skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
64 Handrick [tekent: Hendrick Adriaens van Amstel], Jan den ouden [tekent: Jan Adriaens van Amstel], Peter [tekent: Peter Adriaens van Amstel], Geraert [tekent: dit merck heeft getekent Geraert Adriaens voors quia nescit scribere], Jan den jongen [tekent: Jan Adriaens van Aemstel], Peter Janssen als momboir over Cornelis [tekent: Cornels Adriaens] nogh ommundigh soone ouderdoms 20 jaren, altesamen gebroederen, Handrick Jan Adriaen Dilisen [tekent: Handrick Janssen] als man van Marijken sijne huijsvrouwe ende Adriaen Handrixs van Creijl als momboir over Hillen [tekent: Hielken Adriaens] onmundighe dochtere, gesusteren, altesamen wettighe kijnderen ende erffgenamen wijlen Adriaen Handrix van Amstel bijden selleven ende wijlen Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts sijne huijsvrouwe tsamen verweckt. Dezen hebben gemaakt een erffelijcke scheijdinge ende deijlinghe vande goederen mits de doot vande voors Lijsken als lanxlevende op hen gesuccedeert.
(1) Handrick Adriaens is te deel gevallen: 3 stuxkens ackerlants met eene houtveldeken bij malcanderen aengelegen groot int geheel 5 vaetsaeth in Geffen ter plaetse aenden breden wegh, belendingen: Joost vanden Weghe oost; Cornelis Broesen; den breeden wegh; erfgenamen Cornelis Handricx van Creijl; belast met eenen gulden jaerlix aen Jannen Ermaertss; noch aen Cornelis mededeijlder 50 gulden eens.
(2) Jan Adriaens den ouden is te deel gevallen: 3 mergen eenen hont groeslants oft weijlants ende allen tgeene den voors erffgenamen is competerende in een weijlant genoemt den oistenacker te deijlen met andere; noch 2 stuxkens ackerlants groot int geheel 2 vaetsaeth tot Geffen ter plaetsen aen het bergh eijndt, belendingen: Guiliam Eijmberts oistwaerts; Antonis Gijsberts van Mughoevel; den breeden wegh; het groot gasthuijs lant binnen sHertogenbos; noch de somme van 140 gulden eens vanden loote Peter ende Jannen den jonghen mededeijlder. Belast met 7 oirtjens jaerlix in eenen meerderen chijns van een pont paijements aende kercke tot
Vervolg:
Geffen.
(3) Peteren ende Jannen den jongen is te deel gevallen: huijs, schuer, backhuijs mette fruijtboomen met henne gronden ende aengelegen erffenis groot int geheel 29 roeden in Geffen bijder kercke int drecant, belendingen: Jan Sijmons timmerman oost; zuid Jan Balthazars schoenmaker; de gemeijne strate; noch 2 stucken ackerlants groot int geheel 4 vaetsaet in Geffen ontrent de kercke ter plaetsen opt hoogh velt aldaer, belendingen: Jacob Dirix van Griensven noord; Jacob Handrix van Creijl; noch een stuxken ackerlants groot een vaetsaet in Geffen achter den elshoff, belendingen: den heere van Geffen noord; den arremen alhier; erfgenamen Adriaen Rutten. Belast met een erfrente van 5 vaten roggen aen Deventers mannengasthuijs gestaen binnen sHertogenbos; noch aenden arremen block vanden hintemereijnde eene jaerlixe rente van 7 gulden 10 stuijvers; noch eene jaerlixe rente van een malder rogge aenden arremen taeffel alhier; noch eene jaerlixe rente van 6 gulden aen Jannen Lauwereijnsen sHertogenbosch; te geven aen Jannen den ouden 140 gulden eens ende aen Cornelis beijde mededeijlderen 10 gulden eens.
(4) Peter Jan Janssen als momboir over den voors Cornelis soone Adriaen Handricx is te deel gevallen: een stuck weijlants groot int geheel 5 min een quartier honts alhier ter plaetse inde weijvreede, belendingen: Cornelis Broesen; Jan Nicolaes Janssen; de hoijvree; Adriaen Suijsens; het hont gelegen in een stuck toebehoorende Marijken weduwe Jans Spirinx; noch de somme van 50 gulden vanden gedeelt Handricken Adriaens te deel gevallen; noch 10 gulden eens vuijtten gedeelte Peter ende Jannen te deel gevallen.
(5) Handrick Janss als man van Maria sijne huijsvrouwe is te deel gevallen: een stuck ackerlants groot int geheel 5 vaetsaeths in Geffen ontrent de kercke ter plaetse opt hoogh velt, belendingen: David Ackermans ende Jacob Handrixs oost; Roeloff Lamberts; Jan Sijmons; Jacob Handrix voors; belast met anderhalff vat roggen jaerlix aenden arremen
Vervolg 2:
alhier tot Geffen; noch te geven aen Hilleken de dochtere de somme van 75 gulden eens.
(6) Gerard soone Adriaens voors. is te deel gevallen: 3 stuxkens ackerlants groot int geheel 5 vaetsaet in Geffen ontrent der kercke, belendingen: de heere van Geffen noord; daerme tot Geffen zuid; de gemeijne strate oost; David Ackermans; te geven aen Hilleken mededeijlderse de somme van 50 gulden eens.
(7) Adriaen Handrix van Creijl als momboir over de voors Hilleken is te deel gevallen: 2 stucken weijlants groot anderhalleven mergen alhier tot Geffen in eenen weijcamp genoemt de gemeijnte, den mergen belendingen: Igerom Reijnders Pottaij oost; Jan Jan Willemss; Antonis Janssen van Lueth; den halleven mergen belendingen: Jan Nicolaes Janssen oost; de pastorie tot Geffen; Peter Handrix van Creijl; Floris Janssen; noch ontfanghen vanden voors Handrick Janssen mededeijlder de somme van 75 gulden eens ende van Gerarden mededeijlder 50 gulden eens.
[akte verder op 219] Getuijgen waren hier over de schepenen in Geffen Adriaen Handrix van Creijl [tekent: Arien Handrickx van Crij] ende Jacob van Grensven [tekent: J. van Griensven].
[in marge:] hier vuijt gelevert extract aen Handrick Adriaens van Amstel den 2-12-1659
Als t’geene voors aldus wettelijck was gepasseert soo hebben de condividenten mette momboirs inne desen der ommundigher gelooft handrick Adriaens hennen mededeijlder te voldoen op Sinte Martens dagh ierstcommende de somme van 100 carolus gulden.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Adriaens van Amstel
Jan Adriaens van Amstel
Peter Adriaens van Amstel
Jan Adriaens van Aemstel
Adriaen van Creijl
Adriaen Handrix van Amstel
Cornelis Handricx van Creijl
Antonis Gijsberts van Mughoevel
Jacob van Griensven
Jacob Handrix van Creijl
Adriaen Handrix van Creijl
Antonis Janssen van Lueth
Peter Handrix van Creijl
Arien van Crij
Handrick Adriaens van Amstel
Handrick Jan Adriaen Dilisen
Peter Jan Janssen
Jan Nicolaes Janssen
Igerom Pottaij
Joost vanden Weghe
Jacob van Grensven
Geraert Adriaens
Peter Janssen
Cornels Adriaens
Handrick Janssen
Handrick Adriaens
Cornelis Broesen
Jan Adriaens
Guiliam Eijmberts
Jan Sijmons
Jan Balthazars
Adriaen Rutten
Jannen Lauwereijnsen
Adriaen Handricx
Adriaen Suijsens
Jans Spirinx
David Ackermans
Jacob Handrixs
Roeloff Lamberts
Jacob Handrix
Floris Janssen
J. van Griensven
Jacob Jan Lamberts
Datering:
9-10-1659
Pagina:
223-226; 219-220
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga