skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
93 Alsoo tusschen Hendrick Adriaens van Amstell ter eenre ende sijne anderen gebroederen ende susteren met harer mans ende momboiren ter anderen zijde was gemoveert verschil ende proces voor desen ed. gerichte deser heerlickheijt van Geffen, waerinne soo verre was geprocedeert datter datter aen wederzijden sententie is gegaen, ende dat echter noch tusschen deselve veele ende diverse questien ende geschillen geschapen waren te ontstaen ende alnoch hangen ongedecideert ende omme voor te comen allen onheijl vordere inconvenienten ende oncosten van processe ende te ontgaen alle vordere oneenicheijt tusschen haer hun hadden onwederroepelick gesubmitteert inde arbitrale uijtspraecke van 2 onpartijdige mannen bij hun daer toe van wederzijts gecooren; soo ist dat naer verscheijden communicatien daer over metten anderen gehouden bij den selven is uijtgesproocken ende voor recht verclaert dat alle t’geene bij den voors Hendrick Adriaens van Amstell alrede is ontfangen vande achtergelaten goederen, schulden ende wederschulden soo gehypotiseerde als gerede schulden bij wijlen heer Geraert van Amstel hunnen oome achtergelaeten, mede allen t’geene uijt hen vaders sterffhuijs mocht hebben genooten sal sijn ende blijven ontfangen sonder daer van ijets te verantwoorden ofte restitueren voor hun allen portie off contingent, behoudelick dies dat den voors Hendrick Adriaens van gelijcken oock de andere gebroederen ende gesusteren ten wederzijden tevoorschijn sullen brengen alle registers manualen boecken oock alle schriften ende documenten desselffs heere Gerarts sterffhuijs, ende alle t’geene daerinne bevonden sullen worden noch goet te comen ende ontfangen staen, t’selve malcanderen te sullen helpen invorderen ende prouffiteren voor hunne vaders portie hooft voor hooft sonder ijets daer van directelijck off indirectelijck achter te houden, oock soo daer noch eenige schulden off lasten vande selven sterffhuijs nochmaels mochten overcomen tselven oock hooft voor hooft
Vervolg:
malcanderen sullen helpen off dragen ende goet doen pro rato ende oock seeckeren brieff van 116 gulden capitaels tot laste van Jan Handricx van Creijll ende voorts alle andere brieven ende innecomen dat den eenen buijten den anderen die niet en sullen mogen laten afflossen off laten ontfangen ofte sullen soodaenige afflossinge ofte ontfanck gehouden worden als off t’selve niet en ware geschiet; oock sullen de andere broederen ende susters Hendrick Adriaens affdragen ende voor hem voldoen alsulcke 50 guldens als Hendrick Adriaens bij deijlinge gelooft hadden te voldoen op Sinte Marten in dese jaere 1659 aen Cornelis Adriaens sijnen broeder, ende oock aen Hendrick Adriaens voldoen opleggen ende betaelen de somme van 15 guldens eens, met de costen soo op huijden als anders gedaen, sullen sij hooft voor hooft malcanderen helpen affdragen ende voldoen ende de costen soo over den processe van Cornelis sijnen broeder gedaen sal hij selver in sijn particulier lasten ende dragen, dies sal den selven Cornelis voor de costen op huijden gedaen nijeet in hebben te lasten ende sullen hiermede de voors parthijen t’eene mael ende absolutelick van alle questien ende verschillen ende differenten die alreede zijn ofte hier naemaels noch mochten oprijsen sijn ende blijven geassopieert gequiteert ende van alles voldaen sonder ter sake vandien eenige questien te mogen moveren ofte tegens malcanderen opwerpen; ende hebben sij parthijen de vercooren arbiters van hunne gedaene uijtsprake bedanckt ende gelooft voor soo veele ijmanden van hunes aengaende in alles naer te comen, te voldoen ende te achtervolgen, allet op verbintenis van henne respective persoonen ende goederen present ende toecomende egeene uijtgescheijden ende des ten oirconden desen bij parthijen neffens de arbiters ende Bernart Gerarts president ende Reijnder Gijsberts van Heumen, schepenen deser heerlickheijt Geffen ondertekend ende geconsenteert dat hier uijt gemaeckt mach worden een ofte meer acten in forma.
Vervolg 2:
Actum Geffen 5-12-1659 ende was onderteijckent Hendrick Adriaens van Amstell, Jan Adriaens van Amstell, Peter Adriaens van Amstell, dit is het eijgen hantmerck van Geraert Adriaens van Amstell, Handrick Jan Adriaens als man van Marijcken, Hillicken Adriaens van Amstell, J. van Grinsven arbiter, Arien Hendricx van Creijl als arbiter, Bernart Geraertsen, Reijnder Gijsberts van Heumen. Onder stont mij present ende was onderteijckent Peter Vosch s.t. 1659.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Adriaens van Amstell
Jan Handricx van Creijll
Reijnder Gijsberts van Heumen
Jan Adriaens van Amstell
Peter Adriaens van Amstell
Geraert Adriaens van Amstell
Arien Hendricx van Creijl
Handrick Jan Adriaens
Geraert van Amstel
Adriaens van Amstell
Hendrick Adriaens
Cornelis Adriaens
Bernart Gerarts
Bernart Geraertsen
Peter Vosch
J. van Grinsven
Datering:
5-12-1659
Pagina:
216-218
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
28
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga