skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
11 Jan mundich soone wijlen Handrick Gijsberts vanden Bogaert, Michiel Gijsberts woonende tot Vechel als man van Anneken zijne huijsvrouwe, Handrick Thomas van Alphen woonende tot Tongeren met Jan Janssen Eijmberts schoolmeester alhier als momboiren over Gijsbert ende Delis gebroederen ende alnoch onmundighe soonen Handrick Gijsberts voors, mitsgaders oijck momboiren over Aelken ende Hilleken gesusteren ende onmundighe dochteren Handricx voorgenoemt, altesamen wettighe kijnderen ende erffgenamen wijlen Handrick Gijsberts vanden Bogaert bijden selleven ende wijlen Magdalena dochtere Ruthger Francken zijne huijsvrouwe. Dezen hebben een erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe vande naebeschreven goederen ende gronden van erffven op hen tsamentelijck mits de doot ende afflijvicheijt vande voors henne ouders gesuccedeert.
(1) den voorgenoemden Jnnen Handricx ende den voors Handrick Thomas ende mr. Jan Jansen als momboiren over den voors Gijsbert Handrix tsamen is te deel gevallen: een busselken met 5 streepen ackerlants neffens malcanderen aengelegen met eenen camp groeslants ettelijck nijeulant daer inne met eene steeghe daerteijnden aengelegen, in Schijndel onder den boeme opte Oetelaer aldaer, belendingen: Willem Handrick Laureijnsen metten sijnen ende Michiel Jan Michielsen; joffr. Coenen het groot gasthuijs binnen sHertogenbosch ende andere; heet steeghsken vande gemeijne strate tot op Goijaert Corstiaen Geerits ende meer andere.
[verder op f. 35] Noch de helft van eenen camp ackerlants groot voorde selleve helft 5 vaetsaeth in Geffen, belendingen: Jan Pauwelsen suijtwaerts; Goris Handrix Backer binnen sHertogenbosch mette andere helft; Hillegonda weduwe Goijaert Loeff vander Slooth binnen sHertogenbosch; Adriaen Aert Handrix alhier tot Geffen woonende; noch de somme van 250 gulden eens te ontfangen van het gedeelte Delisen henne broeder te deel gevallen vuijten haeckacker ende camp tot Schijndel gelegen int elschot. Belast met [niet ingevuld].
Vervolg:
(2) de voors Michiel Gijsberts tot behoeff Anneken zijnder huijsvrouwe is te deel gevallen eenen hoff lants ertijts geweest 2 hoffsteeden groot int geheel 10 vaetsaeth tot Geffen ter plaetsen inde vlijnsche straeth, belendingen: de gemeijne strate; Bartholomeus Janssen ende Joris Janssen; secker steegsken; Joris Janssen voors; noch 7 hont groeslants onder Kessel ter plaetsen in Loijkens hoeff, belendingen: Hilleken weduwe Gijsbert Hacken; het groot Gasthuijs ende meer andere; de voorste Loijkens hoeff; den voors erth steeghe; noch 2 stucken ackerlants groot 4 vaetsaeth in Geffen int middelvelt ter plaetsen opden cruijswech, belendingen: Jacop Peeter Joesten; Antoni Donckers; den osseren wech; Jan Pauwelsen; noch vuijtten gemeijnen boedel 50 gulden eens. Belast met 2 jaerlixe pachten deene van 2 sesteren roggen ende dander van een mud roggen aenden arremen alhier tot Geffen; een jaerlixen chijns van 5 ponden paijements aen het clooster achter de tholbrugh binnen sHertogenbosch; noch 3 denier gewijn chijns aende heer van Geffen; te onderhouden het dordendeel in 4½ voeten maesdijx inde dijck tot Kessel.
(3) Den voorgenoemden momboren tot behoeff Delis ommundich soone Handrick Gijsberts is te deel gevallen: 3 stucken ackerlants genoemt den haeck tot Schijndel in de elschot opde langh docnk, belendingen: Dirick van Kessel; Goijaert Jan Lauwereijnsen; Dirck van Kessel met meer andere; noch eenen camp hoijlants daerbij ende aengelegen, belendingen: Jan Andriessen Veraelst ende d’erfgenaemen Willem vanden Oetelaer; Handrick Gijsberts Smiths mette erffenamen Willem Handrix tot Berlicom; Goijaert Jan Gijsberts vanden Bogaert; den haeck acker voors; vrij toegedeijlt met eene silvere kettinghe; te geven aen tgedeelte Jannen ende Gijsberden mede deijlderen de somme van 250 gulden.
(4) den voorgenoemden momboiren tot behoeff Aelken alnoch ommundighe dochtere voors is te deel gevallen:
Vervolg 2:
eenen camp groeslants 13 hont int geheel onder Nuijlant ter plaetsen aene ghoor steeghe aldaer, belendingen: de gemeijn ghoor steeghe oistwaerts; Jan Reijndersen; den hooghen wech; den etteringhs graeff; noch 3 hont hoijlants onder Kessel ter plaetsen opten Erth, belendingen: Aelken Jacop Reijmbouts; den dorde steeghe; Gerit Janssen Spirinx; noch de helft van 4 scharen oudts inden Littschen Ham wesende eenen weijwert; noch de helft van een campken ackerlants groot voor de selleve helft 4 vaetsaeth in Geffen ter plaetsschen achter de vlijnt aldaer, belendingen: Claes Janssen mette andere helft noortwaerts; het beneficie van Sinte Dijmphne altaer in de kercke van Geffen; Hilleken weduwe Dirick Jacops; Jenneken dochtere Jan Handrix van Erp. Belast met de helft van eenen erfpacht van 8½ vath roggen aende vicarije alhier tot Geffen.
(5) den voorgenoemden momboiren tot behoeff Hilleken ommundighe dochtere Handrick Gijsberts voors is te deel gevallen: 2 mergen hoijlants in eenen meerderen camp van 8 mergen onder Nuijlant ter plaetsen int sevenvierdeel; noch 2 hont lants op de Kesselsche wijcken aldaer, belendingen: de costerije tot Kessel; noch eenen halleven mergen hoijlants inde Nuijlantsche gemeijn hoeven wesende ¼ van 2 mergen ongescheijden ende ongedeijlt tegens malcanderen rijdende; noch het gerechte vierdendeel in eenen camp ackerlants groot int geheel een mudtsaeth lants alhier int Geffense velt genoemt Sassen camp, de bovenste zijde, belendingen: Jan Dirick Luijcas oistwaerts; Aert Jan Gerits; Nicolaes Janssen; Dirick Denis. Belast met een deel van een meerderen chijns van 22 stuijvers 2 oirt aenden cappitele van Sinte Jans binnen sHertogenbosch.
Getuijgen waren hier over de schepenen van Geffen Jacop Dirix van Griensven, Gerit Geritss ende Bernaert Geritssen, desen 20-9-1641.
Persoon in schepenakte:
Jenneken van Erp
Handrick Gijsberts vanden Bogaert
Handrick Thomas van Alphen
Goijaert Loeff vander Slooth
Jan Gijsberts vanden Bogaert
Jacop van Griensven
Jan Janssen Eijmberts
Willem Handrick Laureijnsen
Michiel Jan Michielsen
Goijaert Corstiaen Geerits
Goris Handrix Backer
Adriaen Aert Handrix
Jacop Peeter Joesten
Goijaert Jan Lauwereijnsen
Jan Andriessen Veraelst
Handrick Gijsberts Smiths
Aelken Jacop Reijmbouts
Gerit Janssen Spirinx
Jan Dirick Luijcas
Aert Jan Gerits
Dirick van Kessel
Dirck van Kessel
Willem vanden Oetelaer
Michiel Gijsberts
Handrick Gijsberts
Handrick Thomas
Jan Jansen
Gijsbert Handrix
Jan Pauwelsen
Bartholomeus Janssen
Joris Janssen
Gijsbert Hacken
Antoni Donckers
Willem Handrix
Jan Reijndersen
Claes Janssen
Dirick Jacops
Nicolaes Janssen
Dirick Denis
Bernaert Geritssen
Ruthger Francken
Jan Handrix van Erp
Datering:
20-9-1641
Pagina:
25-26, vervolg 35-45
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS