skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
117 Conditien ende voorwaerden waernaer Michiel Gijsberts woonende tot Vechel als man van Annicken dochter Hendrick Gijsberts vande Bogert publiecque wil veilen ten huijse van Bernaert Geraertsen praesident de hierna genoemde percelen in Geffen. Volgen de verkoopvoorwaarden.
(1) den voorsten hof gelegen in Geffen inde Vlijnsche straet groot ontrent 4 loopensaet, belendingen: Bartholomeus Janssen; de gemeijne straet; de palen; seecker somerdijcxken; belast met aan de h. Geest alhier ten Bossche .. vaten rogge; noch den helft van eenen chijns van 1 gulden 15 stuijvers jaerlijcx ten behoeve vant clooster achter de Tholbrugh te sHartogenbosch [in marge: Hendrick Jorissen bekent ontfangen te hebben uijt handen van Jacob Handrickx van Creijl de somme van 18 gulden eens waermede hij den geheelen chijns erffelijck op sich is nemende. Actum 1-7-1661]; noch een chijns van 3 duijten jaerlijcx aen de heere van Geffen. Gemijnt bij Jacob Hendricx van Creijl [tekent: Jacob Henderickx Creijl] voor de somme van 305 gulden; gehoocht 25 slagen; noch 6 slagen. 21-10-1660. Bij het heughsel op 28-10-1660 heeft niemand meer geboden, de koop is gebleven aen Jacob Hendricx van Creijll. Ter presentie van Bernaert Geraerts [tekent: Bernart Gerartssen] president ende Hendrick Dircx van Grinsven [tekent: Hendrick van Grinsven] , schepenen in Geffen.
[in marge:] Den vercooper bekent uijt handen van Jacob Handrickx ontfangen te hebben de somme van 336 gulden inne voldoeninge van dese coopspenningen, welcke voors somme mede begrepen staen inde quitansie van 633 gulden vande eijgen hant vande vercooper alhier vertoont; noch verclaert den selven Jacob Handrickx betaelt te hebben aen den coper de somme van 10 gulden inne voldoeninge vanden staende rogh pacht in dese voorwaerde begrepen.
(2) tā€™eijnden den voors hoff mede een parceel groot ontrent 4 loopensaet van affpaelinge vant voors parceel tot Hendrick Jorissen ende de gemeijne straet; belast met 10 bossche vaten rogge
Vervolg:
ten behoeve vande h. geest alhier; item de helft van eenen chijns van 1 gulden 15 stuijvers jaerlijcx ten behoeve vant clooster achter den Tholbrugh [in marge: Nota. Desen chijns van 1 gulden 15 st. heeft Handrick Jorissen cooper erffelijck op hem genomen. 1-7-1661]. Gemijnt bij Jacob Hendricx van Creijll voor de somme van 290 gulden; gehoocht 2 slagen. Actum Geffen 21-10-1660. Gehoocht bij Hendrick Jorissen 5 slagen. Bij het heughsel op 28-10-1660 heeft niemand meer geboden, de koop is gebleven aen Hendrick Jorissen [tekent: Hendrick Jorissen].
Ter presentie van Bernaert Geraerts [tekent: Bernart Gerartssen] praesident ende Hendrick Dircx van Grinsven [tekent: hendrick van Grinsven], schepenen in Geffen.
Op 1-7-1661 hebben Hendrick Jorissen ende Jacob Handrickx van Creijl vertoont seeckere quitansie vande eijgen hant van Michiel Gijsberts d.d. 15-2-1661 voor 633 gulden die hij vuijt haren handen hadde ontfangen inne betaling van het bovenstaende gecofte lant, welcke voors coop Hendrick Jorissen voornt. aengaende bedraeght in tot de somme van 297 gulden, die hier mede ten vollen sijn betaelt, ende de overige 336 gulden moeten comen in volle betalinghe vande coop van Jacob Handrick van Creijl.
Noch verclaert den selven Hendrick Jorissen betaelt te hebben aenden vercooper de somme van 10 gulden die hij ontfangen heeft voorden staenden roghpacht.
Persoon in schepenakte:
Jacob van Creijl
Jacob Hendricx van Creijl
Jacob Hendricx van Creijll
Hendrick Dircx van Grinsven
Jacob Handrick van Creijl
Jacob Henderickx Creijl
Hendrick van Grinsven
Michiel Gijsberts
Bernaert Geraertsen
Bartholomeus Janssen
Hendrick Jorissen
Bernaert Geraerts
Bernart Gerartssen
Jacob Handrickx
Handrick Jorissen
Hendrick Gijsberts
Datering:
21-10-1660; 28-10-1660; 1-7-1661
Pagina:
485-490
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
46
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS