skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
1 Inventaris vande goederen ende erffmeubelen gevonden ten huijse Lijsken weduwe Adriaen Handricx van Amstel van alle de geene die de voors Adriaen stervende heeft achtergelaten ende metter doot heeft geruijmpt ende Peter Jan Janssen commende ten houwelijck met de voors Lijsken heeft gevonden geinventariseert ende opgeproenen ter instantien Handrick soone Adriaen Handrix, Handrick Handrixssen van Amstel woonende tot Schijndel ende Jan Handricxss van Creijl als mombore over des voors Adriaens ende Lijskens andere onmundighe kijnderen.
Inden iersten eenen waghen gewerdeert op 7½ gulden
de ploegh
een driehoeckte drie eghde
eenen perts back van dennen houte
twee koijbercken oijck van dennenhoute versleeten
eenen bakctroch geschelt den back van harden houte
een wascuijp van harden houte met noch een dennen
drije goetsen binnens huijse van harde houte; och eene inde huijsinghe der pastorije oijck van hart hout
noch eene van dennen houte binnens huijs
eenen neerslach van doven houte opde kerlder camer
twee kleercaesten
een groote settinghe gestaen inde groote camer
noch een cleijn sittinghsken inde keuken
een gesloeten kiste van eijcken houte
eenen etens bleck
een ronde eijcken taeffel met eenen voet
een ronde taeffel van doven houte metten stoel
aechtien drijevels stoelen soo groot als cleijn
een schermken dienende om te versetten
2 punders met noch eenen grooten punder
drije ijseren kockpotten
twee cooperen potten
een hael met leckhael voirt hengel ende paptangh
een lootwijn met ander gereetschap dienende tot het gelaesmaken [in marge: dese Peeteren den soon gelaten]
een ploegh pars ende eeghd pars de ploegh pars comt voor deene helft aen Gerit de Wert
twee cooren sichten
twee coopere melccannen met eenen cooperen melckeemer
eenen koijketel
drije hantketels soe groot als cleijne
drije cleijne ketelkens
eenen cooperen doorslach
een lawoor
een cooperen schuijmspaen
Vervolg:
twee metalen kandelaers met een steck luchterken
den brandewijn ketel met twee vaten
28 tenne schottelen met noch een dersellever met 5 tennen teljoren t’samen swaer bevonden off gewogen met d’naervogende
5 tennen kommekens 5 soutvaten ende 6 tenne lepels ende 2 saissierkens 55 pijnden
noch 6 kerwercxs
een cooeperen plaet met 4 panne oft bedpanne
7 bedden soo goede als quade met 4 hoeftpeuwen ende 6 oircussens waervan de twee teenemael zijn verleeten ende nijet bebruijckbaer
6 sartsen off beddekens soo goede als quade
19 paer slaepenlakens soo ende als nijeuwe
12 pelle servetten
5 pellen hantdwelen
3 langhe pelle taeffellakens
6 wirde pelle taeffel laikens
6 paer virferwijnen
een corse met 2 melcktobben
2 vleescuijpkens
Aldus geinventariseert ende opgeschreven opten 3-3-1643 inne presentie Nicolaes Janss schepen in Geffen, Jacop Willems vorster de voors momboiren de 2 soenen Handrick ende Peeter mede inne presentie Peeter jan Janss ende Lijsken zijne huijsvrouwe ten huijse der sellever ende des t’orconde bijden selleven onderteeckent op dato voors.
Dit merck heeft getekent Peter Jan Janss voors
Lijsbert Adriaens
Hendrick Hendrickx van Amstel
het merck van Jan Handricxs van Creijl
dit merck tekent Nicolaes Janss schepen
Hendrick Adriaens van Amstel
Peter Aeriaens van Amstel
mij present J. van Griensven secretaris.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Handricx van Amstel
Handrick van Amstel
Jan van Creijl
Hendrick Hendrickx van Amstel
Jan van Creijl
Hendrick Adriaens van Amstel
Peter van Amstel
Peter Jan Janssen
Gerit de Wert
Adriaen Handrix
Jacop Willems
Lijsbert Adriaens
J. van Griensven
Datering:
3-3-1643
Pagina:
1-3
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
19
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga