tot Neijnssel onder St.Oedenrode ben hebbende leenroerich aenden Huijse van Rixtel, oock laete [700] ende maecke ick aen Heer ende Mr. Hendrick van den Leemputte mijne leenhoeve tot Arlebeek leenroerich vanden hove van Brabant soo ende gelijck Jan de Geel die in pachtinghe is hebbende – item gelijck ick maecke aen Jeronimus van Kelst minen fontpeter [= doopheffer] de grontchijnsen van Poppel en Ravels met henne rechten ende toebehoorten onder conditiën dat in soo verre hij sonder wettich oor [= zonder kinderen of erfgenamen] achter te laeten afflijvich wordt, dat sijnen erffgenaemen oft naecomelingen daer voor aenden armen sal hebben uijttereijcken ier hondert guldens eens, daert mynen erffgenaemen oft der selver successeuren goet vinden – item ick maecke ende legatere aen de E: Jouffrouwe Maria Theresa Kesseler eene somme van twintich duijsent guldens eens – item ick laete ende maecke aenden soone vanden Heere van Valckenisse. daer ick fontpete van ben eene somme van duijsent guldens bij hem [700r] te hebben ende te besitten, doch soo hij quaeme afflijvich te woorden sonder wettige geboorte, soo sullen sijn erffgenaemen die schuldich sijn uijttereijcken aenden oprechten armen – alnoch wil ende begeer ick dat de naeste vrienden van Aert Janssen van Ammelroode mijns grootvaders za[liger] soo der eenighe overich sijn sullen hebben seven hont ende acht hont lants in d’Empelsvelt ende eenen mergen in de Slagen tot Orthen in plaetse van eenich goet int Luijsbroeck ende op de heijde tot Vlijmen welck ick verkocht hebbe ende mijn grootmoeder Sal[iger] aen hem gemaeckt hadde naer dat ick sonder wettige oiren soude overleden zijn ende dit alles volgens den testamente daer van wesende ende nijet voorder;
Persoon in schepenakte:
Steven Nicolaessen van Deursen
Jan Hermanus van Meerwijck
Antonius Janssen de Louw
Aert Janssen van Ammelroode
Johan van Affoirden
Reijnier van den Berckenbosch
Maria de Mattijn
Cornelis van den Merendoncq
Hester van Grinsven
Matthijs van Heusden
Rogier van Grinsven
Coninck van Hispanien
Maria van Grinsven
Hendrick van den Leemputte
Jan de Geel
Jeronimus van Kelst
Heere van Valckenisse
Theresa Kesseler
Datering:
12.6.1651
Pagina:
696-702
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
's-Hertogenbosch / Leuven / Doornik / Leuven / Nijnsel / Sint-Oedenrode / Rixtel / Aarlebeek / Poppel / Ravels / Orthen / Vlijmen / Sint-Michielsgestel / 's-Gravenhage
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
174 Jonker Johan Coenen zoon van wijlen Johans Coenen heeft verkocht aan de Heer Willem van Beurden priester en kanunnik van de collegiale kerk van Sint Petrus apostel in de baanderheerlijkheid Boxtel t.b.v. de fundatie van twee schamele klerken zijnde scholieren te Boxtel zoals te lezen is in het testament van de Heer Adriaan Joost Lambertss. in zijn leven ook priester en kanunnik te Boxtel gepasseerd voor notaris Gerard Roijmans dd. 2 december 1624; het stuk handelt om een erfcijns van 24 gl. elk jaar te betalen op het hoogfeest van Sint Servatius bisschop waarvan de eerste termijn zal zijn de feestdag van Servatius anno 1623 vrij van alle beden van de hertog etc. uit een hoeve land genoemd de hoeve Ten Hezelaer de verkoper toebehorende met alle rechten en toebehoren met huizen erven hoven akkerlanden weilanden en houtwassen in de parochie Sint-Michelsgestel ter plaatse Hezelaer, die gebruikt wordt door Adriaan Peeters – met slotformule waarin een grondcijns staat vermeld aan de Hertog van Brabant – getuigen Gestel en Herman Pelgrom.
Persoon in schepenakte:
Willem van Beurden
Jonker Johan
Gerard Roijmans
Adriaan Peeters
Herman Pelgrom
Johans Coenen
Datering:
13.5.1622
Pagina:
631-632
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Boxtel / 's-Hertogenbosch / Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
173 Voor Gerard Roijmans openbaar notaris bij de Raad van Brabant ter Boxtel residerende is verschenen de eerwaarde heer Heer Adriaen Joest Lambeerts priester en kanunnik in de collegiale Sint Pieterskerk te Boxtel die ziek van lichaam is maar nog gezond van geest en die zijn testament wil laten passeren met consent van de kapittelheren van Boxtel en herroept om te beginnen alle voorgaande testamenten; met de gebruikelijke terminologie spreekt hij over zijn kerkelijke begrafenis, zijn grafzerk zou hij geplaatst willen zien voor het altaar van Sint Barbara in de Boxtelse kerk; bij zijn uitvaart verlangt hij dat men op zijn begrafenis ‘sall leggen een swaert laeckencleet’ wat naar oudergewoonte een jaar moet blijven liggen en na dat jaar komt het toe aan de koster; idem wenst hij dat op zijn begrafenis en uitvaart 22 waskaarsen worden gebruikt, 2 voor het altaar van Onze Lieve Vrouw, 2 aan het altaar van Sint Barbara, 2 aan het altaar van Sint Catharina, 1 in het klooster te Boxtel, 1 kaars in de kerk van Sint-Michielsgestel, die van Liempde, de Capucijnen minderbroeders en de Predikheren, hij spreekt over maandstonden en jaargetijden. Voorts vermaakt hij aan de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch 6 st., idem 6 st. aan de vier biddende orden binnen ’s-Hertogenbosch, 25 st. aan de kerkfabriek van Sint Pieter, hij vermaakt aan dezelfde kerkfabriek zijn misgewaad en ornamenten die in de kerk berusten onder de kerkmeesters die 50 gl. krijgen, de kist zou versierd moeten worden met een priesterlijk ornament, idem vermaakt hij nog aan het Sint Barbara-altaar 3 Carolusguldens als ook aan het O.L.Vrouwe-altaar en Sint Catharina-altaar; idem 100 g. voor zijn anniversario en jaargetijde aan de kapittelheren van Boxtel zijn medebroeders dit in verband met een eeuwig jaargetijde met ‘singende vigilien van negen missen en een singende zielmisse’’; tijdens die zielmis zal een collecte worden gehouden ‘deus qui inter appostolicas sacerdotes et deus indulgentiarium dominus deus veniex largitor
Vervolg:
etc. deus huius miseratione anime fidelium requiescant ende fidelium deus omnium conditor et redemptor etc.; idem vermaakt ij nog aan het kapittel een som van 50 gl. om jaarlijks een jaargetijde te houden voor zijn overleden ouders begin november te Beek voor Judocus Lambertss. Aerts en Margareta Schuermans zijn vrouw; idem vermaakt hij aan het klooster van de Zusters van Orthen 100 gl. voor een jaargetijde, aan het Arme Clarissenklooster te Boxtel 100 gl. voor een jaargetijde; aan de Tafel van de H.Geest te Boxtel 6 gl.; aan elke kanunnik van de collegaiale Sint Pieterskerk van Boxtel een boek uit de boekenserie van de testateur en op ouderdom van de kanunniken nl. de oudste kanunnik naast de deken; voorts wordt genoemd Metien weduwe van wijlen Lambrecht Jacops zijn nicht voor haar trouwe dienst aan de testateur bewezen die 200 gl. krijgt en ook een koperen ketel met de ‘ijsereen twester’ waar je de ketel op zet; ook krijgt zij ‘zijn coetse daer hij ordinaris in slaept, sijn beste Roesencransken met het augrius die ende selver cruijsken daer aen hangenden twelck die voors. heere testateur daegelycxe is draegende met alnoch een haudten cruijsificx met een lieff vrouken; aan Marten zoon van wijlen Wouter Martens zijn neef een stuk weiland in de Baronie van Boxtel ter plaatse genoemd Tongeren welk weiland Wouter in huur heeft en gebruikt met als belendingen de Schoterdijck, het erf van Willem en de gemene straat; idem een veldje gelegen in de Smaelbroecken gemeijnelyck genoemt den Vluetcamp tegen aan ander veld toebehorende Jan Janssen Goetstaevens; idem aan Marten 12 gl. en aan Margriet Lambrechts de zus van Marten 15 gl., aan Jutken Jacop Schuermans zijn nicht 25 gl.; aan Barbara Cornelis zijn nicht wonende te Amelroij 25 gl.; voorts spreekt hij over de penningen die zijn meubilair en boeken zullen opbrengen en o.a. besteed kunnen worden aan ‘twee schaemele klercxkens elck eenen goeden gemengden grouwe tabbaert die welcke hun gemaeckt sal worden
Vervolg 2:
alle jaer tegen den witten donderdach om op desen selven witten donderdach deselve twee clercxkens gekleet seynde met den selven tabbaert met de andere bonefanten haere voeten oyck gewassen te mogen worden de welcke twee klercxkens sullen gehouden sijn metten selven tabbaert daegelicx ter scholen te gaen ende latijn te leeren, sullen daerenboven verbonden weesen op des voors. heere testateur sepulture alle daege beyde saemen te gaen omtrent den acht uren voor den middaege ende daer elck te lesen vijff pater noster ende vijff Ave Maria voor de siele van den voors. heere testateur, welcke klercxkens sullen koeteen gebooren wesen van Boxtel maer sullen de vriend ende des voors. heere testateurs altijt preferentie hebben eenige waeren die het selve begherden al waert pyck dat deselve elders gebooren waeren maer sullen alhier moeten woonen ende alhier tot Boxtell moeten schoelen gaen ende sullen het selve genieten soo lange sij hier scholen gaen ende langer niet’- vervolgens noemt hij het woonhuis van Marten Wouters zijn neef te Boxtel in Tongeren aen den Calfshoevel (?); zijn erfgoederen komen toe aan zijn erfgenamen en naaste vrienden; onder hen noemt hij o.a. Marten Huijbrechts zijn neef; als executeur noemt hij de Heer Willem van Buerden en Heer Goessen Gerarts beiden priester en kanunnik te Boxtel, naast Marten Wouter Martens zijn neef, waarna een lange slotformule volgt en bij het passeren der akte waren aanwezig Heer en Mr. Peter de Bressers priester en deken te Boxtel en Jan Janssen Roeffen schepen te Boxtel – lager stond Ego Adrianus Jodoci Lamberts, Gerart Roijmans – komt overeen met het origineel, de secretaris van de Baronie van Boxtel
P Roeffen secretaris 1649 en in de laatste regel tekent W.Donckers notaris.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Joest Lambeerts
Ego Adrianus Jodoci Lamberts
Jan Janssen Goetstaevens
Jutken Jacop Schuermans
Goessen Gerarts
Marten Wouter Martens
Jan Janssen Roeffen
Willem van Buerden
Peter de Bressers
Gerard Roijmans
Lieve Vrouw
Margareta Schuermans
Lambrecht Jacops
Margriet Lambrechts
Barbara Cornelis
Marten Wouters
Marten Huijbrechts
Gerart Roijmans
P Roeffen
Wouter Martens
Datering:
2.12.1621
Pagina:
621-630
Soort akte:
Testament
Plaats:
Boxtel/ Sint-Michielsgestel / Liempde / Hilvarenbeek / Ammerzoden
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS