skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
65 Menuijte protocollaire.
Alsoo tusschen Handrick Adriaens van Amstel [tekent: Hendrick Adriaens van Amstel] ter eenre ende sijne andere gebroederen ende susteren met haere mans ende momberen ter andere zijde [tekenen: Peter Adriaens van Amstel; Handrick Jan Ariaens als man van Marike Ariaens; dit is het eijgen handt merck van Gerart Adriaens van Amstel; Hielleken Adriaens van Amstel; Jan Adriaens van Amstel] was gemoveert verschil ende proces voor desen e. gerichte deser heerlijckheijt van Geffen, om verdere inconvenienten ende oncosten van processen te voorkomen, hadden hun onwederroepelijck gesubmitteert inde arbitrale vuijtspraecke van 2 onparthijdige mannen [tekenen: J. van Griensven arbiter; Arien Handrickx van Crij als arbiter]; soo is bijden selven uijtgesproocken dat allen t’geene bijden voors Handrick Adriaens van Amstel alreede is ontfangen vande achtergelaeten goederen, schulden ende wederschulden bij wijlen heer Gerardt van Amstel hunnen oome achtergelaeten, mede allen t’geene vuijt hen vaders sterffhuijs mocht hebben genooten, sal sijn ende blijven ontfangen, sonder daervan iedts te verantwoorden, te restitueren voor hun aller portie oft contingent, behoudelijck dies dat de voors Handrick Adriaens van gelijcken oock de andere gebroederen ende susteren ten wederzijden ten voorschijn sullen brengen alle registers, manuwael boecken oock alle schriften ende documenten des selffs heer Gerardts sterffhuijs ende allen t’geene daerinne bevonden sullen worden en noch goet te comen ende te ontfangen staen, t’selleve malcanderen te sullen helpen invoirderen en profiteren voor hunne vaders portie hooft voor hooft, sonder iets daer van directelijck ofte indirectelijck achterwaerts te houden etc. Oock sullen de andere broederen ende susters Handrick Adriaens affdragen alsulcke 50 guldens als Handrick Adriaens bij deijlinghe gelooft hadde te voldoen op St. marten 1659 aen Cornelis Adriaens sijnen broeder ende oock aen Handrick Adriaens voldoen
Vervolg:
de somme van 15 guldens eens etc.etc.
Getuijgen waren Bernardt Gerardts president ende Reijnder Ghijsberts van Heumen, schepenen in Geffen.
[in marge:] ende oock seeckeren brieff van 116 gulden capitaels tot laste van Jan Handrickx van Creij.
Persoon in schepenakte:
Handrick Adriaens van Amstel
Hendrick Adriaens van Amstel
Peter Adriaens van Amstel
Gerart Adriaens van Amstel
Jan Adriaens van Amstel
Arien van Crij
Reijnder Ghijsberts van Heumen
Jan van Creij
Handrick Jan Ariaens
Adriaens van Amstel
Gerardt van Amstel
Marike Ariaens
Handrick Adriaens
Cornelis Adriaens
Bernardt Gerardts
J. van Griensven
Datering:
5-12-1659
Pagina:
227-229
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga