skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken, oirspronck nemende vuijt seeckeren manslach byde voors. Ruth Janssen in den jaere 1638 den iersten dach van de maendt augusto in den persoon van den voorseijde Jannen sone Jan Lucas voors. geperpreteert inde heerlicheijt van Schijndel ter plaetse aent Wijbosch alles nae breeder luijt van den informatie byden Heer Schouthet van Schijndel nomine officij daer over genomen in daete den tweeden augusto anno voors. – soo ist dat de voorgenoemde Jan Lucas Jans, Jan Jans Verweteringe, Marijken weu Jan soone Jan Lucas ende Jochem Henricx mitsgaders de voors. henne naeste vrienden in de qualiteijt als voor ende alsoo mede geïnteresseerde regard nemende om de qualiteijt staet ende gelegentheijt des voors. Rutthen mitsgaders in consideratie stellende de circumstantien van desen ende genegen wesende vuijt liefde ende bermherticheijt om voortsaen metten selven Rutthen ende de sijnen wederomme goede correspondentie ende vrienschap te houden ende te voeden metten selven Rutthen over den voors. manslach door tusschenspreeken van goede geestelijcke ende wereltlijcke mannen sijn geconsilieert ende vereenicht alles in der vuegen naevolgende: inden iersten sal die voors. Ruth gehoudenende verbonden sijn sijnen leven lanck geduerende voor de siele van den aflyvigen te bidden; item dat de selven Ruth sal schuldich wesen end egehouden sijn persoonlijck eenen bevertganck tot solaes ende laeffenisse van den siele van den aflijvigen voor Onser Liever Vrouwen tot Scherpenheuvel ende noch twee ter selve plaetse door hem selven ofte eenen anderenbequaemen persoon nae sijne beliefte binnen vier oft vijf ierstcomende jaeren nae datum van desen;
Vervolg:
item alnoch sal die voors. Ruth gehouden sijn persoonlijck te gaen binnen den voors. tijt tot solaes ende laeffenisse als voor drie bevertgangen voor Onser Liever Vrouwe tot Aerlen ende drie voor het H.Bloet van Boxtel; item dat die voors. Ruth gehouden ende verbonden sal sijn aen den H.Geest binnen Schijndel te leveren een malder roggen eens om bij de H.Geestmeesteren in Schijndel aen de armen gedistribueert ende vuijtgespindet te worden ; item die voors. Ruth sal oock gehouden ende verbonden sijn aende kerkcke van Schijndel te leveren drie toirtsen; iten dat den voors. Ruth comende ter kercke om den dienst Godts te hoiren sijne plaetse sal hebben ende houden aen den cant van St.Ctarina inde kercke van de H.Geestcamer af tot den choor toe ende gaende vuijte kercke ofte daer in coomende niet te mogen blijven staen praeten dan terstons doorgaen; item dat die voors. Ruth oock sal gehouden ende verbonden [sijn] alle de vrienden van den aflijvigen soo verre hem die bekent sijn te wijcken in straeten ende stegen ende geene der selver vrienden wederspannich wesen dan vreedsamich ende minnelijck int aenspreecken; item den voors. Ruth en sal oock niet vermogen te comen in enige herberge daer enige vrienden van den aflijvigen sijn ofte sitten drincken maer die voors. ten waere bij gedoogen van den selve daer ierst sijnde sal alsdan soot hem gelieft daer mogen blijven; item dat die voors. Ruth gehouden ende verbonden sal sijn een jaer naeden xxiii februarij lestleeden te blijven vuyten dorpe van Schijndel ende aldaer niet te mogen comnen dan gastgewijse; voorts soos al die voors. Ruth gehouden ende verobligeert sijn ten sterfdach van Jan Lucas toe vaeder van den aflijvigen te blijven ende niet te mogen woonen in het huijs van Jannen Rutthen sijnen vaeder noch oock in den geheelen hoeck vant Wijbosch dan alleenlijck inden voors. hoeck ende sijns vaders huijs te gaen staen om sijne affairen te ver[r]ichten maer wel te mogen comen wonen den tijt voors. geexpireert sijnde
Vervolg 2:
in de andere drie hoecken van desen dorpe ende te lesten dat den voirs. Ruth boven alle de voorverhaelde poincten last ende conditiën sal schuldich wesen opten palmmensondachavont ierstcomende inden lande van Ravensteijn ter paletse Uden in de kercke der Heeren Cruijsbroederen aldaer te doen eenen behoirlijcken voetval voor de vrienden van den aflijvigen ten overstaen van den schouteth in Schijndel ende twee schepenen berrevoets blootshoofts met eenen lijnen doeck om sijn lichaem, hebbende in sijn handt een brandende kersse ende knielende ter aerdem tot drie distincte reijsen toe ende de derde reijse geknielt sijnde sal een van de naeste vrienden gehouden wesen den selven Rutthen van den erde op te heffen met eenen kus in teecken van vreede vrienschap ende versoeninge, gelijck die voors. Ruth allen tgene voors. is bekennende ende dien volgende gelovende onder verbant van sijnen persoone ende alle sijne goederen present ende toecomende alle de voorverhaelde poincten ende articulen precieselijck te des voldoen naer te gaen ende metten werck te volbrengen des gelooven die voors. Jan Lucas Jan Jans Verweteringe, Jochem ende Marijken inde voors. qualiteijt als voirs den voirs. Rutthen ofte de sijnen niet niet te misdoen, directelijck ofte indirectelijck in eniger manieren ende daer mede alle pretensien ten wedersijden oullen sijn ende blijven geassosieert ende tvoors. misdaet den voors. Rutthen effectuerende tgene voors. vuijt goeder herten vergeven onder de verbijntenisse als boven ende dat sij dien volgende in het interinement der brieven van abolitie soo verre sulcx van node is mits desen sijn consenteeren inden verstande nochtans dat de costen op desen daege soo ten …. van dese twe contracten te doen bij parthijen contrahenten sullen half ende half gedraegen ende betaelt worden – actum den xviii mert 1641 – testes Goossen Jans ende Dirck Peeters
Persoon in schepenakte:
Marijken van den Boogart  
van Schijndel  
Jan Lucas Jan Jans Verweteringe  
Jan Jan Henricx Verweteringe  
Jan Lucas Jans  
Jan Jan Lucas  
Jochem Hendrick Boogarts  
Jan Jans Verweteringe  
Jan Lucas  
Ruth Janssen  
Jochem Henricx  
Jannen Rutthen  
Goossen Jans  
Dirck Peeters  
Jan Ruth Jansse  
Willem Gijsberts van den Boogart  
Jan Lucas  
Jan Lucas  
Datering:
18.3.1641
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
72
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga