skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
65 Menuijte protocollaire.
Alsoo tusschen Handrick Adriaens van Amstel [tekent: Hendrick Adriaens van Amstel] ter eenre ende sijne andere gebroederen ende susteren met haere mans ende momberen ter andere zijde [tekenen: Peter Adriaens van Amstel; Handrick Jan Ariaens als man van Marike Ariaens; dit is het eijgen handt merck van Gerart Adriaens van Amstel; Hielleken Adriaens van Amstel; Jan Adriaens van Amstel] was gemoveert verschil ende proces voor desen e. gerichte deser heerlijckheijt van Geffen, om verdere inconvenienten ende oncosten van processen te voorkomen, hadden hun onwederroepelijck gesubmitteert inde arbitrale vuijtspraecke van 2 onparthijdige mannen [tekenen: J. van Griensven arbiter; Arien Handrickx van Crij als arbiter]; soo is bijden selven uijtgesproocken dat allen t’geene bijden voors Handrick Adriaens van Amstel alreede is ontfangen vande achtergelaeten goederen, schulden ende wederschulden bij wijlen heer Gerardt van Amstel hunnen oome achtergelaeten, mede allen t’geene vuijt hen vaders sterffhuijs mocht hebben genooten, sal sijn ende blijven ontfangen, sonder daervan iedts te verantwoorden, te restitueren voor hun aller portie oft contingent, behoudelijck dies dat de voors Handrick Adriaens van gelijcken oock de andere gebroederen ende susteren ten wederzijden ten voorschijn sullen brengen alle registers, manuwael boecken oock alle schriften ende documenten des selffs heer Gerardts sterffhuijs ende allen t’geene daerinne bevonden sullen worden en noch goet te comen ende te ontfangen staen, t’selleve malcanderen te sullen helpen invoirderen en profiteren voor hunne vaders portie hooft voor hooft, sonder iets daer van directelijck ofte indirectelijck achterwaerts te houden etc. Oock sullen de andere broederen ende susters Handrick Adriaens affdragen alsulcke 50 guldens als Handrick Adriaens bij deijlinghe gelooft hadde te voldoen op St. marten 1659 aen Cornelis Adriaens sijnen broeder ende oock aen Handrick Adriaens voldoen
Vervolg:
de somme van 15 guldens eens etc.etc.
Getuijgen waren Bernardt Gerardts president ende Reijnder Ghijsberts van Heumen, schepenen in Geffen.
[in marge:] ende oock seeckeren brieff van 116 gulden capitaels tot laste van Jan Handrickx van Creij.
Persoon in schepenakte:
Handrick Adriaens van Amstel
Hendrick Adriaens van Amstel
Peter Adriaens van Amstel
Gerart Adriaens van Amstel
Jan Adriaens van Amstel
Arien van Crij
Reijnder Ghijsberts van Heumen
Jan van Creij
Handrick Jan Ariaens
Adriaens van Amstel
Gerardt van Amstel
Marike Ariaens
Handrick Adriaens
Cornelis Adriaens
Bernardt Gerardts
J. van Griensven
Datering:
5-12-1659
Pagina:
227-229
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS